intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Xử lý ảnh số - Nhận dạng và nội suy part 8

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
12
download

Xử lý ảnh số - Nhận dạng và nội suy part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tốt nhất nên luôn chụp raw nếu bạn đang chụp ảnh trong tình huống khó kiểm soát độ phơi sáng của vùng highlight. Trong một bức ảnh raw, bạn có thể khôi phục lại các chi tiết ở vùng highlight bị quá sáng (overexposed) và "cứu chữa" những tấm ảnh dường như đã bỏ đi. Ngoài ra, ảnh do vô tình chụp quá sáng/tối cũng có thể dễ dàng được sửa và khôi phục chi tiết. Chụp raw sẽ rất hữu ích khi chụp trong điều kiện ánh sáng mặt trời mạnh, chụp chủ thể có bề mặt phản quang, chụp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xử lý ảnh số - Nhận dạng và nội suy part 8

 1. d d • • .... . .. .... .. .. .. . . .. .... .. .... .. .... ... .. .. ... .. .. .. ... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. ... ... .. .. . . .. .. • • • • .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... a c c . [X ] a .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • •.. .. b [X ] b (a) (b) [S ] d d • .•. .. ..... . . .. .. .. . .. .... .. .... ... .. ... .. . .. ... ... . .. .. .. ... .. ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. .. .. ... .. .. ... •... .. .. ... • • • .. ... . .. .. ... .. .. ... .. .. ... [X ] a [X ] c [X ] a [X ] c .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • •.. .. b [X ] b [X ] (c) (d) H` 9.17: C´c gia d . n xu. l´ cua automat cˆy theo th´. tu. t`. biˆn vˆ gˆc; (a) cˆy u.u e `o e´ ˙y˙ ’ ’ ınh a ¯oa a a T ; (b) g´n c´c trang th´i cho c´c n´t biˆn; (c) trang th´i g´n cho c´c n´t trong; (d) aa a au e aa au . . ´ trang th´i g´n cho n´t gˆc. aa uo . ´ Huˆn luyˆn a e . Phu.o.ng ph´p nhˆn dang c´ ph´p trong phˆn tru.´.c cˆn d ac ta automat (c´c bˆ nhˆn ` o ` ¯ˇ ˙ .’ a a ua a a aoa . . . . .i mˆi l´.p. Trong nhiˆu t` huˆng d .n gian, c´ thˆ’ chı ra c´c automat ˙’ ˜ ´ ` ınh o ´ ¯o ˙ ’ oe˙ dang) d ˆi v´ ¯o o oo e a . th´ch ho.p. V´.i nh˜.ng t` huˆng ph´.c tap ho.n, cˆn c´ thuˆt to´n huˆ n luyˆn c´c ´ `o ´ ı o u ınh o u. a a a a ea . . . . nh˜.ng mˆu cho tru.´.c (chˇng han c´c chuˆi hoˇc cˆy). Do c´ tu.o.ng u.ng ˜ ˙ ’ ˜ automat t` uu a o a .a o aa o ´ . mˆt mˆt gi˜.a c´c automat v` c´c vˇn pham nˆn b`i to´n huˆ n luyˆn d ˆi khi d u.a ´ o o ua aa a ea a a e ¯o ¯ . . . . .ng c´c vˇn pham tru.c tiˆp t`. c´c mˆu. Tiˆn tr`nh xˆy du.ng n`y ˜ `a ´ ´ vˆ b`i to´n xˆy du e aa aa e ua a e ı a a . . . . thu.`.ng goi l` suy diˆn vˇn pham. Trong phˆn n`y ch´ng ta tˆp trung vˆ mˆt thuˆt ˜a ` `o o .a e aa u a e. a . . . .u han. ´ to´n huˆ n luyˆn c´c automat h˜ a a ea u . . Gia su. tˆ t ca c´c mˆu cua mˆt l´.p d .o.c sinh bo.i mˆt vˇn pham chu.a biˆt G v` ˜ ’’´ ’ ´ ˙˙a ˙a a˙ ’ ˙’ o o ¯u . oa e a . . . .i t´ chˆ t + ˜ ´ mˆt tˆp c´c mˆu R v´ ınh a oaa a o .. R+ ⊂ {α | α ∈ L(G)}. Ta goi R+ l` tˆp mˆu du.o.ng t´nh; d ´ ch´nh l` tˆp c´c mˆu huˆ n luyˆn thuˆc l´.p ˜ ˜ ´ aa a ı ¯o ı aa a a a e oo . . . . . .o.ng u.ng v´.i vˇn pham G. Tˆp mˆu du.o.ng t´ R+ goi l` c´ cˆ u tr´c d` y d ˙ nˆu ˜ ´ ’´ tu ´ oa a a ınh aoa u ¯ˆ ¯u e a . . . mˆi luˆt sinh trong G d u.o.c su. dung d e’ tao ra c´c chuˆi ch´.a ´t nhˆ t mˆt phˆn tu. ˙ ˜ ˜ ´ ` ˙. ’ a˙ ’ o a ¯. ¯ˆ . a o uı a o . . .p) mˆt automat h˜.u han A chˆ p nhˆn c´c cua R . Ch´ng ta muˆn huˆ n luyˆn (tˆ˙ ho o’ . + ´ ´ ´ ˙’ u o a e o u a aa . . . . f .p cua nh˜.ng phˆn tu. thuˆc R+ . chuˆi trong R v` c´ thˆ’ mˆt sˆ chuˆi m` l` tˆ’ ho ˙.´ ˙ + ˜ ˜ ` ˙ ’ a˙ ’ o ao e o o o aao . u o . Theo d .nh ngh˜ cua automat h˜.u han v` do c´ tu.o.ng u.ng mˆt mˆt gi˜.a G v` ıa ˙ ’ ¯i u a o ´ o ou a . . . 334
 2. Af suy ra R+ ⊂ Σ∗ , trong d ´ Σ∗ l` tˆp tˆ t ca c´c chuˆi nhˆn d u.o.c t`. c´c k´ hiˆu ˜ ´’ aa a ˙a ¯o o a ¯. ua y e . . . . z ∈ Σ∗ sao cho zw ∈ R+ v´.i w n`o d o thuˆc Σ∗ . V´.i mˆi k nguyˆn ˜ ˙˙ ’’ trong Σ. Gia su o a ¯´ o o o e . .o.ng d ˇt du ¯a. h(z, R+ , k ) = {w | zw ∈ R+ , |w| ≤ k } l` tˆp c´c chuˆi w c´ t´nh chˆ t (1) zw ∈ R+ v` (2) d o d`i chuˆi w nho ho.n hoˇc bˇ ng ˜ ˜ a` ´ ˙ ’ aa a o oı a a ¯ˆ a o .a . . k. Tˆp h(z, R+ , k ) goi l` k -d uˆi cua z tu.o.ng u.ng v´.i R+ . . a ¯o ˙ ’ a ´ o . V´.i tˆp mˆu R+ v` k ∈ N cho tru.´.c, thu tuc huˆ n luyˆn automat Af (R+ , k ) = ˜ ´ ˙. ’ oa a a o a e . . . sau: Dˇt -a (Q, Σ, δ, q0, F ) nhu . Q = {q | q = h(z, R+ , k ) v´.i z n`o d ´ thuˆc Σ∗ } o a ¯o o . v` v´.i mˆi a ∈ Σ, x´t ˜ ao o e δ (q, a) = {q ∈ Q | q = h(za, R+ , k ) v´.i q = h(z, R+ , k )}. o Ngo`i ra, d ˇt a ¯a. q0 = h(λ, R+ , k ) v` a F = {q | q ∈ Q, λ ∈ q }, trong d ´ λ l` chuˆi rˆng (chuˆi khˆng c´ k´ hiˆu n`o). Ch´ y rˇ ng Af (R+ , k ) l` tˆp ˜˜ ˜ ` ¯o a oo o o oy e a u´ a aa . . .ng t`. R+ . con c´c trang th´i cua tˆp tˆ t ca c´c k -d oi c´ thˆ’ xˆy du ˙ ’.´’ a ˙ a a ˙a a ¯uˆ o e a u . . V´ du 9.4.10 Gia su. R+ = {a, ab, abb} v` k = 1. Theo trˆn, ˙˙ ’’ ı. a e h(λ, R+ , 1) = {w | λw ∈ R+ , |w| ≤ 1}, z = λ, = {a} = q0; + = {w | aw ∈ R+ , |w| ≤ 1}, z = a, h(a, R , 1) = {λ, b} = q1; h(ab, R+ , 1) z = ab, = {λ, b} = q1; h(abb, R+ , 1) = {λ} z = abb, = q2. V´.i c´c chuˆi kh´c z ∈ Σ∗ th` zw khˆng thuˆc R+ d u.a dˆn trang th´i th´. ˜ ´ oa o a ı o o ¯ ¯e a u . . ., k´ hiˆu q , tu.o.ng u.ng v´.i d iˆu kiˆn h l` tˆp trˆng. Do d o c´c trang th´i l` o ¯` ´ tu y e ∅ ´ e e aa o ¯´ a aa . . . . .i vˆy Q = {q , q , q , q }. ˙. ’ q0 = {a}, q1 = {λ, b}, q2 = {λ} v` q∅; bo a a 012∅ 335
 3. b ....... ... .. ... .. .. .. . .. ... .. . .......... .. .. .......... .... ........... . ... .. ..... ..... .... ...... .... .... .. .......... ..... ... . ... ... . .. .... .. ................. .. ... ........ .. .. a .. ...... b .. .. .. . . . .. . . .. .. .. .. . q q q . .. .. . ....................................................................... . .. . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .. .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . ....................................................................... . .. . . 0 .. 1 .. .. 2 .... .. . .. . . .. .. . . .. . . .. . .. . ... . .. . .. ... .. . .. .. ... . ... . .. .. .. .. .......... ... ..................... .. . ... ...... .. .. .. .... .... ... ... .... .... ... ........... ......... . ..... .... .... ....... . .... . . .. .. . .. ... . . .. . . . .. .. .. ... . . .. . .. .. .. . .. . ... .. . .. ... . . ... . .. .. .. . ... . .. . .. .. . . .. ... ... . .. . .. . .. .. . .. . ... ... .. . . . ... ... . .. . . ... ... . . .. ... . . .. a ... a, b ... . b . .. .. . .. . .. .. . ... .. . .. . ... ... . .. . . . .. ... . .. . .. .. . ... . .. .. . .. . .. .. . ... .. . . .. .. . .. .. . .. ... . .. . . .. . ... ... . .. . .. ... . .. . .. . .. ... .. . ... .. . ... .... . .. ... ...... .... .. . . .. ...... ... .... .... .... .. .. .. .. .. .. . .. . q . . . . . ∅ .... . . . . .. .. .. . ..... ...... . . . .. .. ..... . .. ...... .. .. ... . . .. . ... . .. . .. ... ....... .. a, b H` 9.18: So. d` trang th´i cua automat h˜.u han Af (R+ , 1) suy dˆn t`. tˆp mˆu ˜ ˜ a˙ ’ ınh ¯ˆ . o u a ua a . . R+ = {a, ab, abb}. Bu.´.c kˆ tiˆp l` x´c d inh c´c h`m chuyˆ’n trang th´i. Do q0 = h(λ, R+ , 1) nˆn ˙ ´´ o e e a a ¯. aa e a e . δ (q0, a) = h(λa, R+ , 1) = h(a, R+ , 1) = q1 v` a δ (q0, b) = h(λb, R+ , 1) = h(b, R+ , 1) = q∅. Tu.o.ng tu., v` q1 = h(a, R+ , 1) = h(ab, R+ , 1) nˆn .ı e δ (q1, a) = h(aa, R+ , 1) = h(aba, R+ , 1) = q∅. Ta c´ δ (q1, b) ⊃ h(ab, R+ , 1) = q1 v` δ (q1, b) ⊃ h(abb, R+ , 1) = q2. Vˆy o a a . δ (q1, b) = {q1, q2}. ´ Cuˆi c`ng ou δ (q2, a) = δ (q2, b) = δ (q∅, a) = δ (q∅, b) = q∅ . Dˆ kiˆ’m tra (theo d .nh ngh˜a) tˆp c´c trang th´i cuˆi F bˇ ng {q1, q2}. e˙ ˜e ` ´ ¯i ı aa a o a . . Du.a trˆn c´c kˆt qua n`y, automat suy dˆn Af = (R+ , 1) = (Q, Σ, δ, q0, F ) trong ˜ ´ ˙a ’ eae a . d ´ Q = {q0, q1, q2, q∅ }, Σ = {a, b}, F = {q1, q2} v` c´c h`m chuyˆ’n trang th´i x´c d inh ˙ ¯o aa a e a a ¯. . o. trˆn. H` 9.18 minh hoa lu.o.c d` cua automat n`y. Dˆ thˆ y automat chˆ p nhˆn ˜a e´ ´ ˙e ’ . ¯ˆ ˙ o’ ınh a a a . . n ˜ c´c chuˆi a, ab, abb, . . ., ab . a o V´ du trˆn cho thˆ y su. phu thuˆc cua automat v`o gi´ tri k. C´c t´ chˆ t sau ´ ´ o˙ ’ ı.e a. a a. a ınh a . . . phu thuˆc cua A (R+ , k ) v`o tham sˆ n`y. ´ o˙ ’ minh hoa su a oa .. . . f 336
 4. T´ chˆt 9.4.11 (i) R+ ⊂ L[Af (R+ , k )] v´.i moi k ≥ 0, trong d ´ L[Af (R+ , k )] l` ´ ınh a o ¯o a . . d u.o.c chˆ p nhˆn bo.i A (R+ , k ). ´ a˙ ’ ngˆn ng˜ ¯ . o u a . f (ii) L[Af (R+ , k )] = R+ nˆu k l´.n ho.n hoˇc bˇ ng d ˆ d`i cu a chuˆi d`i nhˆ t trong R+ ; a ` ¯o a ˙ ˜ ´ ´ ’ e o .a oa a . + ∗´ v` L[Af (R , k )] = Σ nˆu k = 0. a e (iii) L[Af (R+ , k + 1)] ⊂ L[Af (R+ , k )]. Ch´.ng minh. B`i tˆp. 2 u aa . T´ chˆ t (i) bao d am Af (R+ , k ) l` automat nho nhˆ t th`.a nhˆn c´c chuˆi trong ˜ ´ ’´u ˙ ¯˙ ’ ’ ˙a ınh a a aa o . tˆp mˆu R+ . Nˆu k l´.n ho.n hoˇc bˇ ng d o d`i cua chuˆi d`i nhˆ t trong R+ th` t´nh ˜ a` ˜ ´ ´ ¯ˆ a ˙ ’ a a e o .a oa a ıı . . chˆ t (ii) chı ra automat chı chˆ p nhˆn c´c chuˆi trong R . Nˆu k = 0 th` Af (R+ , 0) + ˜ ´ ’´ ´ ˙ ’ ˙a a aa o e ı . gˆm mˆt trang th´i q0 = {λ} v` d ay l` trang th´i kho.i d` u c˜ng nhu. trang th´i kˆt ` ´ ˙ ¯ˆ u ’a o o a a ¯ˆ a . a ae . . . th´c. Khi d ´ c´c h`m chuyˆ’n trang th´i c´ dang δ (q0, a) = a v´.i moi a ∈ Σ. Do vˆy ˙ u ¯o a a e ao. o a . . . + ∗ ˜o˜ ˜ ´p nhˆn chuˆi rˆng λ v` tˆ t ca c´c chuˆi kh´c ´ ˙a aa ’ L[Af (R , k )] = Σ v` automat s˜ chˆ a ea a o o a . .o.c xˆy du.ng t`. c´c k´ hiˆu trong Σ. Cuˆi c`ng, t´nh chˆ t (iii) chı ra khi k tˇng ´ ´ ˙ ’ du . a ¯ ua y e ou ı a a . . pham vi cua ngˆn ng˜. sinh bo.i Af (R+ , k ) giam. ˙ ’ ˙ ’ ˙ ’ o u . Ba t´nh chˆ t n`y cho ph´p dˆ d`ng d iˆu khiˆ’n automat Af (R+ , k ) theo tham sˆ ˙ e ˜ a ¯` ´ ´ ı aa e e e o k. Gia su. L0 l` ngˆn ng˜. ch´ng ta muˆn xˆy du.ng du.a trˆn cˆ u tr´c du.o.ng t´ R+ ´ ´ ˙˙ ’’ ao uu oa ea u ınh . . + ´ ´ ˙ ’ ¯a ˙ı ’ ˙ ’ ¯o´ a v` L[Af (R , k )] l` phong d o´n. Nˆu k rˆ t nho th` phong d an l` “thˆ” theo ngh˜ c´ a a e a o ıa o thˆ’ ch´.a hˆu hˆt hay tˆ t ca c´c chuˆi trong Σ∗ . Tuy nhiˆn, nˆu k bˇ ng d o d`i cua ˙ ˜ ` eu` ´ ´’ ´ a ˙a ¯ˆ a ˙ ’ ae o e e a . chuˆi d`i nhˆ t trong R+ th` suy luˆn l` “chˇt” theo ngh˜ automat Af (R+ , k ) s˜ chı ˜ ´ e˙ ’ oa a ı aa a ıa . . chˆ p nhˆn c´c chuˆi ch´.a trong R+ . Ta c´ d˜y (d`.ng) c´c bao h`m th´.c: ˜ ´ a aa o u oa u a a u . L[Af (R+ , 0)] ⊃ L[Af (R+ , 1)] ⊃ L[Af (R+ , 2)] ⊃ · · · ⊃ L[Af (R+ , k )] ⊃ · · · ⊃ R+ . V´ du 9.4.12 X´t cˆ u tr´c du.o.ng t´ ´ ı. ea u ınh R+ = {caaab, bbaab, caab, bbab, cab, bbb, cb}. 337
 5. ........... . . .. . .... ...... ........... ... . . ..... ............... ... b .. .............. .. .. ...... .. . . . ..... .. .. . . . .... . .. .. .. . q q . . ... . . . a .. . .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. ................................................................................................................................................................ . . .. 1 ... .......... 0 ... ... .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. ... . .. .. ......... .. . ... ..... ... ................ . . . .. .... . . .. .... ............... . ...... ...... ......... ... .... .... . . ... ... . .... .. .. .. . .... .. ... .. .... .. ... ... ... .. . ... . .... . .. . .. ... ... . ... . . .. ... .. . .. ... . .. .. ... .. ... .. . .. .. .. .. ... .. a, c . .. ... .. ... ... .. . .. .. ... .. .. . .. .. .. .. a, b, c .. . .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... ... b, c .. .. .. .. . ... .. ... .. .. .. ... .. .. .. . . .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . .. .. ... ... ... ... ................. . .. .. . . . ... .... .... ... ... ... .. .... .... . .. .. .... .. . ........ . . .. . ... q . ..... . . ∅ ... . . . . . . . .. .. .. .. . .... .. .... ....... ... .. ........ .. .. .. .. . . . . . .. . .. . .. ... ...... ... a, b, c H` 9.19: So. d` trang th´i cua automat Af (R+ , 1) suy dˆn t`. tˆp mˆu du.o.ng t´ ˜ ˜ a˙ ’ ınh ¯ˆ . o a ua a ınh . R+ = {caaab, bbaab, caab, bbab, cab, bbb, cb}. V´.i k = 1 ´p dung thuˆt to´n trˆn ta d .o.c o a a a e ¯u . . . h(λ, R+ , 1) = {∅} = q∅ ; 1. z = λ, h(z, R+ , 1) = {b} = q1 ; 2. z = c, h(z, R+ , 1) = {b} = q1 ; 3. z = ca, h(z, R+ , 1) = {λ} = q0; 4. z = cb, h(z, R+ , 1) = {b} = q1 ; 5. z = caa, h(z, R+ , 1) = {λ} = q0; 6. z = cab, h(z, R+ , 1) = {b} = q1 ; 7. z = caaa, h(z, R+ , 1) = {λ} = q0; 8. z = caab, h(z, R+ , 1) = {λ} = q0; 9. z = caaab, h(z, R+ , 1) = {∅} = q∅ ; 10. z = b, h(z, R+ , 1) = {b} = q1 ; 11. z = bb, h(z, R+ , 1) = {b} = q1 ; 12. z = bba, h(z, R+ , 1) = {λ} = q0; 13. z = bbb, h(z, R+ , 1) = {b} = q1 ; 14. z = bbaa, h(z, R+ , 1) = {λ} = q0; 15. z = bbab, h(z, R+ , 1) = {λ} = q0. 16. z = bbaab, Automat l` Af (R+ , 1) = (Q, Σ, δ, q0, F ) v´.i Q = {q0, q1, q∅}, Σ = {a, b, c}, F = a o {q0} v` c´c h`m chuyˆ’n trang th´i cho trong H`nh 9.19. Mˆt chuˆi d .o.c chˆ p nhˆn ˙ ˜ ´ aa a e a ı o o ¯u . a a . . . .i automat n`y cˆn bˇt d` u chuˆi bˇ ng k´ hiˆu a, b hoˇc c v` kˆt th´c bˇ ng ab. Ho.n a´a ˜` ´u` a ` a ¯ˆ ˙’ bo oa ye a ae a . . .a, c´c chuˆi d inh ngh˜a dˆ quy theo a, b hoˇc c c˜ng d u.o.c chˆ p nhˆn bo.i A (R+ , 1). ˜ ´ ˙f ’ n˜ u a o ¯. ı ¯e a u ¯. a a . . . 338
 6. ´ lo.i ch´ cua phu.o.ng ph´p tr`nh b`y trˆn l` c`i d at d o.n gian. Thu tuc tˆ’ng ˙ ınh ˙’ ˙ ’ ˙. o ’ Ich . a ı a e a a ¯ˇ ¯ . .p c´ thˆ’ mˆ phong trˆn c´c m´y t´ hiˆn d ai. Nhu.o.c d e’m ch´ cua phu.o.ng ph´p ˙ ˙ ho o e o ˙ ’ ınh ˙ ’ ea a ınh e ¯ . . ¯iˆ a . . .p. a` l` cˆn x´c d inh gi´ tri k th´ch ho a a ¯. a. ı . 9.5 Nˆi suy o . Trong nh˜.ng phˆn tru.´.c ch´ng ta d ˜ tˆp trung ch´ v`o t`.ng qu´ tr`nh xu. l´ riˆng ` ˙ye ’ u a o u ¯a a ınh a u aı . biˆt, t`. thu nhˆn anh v` tiˆn xu. l´ d e n phˆn d oan anh, miˆu ta v` nhˆn dang d oi a` ´ ´ a˙ .’ ˙ y ¯ˆ ’ a ¯. ˙ ’ e ˙a a ’ eu e ¯ˆ . . . .o.ng. Phˆn n`y, ch´ng ta s˜ su. dung tˆ t ca c´c thˆng tin d .o.c tao ra t`. c´c qu´ ` ´’ e˙ . ’ a ˙a tu . aa u o ¯u . . ua a ` ´ ˙ ’ ˙˙ ’’ tr` n`y nhˇ m giai th´ nˆi dung cua anh. N´i c´ch kh´c, ch´ng ta quan tˆm d e n ınh a a ıch o oa a u a ¯ˆ . y ngh˜a cua anh, mˆt qu´ tr` goi l` nˆi suy (image interpretation), hiˆ’u anh (image ˙’ ı ˙˙’’ e˙ ´ o a ınh . a o . . ˙ ’ understanding), hay phˆn t´ khung canh (scene analysis). a ıch Co. so. ˙’ 9.5.1 Giai th´ nˆi dung cua anh sˆ ho´ l` mˆt b`i to´n cu.c k` ph´.c tap. Kh´ khˇn nay ´ ˙ ’ ˙˙ ’’ ˙ ’ ıch o o aa o a a .yu. oa . . .: (1) cˆn xu. l´ mˆt sˆ lu.o.ng l´.n d˜. liˆu; v` (2) thiˆu c´c cˆng cu xu. l´ co. ` .´ ´ ˙y o o . ’ . ˙y’ sinh t` u a o ue a eao . ban trˆn c´c d˜. liˆu n`y dˆ’ c´ kˆt qua d `i hoi (chi tiˆt cua anh). Do khˆng c´ nh˜.ng ˙ ´ ´’’ ˙ ’ ˙ ¯o ˙ ’ ’ e ˙˙ e a u e a ¯e o e o ou . .c hiˆn qu´ tr`nh giai th´ c´c anh khˆng cˆ u tr´c, ch´ng ta cˆng cu tˆ’ng qu´t d e’ thu ˙ ˙ ´ ˙ ’ ıch a ˙ ’ o .o a ¯ˆ . e aı o a u u . chı tˆp trung khao s´t c´c phu.o.ng ph´p thu.`.ng dˆn d e n kha nˇng th`nh cˆng. R`ng ˜ ´ ˙a ’. ˙aa ’ ˙a ’ a o a ¯ˆ a o a .i han t´ tˆ’ng qu´t cua b`i to´n; v` (2) kˆt ˙ ˜ ´ ´ ˙e ’. a˙aa ’ buˆc n`y dˆn d e n hai thoa hiˆp: (1) gi´ . ınh o o a a ¯ˆ o a e . ho.p v´.i tri th´.c c´ d u.o.c cua con ngu.`.i trong qu´ tr` giai th´ ıch. Khi c´ thˆ’, ch´ng ˙u ˙’ a ınh ˙ ’ o u o¯ . o oe . ta su. dung tˆ t ca c´c kha nˇng dˆ’ gi´.i han c´c d iˆu kiˆn chu.a biˆt nhˇ m d o.n gian ˙ `¯ ´’ ¯e o . a ¯ ` ´ ˙. ’ a ˙a ˙a ’ ˙ ’ e e e a . ho´ b`i to´n. Trong tru.`.ng ho.p khˆng thˆ’ d u.a ra c´c gia thiˆt, ch´ng ta s˜ gi´.i han ˙ ´ ˙ ’ aa a o o e¯ a e u eo. . ´ ´ ´ ˙ae ’ ˙ ’ pham vi (v` t´nh dung d an) cua c´c kˆt qua mong muˆn. aı ¯´ ¯ˇ o . Phˆi ho.p tri th´.c con ngu.`.i v`o tiˆn tr`nh nˆi suy anh d oi hoi chon mˆt h` ´ ´ ˙ ’ ¯` ˙ ’ o. u oa e ı o o ınh . . . .c dˆ’ biˆ’u diˆn c´c tri th´.c n`y. C´ ba c´ch tiˆp cˆn ch´nh d .o.c su. dung l`: (1) ˙˙ ˜a ´. ¯u . ˙ . ’ th´ ¯e e u e ua o a ea ı a logic h`nh th´.c; (2) mang ng˜. ngh˜ v` (3) hˆ chuyˆn gia. Hˆu hˆt c´c hˆ thˆng logic ` ´ .´ ı u u ıa; a e e aeaeo . . .a trˆn ph´p t´ vi t`. bˆc nhˆ t. Hˆ thˆng logic l` mˆt ngˆn ng˜. c´c k´ hiˆu m` ´ .´ du e e ınh . u a a eo ao o ua y e a . . . . trong d ´ c´c mˆnh d` miˆu ta c´c su. kiˆn t`. d o.n gian d e n ph´.c tap c´ thˆ’ d u.o.c biˆ’n ˙ ˙ ´ e ¯ˆ e ˙ a . e u ¯ ’ ˙ ¯ˆ ’ ¯o a e u . o e¯ . e . . .i c´c k´ hiˆu. C´c cˆng cu t´nh to´n trˆn vi t`. cho ph´p tri th´.c c´ thˆ’ biˆ’u ˙˙ ˜ ˙’ diˆn bo a y e e ao .ı a e .u e uoee . diˆn theo c´c quy tˇc logic m` t`. d o c´ thˆ’ su. dung d e’ ch´.ng minh (hoˇc b´c bo) ˙’ ˙ ˜ ´ a u ¯´ o e ˙ . ˙ ’ e a a ¯ˆ u aa . .p lˆ cua c´c biˆ’u th´.c logic. ˙ t´nh ho e ˙ a . .’ ı e u 339
 7. C´ch tiˆp cˆn ng˜. ngh˜ biˆ’u diˆn tri th´.c dang mang ng˜. ngh˜ t´.c l` d` thi ˙ ˜ ´. a ea u ıa e e u. u ıa; u a ¯o . ˆ . .´.ng v´.i c´c d ınh v` cung d .o.c g´n c´c nh˜n. Mang ng˜. ngh˜ khiˆn c´c ph´t ´ o a ¯˙ ’ c´ hu o o a ¯u . a a a u ıa ea a . .a c´c phˆn tu. cua anh tru.c quan ho.n. Trong mang ng˜. biˆ’u miˆu ta mˆi quan hˆ gi˜ a ˙ ’´ ` e˙o a ˙˙˙ ’’’ e eu u . . . .o.ng tu.o.ng u.ng c´c d ınh cua d` thi v` mˆi quan hˆ gi˜.a c´c d oi tu.o.ng ´ ´ ´ a ¯˙ ’ ˙ ¯ˆ . a o ’o ngh˜ c´c d ˆi tu . ıa, a ¯o ´ e u a ¯ˆ . . .o.c biˆ’u thi bˇ ng mˆt cung (c´ nh˜n) liˆn thuˆc hai d ınh. Phˆn 9.5.4 s˜ d` cˆp d e n ˙ ` ` ´ ¯˙ ’ du . ¯ e .a o oa e o a e ¯ˆ a ¯ˆ e. . . . ngh˜ trong nˆi suy anh. o˙ ’ ˙ ’ vai tr` cua mang ng˜ u ıa o . . C´c phu.o.ng ph´p du.a trˆn hˆ thˆng sinh (c`n goi l` luˆt) d u.o.c quan tˆm nhiˆu .´ ` a a eeo o .a a ¯. a e . . .ng dung phˆn t´ anh. L´ do thu h´t su. ch´ y l` c´ nh˜.ng cˆng cu ´ a ıch ˙ ’ nhˆ t trong c´c u a a´ y u . u´ a o u o . . . vˆy v` do tri th´.c con ngu.`.i c´ thˆ’ ´p dung v`o c´c dˆ’ ph´t triˆ’n c´c hˆ thˆng nhu a a ˙ ˙ ˙ .´ ¯e a eaeo u o o ea aa . . hˆ thˆng n`y mˆt c´ch tru.c quan, tru.c tiˆp v` ng`y mˆt tˇng lˆn. Trong thu.c tˆ, hˆ .´ ´ ´. eo a oa eaa oa e .ee . . . . chuyˆn gia, thu.`.ng d .o.c thiˆt kˆ chuyˆn dung, c´ kha nˇng ´p dung d e’ giai quyˆt ˙’ ´´ ´ ˙a a ’ ¯ˆ ˙ e o ¯u . ee e o e . . c´c b`i to´n trong xu. l´ anh. ˙ y˙ ’ ’ aaa C´c loai tri th´.c 9.5.2 a u . Phˆn chia c´c ch´.c nˇng xu. l´ anh th`nh ba m´.c: (m´.c thˆ p, m´.c trung gian v` m´.c ´ ˙ y˙ ’ ’ a a ua a u u a u au cao) trong Phˆn 9.1 c´ y ngh˜ d oi v´.i c´c thuˆt to´n. Dˆi v´.i tri th´.c, dˆ’ hiˆu qua a -o o ˙. ` ´ ´ ˙ ’ a o´ ıa ¯ˆ o a a u ¯e e . .n, ch´ng ta chia th`nh ba loai: (1) tri th´.c thu tuc; (2) tri th´.c thi gi´c (visual); ˙. ’ ho u a u u .a . v` (3) tri th´.c thˆ gi´.i thu.c. ´ a u eo . Tri th´.c thu tuc gˇn liˆn v´.i c´c thao t´c nhu. c´c thuˆt to´n d u.o.c chon v` c`i ´eoa ˙. a ` ’ u a a a a¯. aa . . d ˇt c´c tham sˆ cho thuˆt to´n n`y (chˇng han, chon gi´ tri ngu.˜.ng). Tri th´.c thi ˙ ’ ´ ¯a a o a aa a a. o u . . . . . .o.ng d .o.c chiˆu ˙ ’ ´ ´ ´ ˙’ gi´c liˆn quan d e n c´c kh´ canh h`nh th`nh anh (chˇng han, d oi tu . ae ¯ˆ a ıa . ı a a . ¯ˆ ¯u . e s´ng bo.i mˆt nguˆn s´ng cˆn c´ b´ng). Tri th´.c thˆ gi´.i thu.c biˆ’u thi tˆ t ca c´c tri ˙ `a ` oo ´ ´’ ˙’ .a ˙a a o o a u eo e . . .c c´ d u.o.c vˆ b`i to´n; v´ du: tri th´.c thˆ gi´.i thu.c bao gˆm mˆi quan hˆ d a biˆt th´ o ¯ . ` a a ´ ` ´ ´ u e ı. u eo o o e ¯˜ e . . gi˜.a c´c d ˆi tu.o.ng trong anh (nhu. anh chup t`. khˆng gian vˆ khung canh cua phi ´ ` ˙ ’ ˙ ’ ˙ ’ ˙’ u a ¯o .u o e . .`.ng, c´c d u.`.ng bˇng v` c´c d .`.ng d lai cua taxi cˆn giao nhau) v` mˆi quan hˆ ` ´ ¯i . ˙ ’ tru o a ¯o a a a ¯u o a ao e . .a khung canh v` mˆi tru.`.ng xung quanh n´ (nhu. nu.´.c mu.a s˜ tˇng m´.c d ˆ phan ˙ ’ ˙ ’ gi˜ u ao o o o ea u ¯o . .`.ng v`o ban dˆm). ˙ ’ xa ´nh s´ng cua mˇt d u o .a a a¯ a ¯e . N´i chung, tri th´.c thu tuc v` tri th´.c thi gi´c thu.`.ng su. dung trong qu´ tr` ˙. a ’ ˙. ’ o u u .a o a ınh . l´ anh m´.c thˆ p v` m´.c trung gian c`n tri th´.c thˆ gi´.i thu.c thu.`.ng d .o.c su. ´au ´ xu y ˙ ˙ ’ ’ ˙ ’ u a o u eo o ¯u . . dung trong xu. l´ m´.c cao. Trong thu.c tˆ, c´c tri th´.c thˆ gi´.i thu.c l` co. so. cho c´c ´ ´ ˙y u ’ ˙ ’ .ea u eo .a a . . dung tri th´.c n`o d chˇng n˜.a, th` biˆ’u ˙ ´ ˙ ’ u˙ ’ tiˆn tr` nˆi suy anh. Tuy nhiˆn, cho d` su . e ınh o e u a ¯i a u ıe . diˆn tri th´.c d ˆi v´.i mˆt hˆ thˆng xu. l´ anh l` tao ra c´c biˆ’u diˆn ´t phu thuˆc v`o ˙ ˜ ˜ı ´ ..´ ˙ y˙ ’ ’ e u ¯o o o e o a. a e e oa . . .ng dung nhˆ t. Do d ´ cˆn tr´nh che phu tri th´.c trong c´c d n m˜ chu.o.ng tr`nh ´ ¯o ` ˙’ u ´ a a a u a ¯oa a ı . . 340

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản