intTypePromotion=3

Xây dựng chương trình hỗ trợ quản lý quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trên giao diện web

Chia sẻ: Tran Lam | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

0
24
lượt xem
4
download

Xây dựng chương trình hỗ trợ quản lý quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trên giao diện web

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hỗ trợ ngành: “Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chương trình quản lý khoa học công nghệ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” được Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Đắk Lắk thực hiện, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành, thông qua hệ thống thông tin được cài đặt trên môi trường internet có thể thực hiện hỗ trợ chuyển giao các tiến bộ KH&CN xuống cơ sở thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khắc phục những hạn chế trong việc trao đổi thông tin phục vụ quản lý nhà nước về KH&CN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng chương trình hỗ trợ quản lý quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trên giao diện web

  1. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUẢN LÝ QUẢN LÝ KHOA HỌC  VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK TRÊN GIAO DIỆN WEB ThS. Trần Cát Lâm và các cộng tác viên Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Đắk Lắk 1. MỞ ĐẦU Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Đến nay công tác quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến trong việc ổn định tổ chức quản lý KH&CN cấp huyện, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về KH&CN, công tác thanh tra, kiểm tra đo lường - chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đầu tư đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, hoạt động quản lý KH&CN trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn, cán bộ phân công phụ trách KH&CN của huyện theo hình thức bán chuyên trách, là những cán bộ làm công tác kỹ thuật tại các phòng chức năng của huyện kiêm nhiệm, nên có phần hạn chế về thời gian và nghiệp vụ chuyên môn đến các hoạt động KH&CN trên địa bàn.Việc chuyển giao ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn được các cơ quan chuyên môn của huyện triển khai thực hiện, nhưng hiệu quả ứng dụng chưa cao và chưa nhân rộng trê nhiều vùng tại các địa phương. Chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời, chưa đầy đủ, đã gây ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo trong các hoạt đông KH&CN tại các địa phương. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động KH&CN cấp huyện của Sở KH&CN còn nhiều bất cập, nhất là công tác tổ chức quản lý các hoạt động KH&CN trên địa bàn các huyện trong tỉnh Đắk Lắk. 1
  2. Xuất phát từ thực tế nêu trên , đề tài hỗ trợ ngành: “Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chương trình quản lý khoa học công nghệ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” được Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Đắk Lắk thực hiện, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành, thông qua hệ thống thông tin được cài đặt trên môi trường internet có thể thực hiện hỗ trợ chuyển giao các tiến bộ KH&CN xuống cơ sở thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khắc phục những hạn chế trong việc trao đổi thông tin phục vụ quản lý nhà nước về KH&CN. Đồng thời thiết lập kênh thông tin, tăng cường trao đổi, phối hợp, hỗ trợ giữa các nhà khoa học với doanh nghiệp, người dân giúp công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội trên địa bàn huyện ngày càng hiệu quả. 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Khảo sát, tìm hiểu quy trình quản lý KH&CN cấp huyện Khảo sát, tìm hiểu quy trình quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện, bao gồm: Quản lý và phổ biến tuyên truyền thông tin phục vụ quản lý nhà nước về KH&CN cơ sở; Quản lý hoạt động kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án KH&CN, mô hình sản xuất thử nghiệm, thông tin KH&CN và các thành quả nghiên cứu KH&CN chuyển giao công nghệ tuyến huyện làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình phần mềm. 2.2. Xác định yêu cầu của phần mềm hỗ trợ Xây dựng chương trình phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước về KH&CN cấp   cơ sở được triển khai tại Phòng Quản lý KH&CN cơ sở và các đơn vị quản lý nhà nước về  KH&CN cấp huyện. ­ Module Quản trị người dùng: Đăng nhập hệ thống và đăng nhập người dùng; ­ Module danh mục: Xây dựng các danh mục chương trình; ­ Module quản lý tài liệu; ­ Module thống kê, báo cáo; ­ Module tra cứu cơ sở dữ liệu; ­ Module quản trị hệ thống và xuất bản nội dung; ­ Module trợ giúp. 2.3. Triển khai thử nghiệm Phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước về KH&CN cấp cơ sở được triển  khai thí  điểm tại Phòng Quản lý KH&CN cơ  sở  và 03 đơn vị  quản lý nhà nước về  KH&CN cấp   huyện. Hệ thống triển khai đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý KH&CN tại các đơn vị tham gia   thực hiện, do đó cần được xúc tiến việc bàn giao và triển khai diện rộng cho các huyện trên   địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 2
  3. 2.4. Phương pháp nghiên cứu ­ Phương pháp thống kê, tổng hợp: Thống kê, tổng hợp số  liệu đã được khảo sát,   điều tra làm cơ sở cho việc phân tích các nội dung thông tin. ­ Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực tin học   về thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, giao diện,… ­ Phương pháp triển khai  ứng dụng:  Phân tích, thiết kế  hệ  thống thông tin, cách  thức lưu trữ, cập nhật, hiển thị thông tin về hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cấp  huyện. ­ Phương pháp phân tích hệ thống: Được sử dụng trong xác định khuôn dạng thông  tin (đầu vào, đầu ra thông tin), xác định nội dung và hình thức của hệ thống phần mềm. 3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN Trên cơ sở phân tích mô hình hoạt động quản lý đề tài, chúng tôi tiến hành phân tích và  thiết kế  hệ  thống,thiết kế  mô hình vật lý, đồng thời sử  dụng hệ  Quản trị    CSDL SQL   Server. Việc thiết kế  giao diện xử  lý là vấn đề  quan trọng trong quá trình thiết kế  hệ  thống   chương trình, nó xác định cách thức mà qua đó con người và hệ  thống máy tính trao đổi  thông tin với nhau. Đồng thời đảm bảo việc truy nhập, tìm kiếm, sữa đổi, bổ sung và phân  cấp người dùng. Đối với Chương trình Quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện, được thiết kế gồm 2 phân  hệ:      + Quản lý Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh (Phòng Quản lý KH&CN cơ sở) .     + Quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện (Các phòng Kinh tế ­ Hạ tầng). Chức năng của giao diện đăng nhập hệ thống là việc phân quyền truy cập, cập nhật và   khai thác thông tin hệ thống. ­ Quyền cập nhật, sửa, xóa: Tùy theo phân quyền quản lý đề tài nghiên cứu khoa học ­ Quyền xem: Tuỳ  theo mức độ  phân quyền mà người xem được xem tóm tắt hay chi  tiết của đề tài. ­ Quyền quản trị hệ thống: Được tất cả  các quyền của hệ thống từ xem, cập nhật,   sửa, xóa, phân quyền. Sau khi đăng nhập thành công, giao diện hiển thị  cho các phân cấp như  sau (Hình 3:  Trang chính phân hệ cấp huyện):     Hệ thống menu và nội dung thông tin chính. Menu dọc bao gồm: * Thông báo từ Sở KH&CN: Cho biết số lượng, nội dung, thời gian về các loại thông   báo từ Sở KH&CN. 3
  4.      * Báo cáo – Kế hoạch: Mục đích là hiển thị báo cáo theo biểu mẫu, cho phép lựa chọn loại  báo cáo, xem báo cáo đã gửi, chưa gửi, thông tin phản hồi từ Sở, xuất báo cáo ra file Excel, in báo  cáo. + Thêm mới báo cáo – Kế hoạch + Quản lý báo cáo – Kế hoạch Danh sách phản hồi Báo cáo – Kế hoạch từ Sở KH&CN *  Nghiên cứu – Chuyển giao:  Cho phép cập nhật nội dung, kết quả  được đánh giá  hiệu quả, có địa chỉ áp dụng rõ ràng. + Thêm mới kết quả hiệu quả + Nhiệm vụ KH&CN: Đây là phần quan trọng trong thực hiện chương trình quản lý hỗ trợ  hoạt động KH&CN cấp huyện, phần này cho phép các Phòng Kinh tế ­ Hạ tầng các huyện, thị  xã, thành phố đăng ký, quản lý các nhiệm vụ KH&CN. Phân mục này được chia ra thành 7 mục   gồm:  Thêm mới nhiệm vụ KH&CN; Nhiệm vụ chưa gửi;  Nhiệm vụ đã gửi;  Nhiệm vụ  đã duyệt;  Nhiệm vụ không duyệt;  Nhiệm vụ  đã nghiệm thu;  Nhiệm vụ  không nghiệm  thu.        * Hội đồng KH&CN huyện:   Cung cấp nội dung, văn bản liên quan đến hội đồng  KH&CN cấp huyện; danh sách các thành viên của Hội đồng.    *  Quản trị  tài khoản:  Được phân quyền thiết lập truy cập, khai thác thông tin hệ  thống, chỉnh sửa tài khoản, thay đổi mật khầu. Tổ  chức chuyển giao hướng dẫn sử  dụng cho 3  đơn vị  là Phòng Kinh tế  hạ  tầng   ( KTHT) huyện Cư Kuin, huyện Krông Pak, huyện Cư Mgar thuộc tỉnh Đắk Lắk. Tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình cho các huyện trong tỉnh. Ban chủ nhiệm đề  tài phối hợp với Phòng Quản lý KH&CN cơ  sở  đã tổ  chức hội thảo với sự  tham gia của   Lãnh đạo Sở KH&CN, phòng Quản lý KH&CN cơ sở và đại diện các Phòng KTHT của 15  huyện, thị xã, thành phố. Hội thảo đã được nghe đó góp nhiều ý kiến, chúng tôi đã tiếp thu  và hiệu chỉnh chương trình, sau đó cài đặt lên máy chủ và vận hành thử nghiệm tại địa chỉ  www.thongtinkhcndaklak.vn:808/khcncaphuyen 4. KẾT LUẬN Kết quả khảo sát, tìm hiểu quy trình, là cơ sở khoa học giúp cho Phòng Quản lý KH&CN cơ sở làm căn cứ cho việc bổ sung, hoàn thiện quy trình, đồng thời xây dựng các đề xuất, kiến nghị với Sở về công tác quản lý KH&CN cấp huyện. Từ công tác tổ chức bộ máy; thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện; cơ sở hạ tầng thiết bị; đến kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện. Sau thời gian triển khai ứng dụng thử nghiệm tại đơn vị và ba Phòng KTHT các huyện cho thấy chương trình dễ sử dụng, có giao diện phù hợp, ứng dụng hiệu quả cho hoạt động KH&CN cấp huyện. 4
  5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ngọc Bích, Tường Thụy (2012). Quản trị mạng – windows server 2008 dành cho người tự học –   tập 1&2. 2. Nguyễn viết Linh, Đậu quan Tuấn. hướng dẫn lập trình và tham khảo toàn diện javascript.   NXB Thanh niên 3. Phạm hồng Tài (2002). Thủ thuật thiết kế giao diện trên môi trường windows. NXB Thống kê 4. Trịnh thế tiến (2009). Giáo trình học SQL 2008 – tập 2. NXB Hồng Đức 5. Hiểu biết quy trình thiết kế  website  http://webluxury.vn/hieu­biet­quy­trinh­thiet­ke­giao­dien­ web.html 6.  http://skhcn.daklak.gov.vn  chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý KH&CN cơ sở 7.  http://elib.dostquangtri.gov.vn/KHCNCaphuyen   Chương   trình   hỗ   trợ   thông   tin   KH&CN   cấp   huyện 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản