intTypePromotion=3

Xây dựng môi trường giáo dục văn hóa truyền thống cho sinh viên - Lê Cao Thắng

Chia sẻ: Thuỳ Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
5
download

Xây dựng môi trường giáo dục văn hóa truyền thống cho sinh viên - Lê Cao Thắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng môi trường giáo dục văn hóa truyền thống cho sinh viên trình bày về xây dựng môi trường văn hóa giáo dục gia đình, xây dựng môi trường văn hóa giáo dục nhà trường, xây dựng môi trường văn hóa giáo dục xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng môi trường giáo dục văn hóa truyền thống cho sinh viên - Lê Cao Thắng

  1. T H O M C T I M VAN HOA NGHF JHl 'AT XAY DUNG MOI TRUdNG GIAO DUG VAN HOA TRUYEN THONG CHO SINH VIEN LE CAO THANG C dng tic giio dye ehfnh tri, tu tudng, thinh td ed mdt vi trf, vai trd nhat dinh, anh van hda, dao due, khoa hgc ndi hudng de'n qua trinh dd: giao dye ciia nhi chung, gia tri van hda truyin thd'ng trudng dai hgc cd vai trd tryc tiep, co ban, chit dan tdc ndi rieng cho thanh nien sinh vien cd vi dao ddi vdi chit lugng tri thQe vi nang lye nghe trf hit sQc quan trgng trong qua trinh xay dyng, nghiep ciia sinh vien; giao dye xa hdi, gia dinh phit triln ddi ngu trf thQc tre, dip Qng yeu ciu cd anh hudng tryc tiep, co bin, chit dao din day manh CNH, HDH dit nudc. phim chat dao due, ldi sdng, tu tudng cita ei Trong qui trinh ddi mdi, dat nudc ta da dat nhan. duge nhieu thinh tyu to ldn, ed y nghia lich su 1. Xay dung mdi trudng van hoa giao due tren eic linh vyc, dae biet la phit trien kinh te", gia dinh md rdng hgp tic giao luu qud'c tl. NhQng thay Gia dinh la noi con ngudi sinh ra va ldn len. ddi ldn tren cac phuang dien niy da din din sy Giio dye trong gia dinh cd inh hudng to ldn van ddng, biln ddi trong toin bg ddi sdng van de'n sy phit triln cita ea nhan vi xa hdi. Gia hda xa hgi. Tuy nhien, ben eanh nhung mat tfch dinh la te bio cita xa hdi, khdng the ndi de'n mdt eye cdn cd nhilu bilu hien tieu eye, dac biet li CO thi xa hdi lanh manh ma cic t l bio ciia nd su xudng cip vl tu tudng, dao due, ldi sdng. lai benh hoan, mit sQc sd'ng. Gia dinh va xa hdi Nguy CO nay dang lan rdng trong xa hgi, dac cd quan he mat thiet vdi nhau. Xa hdi tien bd biet ea trong thi he tre vi mdt sd bd phan thanh tao dilu kien cho gia dinh phat triln linh manh. nien hgc sinh sinh vien. Trong he thdng cac Gia dinh hanh phue gdp phin vao sy phit trien trudng hgc, cd nhilu hien tugng buc xue nhu: hai hda cua xa hdi. Gia dinh li mdi trudng diu bao lye hgc dudng, cac te nan xa hgi, ldi sdng tien vi co bin de hinh thinh nhan cich con budng tha, nep sdng cd nhilu bilu hien tieu ngudi, la noi thyc hien sy ke thQa sinh hgc van cyc, khdng lanh manh. Hien tugng de eao ldi hda trong qua trinh phit trien cua ci nhan. sd'ng thyc dyng, coi trgng ddng tiln vi cac gia Chfnh vi vay, rat can coi viec xay dtnig gia dinh tri vat chat, dl cao nhQng ylu td phuang Tay van hda mdi li mdt ndi dung quan trgng cita hien dai, coi nhe nhimg gia tri van hda tdt dep chie'n lugc phit triln dat nudc. ciia dan tdc... dang li nguy co trong ddi sdng Trong xa hgi truyin thd'ng, giao dye gia dinh thanh nien, hgc sinh, sinh vien. Vi vay, cung vdi li nhan td chu yeu cd y nghia quyei dinh ddi viec diy manh phat trien kinh tiphai ehu trgng vdi sy hinh thanh va phat trien nhan cich. Nudi giao dye cac gia tri van hda truyen thd'ng ciia day con cii trd thinh ngudi cd feh cho gia dinh dan tdc, gdp phin hinh thanh nhan cich con vi xa hdi l i myc tieu chfnh yeu cita ngudi lam ngudi Viet Nam, dac biet la thi he tre trong giai cha, lam me. Md hinh ly tudng cua gia dinh luc doan mdi. dd la an d thuan hda, tren dudi nln ne'p, ll nghia Cic thinh td tao nen mdi trudng giao dye dugc tdn trgng. Vl vay, giao dye van hda trong cua sinh vien, dd la gia dinh, nha trudng, xa hgi gia dinh truyin thd'ng nhan manh viee xay dyng vdi khdng gian hep, rdng ma d dd sinh vien cho con ngudi ldi sd'ng tmh nghia, ed trudc, cd thyc hien qui trinh giao dye va ty giao due. Mdi sau, kfnh tren nhudng dudi, tinh thin tuong trg. i;jlSd322 ItHl Thang 4-2011
  2. TLf LIEU TRONG NlJCiC diim bgc nhau trong hg, ngoai ling, thai do thQa true tilp vi phit trien truyin thdng tdt dep cham chi trong sin xuat va ddi sd'ng, Idng kfnh cua Idp ngudi di trudc. Long yeu nudc, long trgng vi biei on td tien, trach nhiem ciia ca thuang ngudi cita mdi ngudi Viet Nam ed co sd nhan vdi nha, ling, nudc... Qua sudt chilu dii sau xa tQ sy gin bd vi trich nhiem vdi gia dinh, lich su dan tdc, truyin thdng dd dugc cic gia lang xdm. Khd cd thi hinh dung mdt ai dd dinh Viet Nam nang niu quy trgng, giu gin tu thucmg ngudi nhu the thuong than, niu tinh ddi nay qua ddi khic. thuang dd khdng dugc hun due va nudi dudng Trong thdi ky xay dyng dit nudc theo md tQ trong gia dinh ngay tu tudi au tho. Gia dinh hinh kinh t l k l hoach hda tap trung, bao cap, li mdi trudng quan trgng bac nhat ciia viec giio chQe nang giio due cita gia dinh hiu nhu chua dye va phit huy cic gii tri van hda truyin thd'ng dugc eoi trgng. Nhilu gia dinh phd mac viec dan tdc. Mdt xa hdi mud'n vung manh, mgt dan giao dye con em minh cho nhi trudng vi xa tdc mudn giu gin va phit huy ban sic van hda hdi. Che dg bao cap tao cho cic gia dinh va ca cita minh trudc hit phai cham lo xay dyng gia nhan tam ly trdng chd, y lai. Trong mdt thdi dinh linh manh, trong dd cac gia tri van hda gian khi dai, chQc nang kinh t l cita gia dinh truyen thd'ng dugc nudi dudng va phat triln. hiu nhu bi loai trQ nen giio dye van hda trong Trong dilu kien phit trien nln kinh t l thi gia dinh mit di co sd khach quan cua nd. Nhilu trudng dinh hudng xa hdi chii nghia vi md rdng phong tyc, tap quin, ll nghi tdt dep trong gia giao luu qudc te hien nay, nhQng mat tfch eye dinh truyin thdng bi xem thudng. Viec dl cao va tieu cue ciia xa hgi dang ddi vio cude sd'ng chit nghia tap the mdt cich hinh thQc din din eua timg gia dinh. Gia dinh Viet Nam hien nay viec cham lo den lgi i'ch eua gia dinh, ci nhan, cd nhtmg mat tiln bd hon trudc do tic ddng cua dil chi'nh ding vin bi coi la chii nghia ca nhan chi'nh sich ddi mdi va sy quan tam din sy phat vi bi phe phin gay git. trien linh manh ciia gia dinh, nhung cung cd Tu khi cd chi'nh sach ddi mdi, nhit la ddi mat sut kem. Giao due trong gia dinh vin cdn mdi kinh te, nhilu gia dinh da vuon len lam tdt nhilu khilm khuyit do cd sy mat can ddi trong cac chQc nang ciia minh. Coi trgng giao dye eic viee thyc hien eic chuc nang va khdng bao dam gii tri van hda dao dQc trong gia dinh li dilu tfnh he thdng, toin dien trong viec thyc hien quan tam eiia hiu hit cac gia dinh Viet Nam timg chQc nang. Hien nay, viee eoi trgng chuc hien nay. nang kinh te cua gia dinh la rit cin thilt dl tao Truyin thd'ng li ciia edng ddng, nhung nd dilu kien cho viec thyc hien cic chQc nang tdn tai thdng qua nhimg ci nhan sdng trong tung mdi trudng nhit dinh, m i mdi (Q trudng gin gui nhit li gia O Q. dinh. Trong gia dinh, o nhung sic thai da dang eiia o < van hda truyin thd'ng dugc Q< the hien trong cai ma o> ehung ta ggi la gia phong, Q gia dao, gia ll. Chi'nh ne'p nha dd li noi eon ngudi sinh ra vi phit trien dudi 3 3 anh hudng cita nd trong X sudt cugc ddi minh. Gia o>- 3 dinh giu vi trf khdng the (Q 5" thay t h i duge trong viec ke Q- 3 So 322 •• Thang 4-2011 l»J
  3. THOMC TIM VAN HOA NnHF JH' 'AT khic, nhung nhilu gia dmh khdng chu trgng Thyc hien yeu ciu tren day chung ta phii de'n viec giao dye va ty giio dye cua cic thanh pha'n diu xay dyng khdng nhQng de cho trudng vien trong gia dinh. Trong viec giio dye lai chu ra trudng, thay ra thay, trd ra trd ma cdn phii y tri dye hon dQc dye. Tang cudng trach nhiem lam cho tat ca ein bd lanh dao, can bd quan ly, ciia gia dinh trong viec giao dye cic gii tri van giio vien, cin bd phye vy giang day, phye vu hda tdt dep cita dan tdc cho thanh nien, sinh ddi sd'ng trong trudng deu phai li nhQng ngudi vien phu hgp vdi yeu ciu cita sy nghiep ddi mdi cd ldi sd'ng, nip sd'ng van hda lanh manh, cd hien nay li mdt bien phip quan trgng de ciing pham chit dao due trong sing; tat ca cic hoat cd va phit trien gia dinh, gdp phin vio sy phit ddng tQ giing day chuyen mdn, giio dye chfnh trien cita van hda xa hdi. tri tu tudng... din phye vy ddi sd'ng dlu mang 2. Xay dung moi trudng van hoa giao due tfnh van hda, nhim myc dfeh giio dye rd ret. nha trudng Phdi hgp chat che giQa cac bd phan trong Cung vdi gia dinh, giio dye trong nhi trudng de giio dye gia tri van hda truyen thdng trudng gdp phin dao tao cho dit nudc nhimg dan tdc trong sinh vien khdng cd nghia la eoi con ngudi cd ban linh ehfnh tri vQng ving, cd eic CO quan, bd phan nhu nhau ma nguge lai pham chit dao dQc tdt, cd trinh do, nang lyc phii bilt phit huy de'n mQc cao nhit chQc nang, dip Qng vdi yeu cau phat trien dat nudc hien the manh cita timg bd phan de tic ddng vao sinh nay va trong tuong lai. vien mdt cich cd td chQc, cd kl hoach, cd De bao dam hieu qua ciia cdng tie giao dye phuong phip vdi nhQng hinh thQc hgp ly nhat. cic gii tri van hda truyin thdng trong nhi Gido due gid tri vdn hda truyen thdng cho trudng, cin luu y diy manh giio dye dao dQc, sinh vien ddi hoi phdi sff dung nhieu bien phdp, ldi sd'ng, nhat la truyin thd'ng van hda tdt dep kit hgp chat che cic bien phap hanh chfnh, cita dan toe, nang cao y thQc trich nhiem cita tuyen truyen giao dye, phong trio ty quan cua sinh vien, hgc sinh vdi bin than, gia dinh, que sinh vien. huong, dit nudc, trich nhiem cua tudi tre trong Cdng tic quan ly hinh chfnh cung nhu tuyen viec giQ gin vi phit huy cac gii tri truyen thd'ng truyin giio due phai dugc tien hanh ngay tQ cita cha dng. diu, khi sinh vien mdi budc chan vao trudng Giio dye gii tri van hda truyin thd'ng eho dai hgc va phai dugc duy tri thudng xuyen sinh vien trong trudng dai hgc li sy tic ddng trong sudt khda hgc. Cdng tic tuyen truyin cua cic nhan td giao dye trong nhi trudng din giio dye phai lim thudng xuyen, lien tyc thdng sinh vien nhim hinh thanh d hg nhung chuin qua nhilu hinh thQc khic nhau, khdng nen clii mye nhan cich dip Qng yeu ciu xa hdi, vi vay tap trung vio cae budi hgc chfnh tri diu khda. phai phdi hgp chat che giQa cac bd phan, cic td Ngay nay, sinh vien cic trudng dai hgc rat chQc trong nha trudng dl cung giio dye. Dilu thyc te, suy nghi va hanh ddng cua hg thudng nay ed nghia li tit ca eie bd phan trong trudng bit diu tQ nhung sy viec, sy Iden hang ngay cd phii nhan thQc dung chuc nang chuyen mdn tie ddng tryc tiep den hg. Bdi vay giio due rieng cita minh, hoan thinh tdt chQc nang dd trong nha trudng ddi hdi ldi ndi phai di ddi vdi ddng thdi phai thay rd trach nhiem, cd y thQc viec lam mdi dem lai kei qua tfch cyc. Ne'u chi dat cac hoat ddng cita minh trong mdt chinh ndi mi khdng lim la ndi sudng, ldi ndi chang the, chit the tien hinh giio dye; khic phye quan lam ai quan tam; ndi nhilu, Iam ft benh cua thdi niem sai lim vin tdn tai lau nay li: nhiem vy ba hoa; ndi mdt ding lam mdt neo la berth cita giio dye cho sinh vien trong nha trudng la thdi dao dQc gia, ehi dem lai phan tic dyng. nhiem vy cua thay giio, hgc sinh xiu hay tdt thi Nha trudng phai giio dye cho sinh vien vl nhan trich nhiem thudc vl thiy, cac bd phan khic each mdi, dao dQc mdi nen ndi phai di ddi vdi trong nha trudng vd can, hoac ft chiu trich lim, ndi sao lim vay khdng ed gi phai gia'u nhiem. gie'm, che day. Phan dau lim sao trong nhi fflSd322 :•£• Thang 4-2011
  4. TLf LIEU TRONG NLf6C trudng, trong eudc sd'ng khdng cd nhung dilu Trong CO chi thi trudng, trong dilu Iden dio hQa hen dl di vao lang quen. tao dai hgc cd xu hudng thuong mai hda nhu Dl cdng tic giio dye gii tri van hda truyin hien nay, viec quan ly, giio dye va ren luyen thdng cho sinh vien d trudng dai hgc dat kit ddi ngu cin bd va giio vien gap nhilu Idid qua tdt, vin dl neu guong tdt phai dat ra mdt khan. Ben canh viec nang cao hieu qua cdng tic cich nghiem tue. Trong nha trudng, dd la tam quan ly cita cac co quan chQc nang, bg mdn, guong eua thay giao, cd giao, cita can bd lanh khoa, phdng..., cin khai thac tdt vai trd chit dao nha trudng, cic phdng, khoa, ban, cic doin ddng cita mdi cin bd, giio vien. Ne'u ngudi thiy the ed quan he tryc tiep den can bd, cdng nhan chua dat tdi ty giac trong chap hinh luat phip, vien vi sinh vien trong nha trudng. Ngudi lanh quy che giang day, trong tu y thQc, dinh gia, dao neu guong tdt thi cd phong trio hgc tap va dilu chinh hanh vi thi sin phim cua hg khdng ren luyen tdt va ngugc lai. the trd thanh chit the tu y thQc mdt each ty giie Gido due id mpt qud trinh bao gom gido due duge. vd tu gido due. Hai mat dd ed vai trd khic nhau Ngudi thay cd vai trd to ldn trong giio dye, nhung khdng tach rdi nhau trong qui trinh dat dinh hudng cho qua trinh ty giio dye, thie'u nd tdi myc tieu chung cita giio dye. Dd li hinh qui trinh ty giao due, tu ren luyen diln ra cham thinh d ngudi dugc giao dye nhQng pham chat chap, cd khi khdng thyc hien dugc nhung dd cin thiet, theo yeu ciu cita xa hdi. Trong qui vin la sy tic ddng ben ngoai, khdng giu vai trd trinh dd, ngudi day khdng chi day eho ngudi hgc quyet dinh tat ca, khdng the thay the' cho qua nhimg kiln thQc khoa hgc mdt cich don thuin trinh ty giao due, tu ren luyen cita sinh vien. mi cdn cd tic dyng to ldn vl nhan cich. Du y Ty giio dye thudng xuyen cua sinh vien la thQc dugc hay khdng thi thdng qua ngdn ngQ, tie ylu td quylt dinh de giQ vQng va phat huy kit phong, phim hanh, cQ chi hinh vi cua ngudi qua dat dugc cua day va hgc trong nha trudng. thiy; thdng qua ndi dung mang tfnh dinh hudng Sy giam sut mdt sd mat vl ldi sd'ng, nep sd'ng tu tudng trong bii giang,... nhan cich ngudi thiy cita sinh vien trudc hit la do budng tha, khdng ludn tic ddng den nep sd'ng sinh vien. ty tu dudng, ren luyen cua chfnh bin than sinh Thyc tl cho thay, hien nay vin cdn khdng ft vien gay ra, sau dd mdi do sy tic ddng cita cac thay cd giao xem nhe hoac Ididng nhan thQc rd hien tugng xau ngoii xa hdi. Vi vay, ddng thdi vai trd giio dye toin dien cita minh ddi vdi smh vdi viec phit huy vai trd giio dye cita ngudi thay vien. Hg cho ring, giio dye dao dQc nhan each, cin phai nang cao y thQc tu giap due, ren luyen xay dyng ne'p sd'ng van hda cho sinh vien la cua sinh vien trong qui trinh hgc tap va phai coi nhiem vy eua cac td chQc dang, doin, cic bd dd la mdt bien phap, mdt nguyen tic co ban cita phan chQc nang hoac cua cac giio vien day eic giao dye truyin thd'ng dan tdc cho sinh vien. mdn khoa hgc xa hdi nhan van cdn hg chi cd 3. Xay dung moi trudng van hoa giao due nhiem vy truyin dat kien thQc chuyen mdn don xa hpi thuin. Quan niem nhu vay li ehua dung vi Xa hdi, mdi trudng giio dye quan trgng ma ehua dit. Bdi vi giao dye khdng phii li qui trinh qui trinh giao dye dao tao cua cic trudng dlu trim tugng, ehung ehung, tach rdi nhQng hoat phai kit hgp chat che, dac biet la giao dye ddng cy thi cita con ngudi. Dd la qui trinh tdng truyin thd'ng dan tdc. Qua mdi trudng xa hdi hgp cita nhilu ylu td trong sudt qui trinh dao (thyc tiln lao ddng sin xuat, cdng tic, chie'n tao va giio dye, mang tfnh xa hdi rdng ldn. Vi da'u, ddi sdng thudng nhat...) ma kiem nghiem vay tit ca cic bd phan, cic ein bd giao vien nhung tri thQe, chuin myc nhan each, ldi sdng, trong trudng dlu giQ vai trd chit thi cita qui nip sd'ng ma sinh vien da hgc tap ren luyen d trinh xay dyng ne'p sd'ng van hda eho smh vien, nhi trudng; dinh gia mQc do dung din cua trf hg phai chiu trich nhiem vl mgi hanh vi eua thQc da dat duge dl eung ed vi bd sung nhimg minh trong mdi quan he vdi sinh vien. nhan thQe mdi rut ra tu thue tiln. Sd 322 m Thang 4-2011 ft
  5. THOMC TIM VAN HOA NGHF JH' 'AT Giao dye gii tri van hda truyin thd'ng eho sinh vien thyc chat li lim hinh thanh, phat triln MOT HIEN TirOfNG... d sinh vien nhimg phim chit nhit dinh mi thyc (Tiep theo trang 81) tiln xa hgi, sy phat trien xa hdi yeu eiu. Nhung ngdn ngdn"(9). Budc diu su dyng eic phuong chinh xa hdi lai tic ddng den qui trinh giio dye phap phan tfch khoa hgc ciia ehii nghia Mie, gii tri van hda truyin thd'ng cita sinh vien. Khi phuong phap rat mdi ddi vdi gidi nghien cQu tiln hinh giao due gia tri van hda truyin thdng luc dd, Dao Duy Anh da trinh bay khi toin cho sinh vien cin dat cac bien phip, sy tic ddng dien nhQng ndi dung cita lich su van hda Viet chu quan ciia cac lye lugng lam nhiem vy giio Nam, giup ngudi dgc hinh dung dugc dien mao dye vao trong hoan canh khich quan, tinh hinh cita van hda dan toe. Vdi Viet Nam vdn hoa sff kinh tl, xa hdi cita dit nudc. Cac bien phap dd cuang, Dio Duy Anh la ngudi diu tien khii phii phu hgp vdi dilu kien thuc, trinh viln quit mdt cich he thd'ng cac dac ti'nh, bin sic vdng, xa vdi cugc sd'ng hien thyc. cita van hda Viet Nam. Cic cdng trinh dugc Kei hgp nhi trudng va xa hdi trong viec giao xuat ban sau dd nhu Khdng gido phe binh tieu dye gia tri van hda truyin thd'ng eho sinh vien ludn (1938), Khdo ludn ve Kim Vdn Kieu cdn ddi hdi nhi trudng phai chu ddng lien he (1943)..., d nhQng gdc do khic nhau, eung vdi dia phuang, quan he chat che vdi cic co nhim hudng tdi nghien cuu nhQng gia tri cita quan chQc nang, giQ mdi quan he lanh manh vdi van hda dan tdc. nhan dan dia phuong. Trong mdi quan he niy, Nhu vay, vdi thdi gian tdn tai khdng dai, sd cin dae biet chu y din phdi hgp vdi eo quan lugng tic phim dugc xuat ban khdng qua dd hanh phip, tu phap, vdi lyc lugng cdng an, ty ve so, nhung nhimg gi ma Quan hdi tung thudi lai dia phuong. Thue tl cho thay diu tranh chd'ng da ddng gdp mgt vi tri quan trgng trong hanh eie te nan xa hdi trong sinh vien cung khdng trinh ciia van hda dan tdc. Nhit quin vdi tdn kem phin khd khan gay cin. Thilu su giup dd ehi muc dfeh dl ra, Dao Duy Anh vi cic cdng cua cic CO quan chQe nang dd, nha trudng sy, mdt mat khan truang gidi thieu nhQng tri khdng the thanh cdng. Viec kit hgp vdi cic co thQc mdi, nhimg cdng cy mdi d ea Ddng va Tay quan chQe nang dia phuong ein cd ke hoaeh, de nang cao dan trf, mat khae lai miet mai kilm phuang an hanh ddng cu thi, cd tap dugt, cd ke lai vd'n di sin cita van hda dan tdc. Hai qui nhu vay khi su ed xay ra mdi Ididi lung tung, trinh dd dlu la cude hinh trinh din tdi khat bit ngd. vgng gay dtmg duge mdt nln van hda rieng cho NhQng nam qua, cdng tic giio due truyin dan tdc minh, mdt nln van hda cd ban sic, ed thdng dan tdc cho sinh vien da dugc sy quan kha nang thau thai tinh hoa cita eic dan tdc tam kip thdi, thudng xuyen, tie ddng tfch cue khic va nhat li phai ddc lap trong qua trinh tilp de'n sinh vien trong viee kl thua va phat huy cic XUC vdi the gidi • gia tri van hda tdt dep ciia dan tdc. Tuy vay, L.X.K cdng tie giio dye truyin thd'ng dan tdc cho sinh vien vin cdn nhilu tdn tai, vudng mic, bat cap. l.Hp Ddo Viet Nam. Nxb Ha Noi, 2006, tr.883. Ban than mdt sd bd phan sinh vien thieu y thQc 2. Dao Duy Anh, Nhd nghi chieu hdm, Nxb Vdn ren luyen, do dd nay sinh nhilu hien tugng tieu nghe. TP.HCM, 2007. tr.36. cyc vi hanh vi trai vdi dao ly dan tdc. Vi vay, 3. Dao Duy Anh. Viet Nam vdn hda su cucmg, Nxb xay dyng mdi trudng giao due van minh, tie'n Vdn hoa Thong tin. Ha Noi, 2002, tr.7. bd, gdp phin giao due gia tri van hda truyin 5, 6, 7. Mai Thanh Ph, Ddi nudc. Hoi nguoi Viet Nam thdng cho smh vien vin Ii yeu eiu cap bich tai Diicxb, 7-1998. tr.63, 64. hien nay • 4. 8, 9. Ta Trong Hiep. Ddo Duy Anh (1904-1988), L.C.T http://vannghe.free.fr ifia Sd 322 >lll Thang 4-2011

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản