intTypePromotion=1
ADSENSE

XỬ LÝ VĂN BẢN TRONG WORD

Chia sẻ: Pham Van Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

342
lượt xem
93
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công cụ giuṕ tiêt́ kiêṃ thơì gian Chuń g ta ai cuñ g thić h khaḿ phá nhưñ g phiḿ tăt́ mơí , đó có thể là cać h trở vê ̀ văn ban̉ gôć nhanh hơn hay rut́ ngăń thơì gian nhâp̣ và hiêụ chin̉ h môṭ đoaṇ văn ban̉ . Và đây được goị là nhưñ g thu ̉ thuâṭ tiêt́ kiêṃ thơì gian.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: XỬ LÝ VĂN BẢN TRONG WORD

  1. Word Soạn Văn Bản Cho Tốt Phân năng nhât trong môt bộ phân mêm văn phong bao ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ giờ cung là trinh xử lý văn ban. Măc dù môi phiên ban mới ra đời, nhà phat triên lai ̃ ̀ ̉ ̣ ̃ ̉ ́ ̣̉ thêm vao những tinh năng mới với lời quang cao là để tăng thêm sức manh cho san ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̉ phâm. Nhưng chung ta, những người sử dung may tinh, vân cứ đanh giá cao những gì ̉ ́ ̣ ́́ ̃ ́ cơ ban nhât cua môt ứng dung xử lý văn ban, đó là đinh dang văn ban, tuy biên cac trinh ̉ ́̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̀ đơn, thanh công cu, và macro. Vì vây, bà ̣ ̣ Công cụ giup tiêt kiêm thời gian ́ ́ ̣ Chung ta ai cung thich kham phá những phim tăt mới, đó có thê ̉ là cach trở vê ̀ văn ban ́ ̃ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ gôc nhanh hơn hay rut ngăn thời gian nhâp và hiêu chinh môt đoan văn ban. Và đây ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ được goi là những thủ thuât tiêt kiêm thời gian. ̣ ̣ ́ ̣ Phim tăt tự tao ́ ́ ̣ Ban có thường phai nhâp cung môt mâu chữ ky, đia chi, ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̃ ̣́ ̉ hay đôi tượng nao đó vao cac văn ban soan thao không? ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ Word cho phep ban lưu những thông sô ́ được sử dung ́ ̣ ̣ thường xuyên (theo đinh dang) và chen vao vị trí thich hợp ̣ ̣ ̀ ̀ ́ thông qua môt vai thao tac nhân phim đơn gian. ̣̀ ́ ́ ́ ̉ Chon đôi tượng, đoan văn ban hay hinh anh mà ban muôn ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ sử dung thường xuyên, nhân Tools.AutoCorrect (Word 97 ̣ ́ và 2000) hoăc Tools.AutoCorrect Options (Word 2002). ̣ ̣ Trong hôp Tính năng AutoCorrect của hôi thoai xuât hiên, chon nhan AutoCorrect, luc nay ban sẽ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ̀ ̣ Word cho phép bạn gán nhin thây đôi tượng ban chon năm trong khung “With”. ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ một đoạn văieät nam bản Hay gõ môt từ viêt tăt, ngăn gon trong khung “Replace”, ̃ ̣ ́́ ́ ̣ hoặc hình đồ họa bất kỳ chon tuy chon Formatted Text, và nhân OK. Để chen đôi ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ cho một phím tắt tự chọn tượng vao văn ban soan thao, ban chỉ viêc gõ lai từ viêt tăt ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́́ đã chon trong khung “Replace” và nhân phim . Nêu khi thoat ra, Word có yêu ̣ ́ ́ ́ ́ câu lưu những thay đôi nay thì chon Yes. ̀ ̉̀ ̣ ̉ ̀ ̣ Di chuyên băng thanh cuôn Để di chuyên môt cach nhanh chong trong nhiêu trang tai ̉ ̣́ ́ ̀ ̀ liêu, ban có thể dung thanh cuôn doc hoăc ngang năm ở ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ bên phai hoăc phia dưới man hinh. Nhưng tât cả không ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ́ chỉ có vây. ̣ Băng cach nhân vao môt trong hai nut mui tên kep (chỉ lên ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̃ ́ và chỉ xuông) năm ở dưới cung cua thanh cuôn bên phai ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ man hinh, ban có thể di chuyên từ trang nọ sang trang kia. ̀ ̀ ̣ ̉ Chạy ListCommands từ Nhân vao nut năm giữa 2 mui tên kep nay, môt bang cac ́ ̀ ́ ̀ ̃ ́ ̀ ̣ ̉ ́ hộp thoại Macro sẽ tạo danh sách phím tắt trong Word để bạn in ra sử dụng
  2. lựa chon sẽ hiên ra. Di chuyên chuôt trên từng tuy chon, ban sẽ thây xuât hiên lời giai ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̉ thich cho chức năng cua chung, chăng han Browse by Graphic, Browse by Section. Sau ́ ̉ ́ ̉ ̣ khi chon tuỳ chon mong muôn, để trở về trang thai trước hoăc sau đo, ban nhân vao cac ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣́ ́ ̀ ́ ́ ̃ ́ nut mui tên kep. WordPerfect 9 và 10 đêu có công cụ tương tự như vây trên thanh cuôn theo chiêu doc. ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ Ban nhân vao nut năm giữa 2 nut mui tên kep để luân chuyên gi ữa cac lựa chon di ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̃ ́ ̉ ́ ̣ ̉ chuyên nhanh. ́ ́ ̀ ́ In phim tăt ban phim Word và WordPerfect đêu có rât nhiêu phim tăt lợi hai, nhưng ban phai co ́ môt bô ̣ nao ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̃ “bac hoc” thì mới nhớ hêt được. WordPerfect 10 và tât cả cac phiên ban cua Word đêu ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̀ cho phep dễ dang in ra cac phim tăt để ban dan vao đâu đó trên ban lam viêc. ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ Trong Word, chon Tools.Macro.Macros hoăc nhân -. Trong hôp thoai Macros, chon Word Commands từ danh sach ‘’Macros in’’, sau đó chon ListCommands ̣ ́ ̣ từ hôp danh sach ‘’Macro Name’’. Nhân Run, chon Current menu and keyboard settings ̣ ́ ́ ̣ trong hôp thoai List Commands, nhân OK. Word sẽ tao môt bang gôm cac lênh và phim ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣́ ́ tăt tương ứng cua chung. Ban chỉ viêc in ra để tham khao. ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ Trong WordPerfect 10, chon Tools.Settings. Nhân biêu tượng Customize trong hôp thoai ̣ ́ ̉ ̣ ̣ Settings và chon nhan Keyboards trong hôp thoai tiêp theo. Tai đây, phim mà ban đang ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ sử dung sẽ tự đông được chon. Nhân Edit và sau đó là Print Report trong hôp thoai tiêp ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ theo. Thư muc tai liêu ̣ ̀ ̣ Theo măc đinh, Word lưu tai liêu cua ban trong thư muc My Documents. Nêu muôn thay ̣̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ đôi thư muc măc đinh nay, chon Tools.Options và chon nhan File Locations trong hôp ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ thoai Options. Chon Documents trong danh sach “File Types” rôi nhân Modify. Tim đên và chon thư muc mà ban muôn dung lam măc đinh, nhân OK. Khi thoat ra, nêu Word yêu ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̣̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉̀ ̀ ̣ ́ câu xac nhân thay đôi nay vao normal.dot, ban nhân Yes. Thay đôi bộ măt cho trinh soan thao văn ban ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ Giao diên mà Word và WordPerfect chao mừng ban môi khi khởi đông chương trinh là ý ̣ ̀ ̣ ̃ ̣ ̀ tưởng săp xêp cac thanh công cu, trinh đơn… do người khac ap đăt. Ban hoan toan co ́ ́ ́ ́ ̣̀ ́́ ̣ ̣ ̀ ̀ thể tự thiêt kế bộ măt mới cho trinh soan thao văn ban cua minh băng cach lam theo ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ những bước hướng dân sau. ̃ Trinh đơn theo cach riêng ̀ ́ Trinh đơn thông minh trong Word 2000 và 2002 chi ̉ đưa ra những lênh ma ̀ ban th ường ̀ ̣ ̣ dung nhât. Để xem tât cả cac lênh có săn, ban phai hoăc là đợi môt vai giây, hoăc là nhân ̀ ́ ́ ̣́ ̃ ̣ ̉ ̣ ̣̀ ̣ ́
  3. lên nut mui tên kep ở dong cuôi cung cua trinh đơn đo. Sau đây là cach đê ̉ ban tăt tinh ́ ̃ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́́ ̀ năng thông minh nay đi. ̣ ̣ ̃ ̣ ̣ Trong Word 2000, chon Tools.Customize, chon nhan Options trong hôp thoai Customize, bỏ chon đôi với tuy chon Menus show recently used commands first , rôi nhân Close. Đôi ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ với Word 2002, cac bước thực hiên cung tương tự như vây nhưng trong hôp thoai ́ ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ Customize, ban chon Always Show full menus. Săp đăt biêu tượng theo cach riêng ́ ̣ ̉ ́ Giao diên măc đinh cua Word bố trí cac điêu khiên thât bừa bôn. Cac thanh công cu, biêu ̣ ̣̣ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ tượng, trinh đơn, thanh cuôn, thước, và khung tac vụ (trong Word 2002) lâp kin tới h ơn ̀ ̣ ́ ́ ́ phân nửa man hinh. Để bỏ đi môt thanh công cụ trên giao diên cua Word, bao gôm moi ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ thứ xuât hiên ́ ̣ khi ban chon môt hinh đồ hoa hoăc bang, ban nhân phim phai vao no ́ và ̣ ̣ ̣̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̉̀ bỏ chon nó trong danh sach thả xuông. Để xoa những thanh phân khac, ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ban chon Tools.Options và nhân vao nhan View trong hôp thoai Options. ̣ ̣ ́ ̀ ̃ ̣ ̣ Sau đó đừng chon cac thanh cuôn, thước, thanh trang thai hay bât c ứ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ thanh phân nao khac mà ban thây không cân thiêt. ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ́ Cố đinh cac bang tac vụ cua Word 2002 ̣ ́ ̉ ́ ̉ Măc dù khung tac vụ (task pane) cua Word 2002 là rât tiên dung nhưng ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ chung lai chiêm mât nhiêu diên tich man hinh. Để Word 2002 giâu đi ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣́ ̀ ̀ ́ khung tac vụ New Document, ban chon Tools.Options và bỏ chon muc ́ ̣ ̣ ̣ ̣ Startup Task Pane bên dưới nhan View. Nhân OK để thực thi thay đôi ̃ ́ ̉ nay. Nhân vao biêu tượng Styles and Formatting trên thanh công cụ ̀ ́ ̀ ̉ Formatting để mở hoăc đong khung tac vụ Styles and Formatting. Ban ̣ ́ ́ ̣ có thể thường phai ngăn chăn viêc khung Styles and Formatting mở ra ̉ ̣ ̣ băng cach sử dung cac lênh trinh đơn, thanh công cu, phim tăt đê ̉ đinh ̀ ́ ̣ ̣́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ dang lai văn ban soan thao. ĐINH DANG TAI LIÊU NHANH HƠN ̣ ̣ ̀ ̣ Tai sao ban phai cứ phai theo những kỹ thuât đinh dang cứng nhăc cua ̣ ̣ ̉ ̉ ̣̣ ̣ ́ ̉ Nhấn phím Word và WordPerfect. Những cach lam sau đây có thể giup ban lam ́ ̀ ́ ̣ ̀ phải chuột vào viêc hiêu quả và sang tao hơn. ̣ ̣ ́ ̣ vị trí bất kỳ trên thanh công Chon văn ban nhanh hơn ̣ ̉ cụ, chọn hoặc bỏ chọn một Chon môt đoan văn ban để đinh dang là môt trong những tac vụ th ường ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ mục để thêm găp nhât khi soan thao văn ban. Đa số người dung đêu thực hiên thao ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ hoặc xóa bỏ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ tac nay băng cach nhân chuôt vao đâu đoan văn ban rôi keo đên hêt khỏi thanh đoan văn ban muôn chon, cach nay mât thời gian và khó thực hiên ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ công cụ
  4. chinh xac. Sau đây là môt số phim tăt giup ban lam điêu nay nhanh hơn và chuân xac ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ hơn. Với moi phiên ban Word, muôn chon môt từ ban chỉ viêc nhân đup vao từ đo. Đê ̉ chon ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ môt câu, ban giữ phim và nhân vao vị trí bât kỳ trong câu. Nhân đup vao lề trai ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ cua môt đoan văn ban (khi con trỏ chuyên thanh hinh mui tên) hoăc nhân chuôt 3 lân liên ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ tiêp, ban sẽ chon được toan bộ đoan văn ban đo. Ban có thể chon lân lượt 1 từ, 1 câu, rôi ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣̀ ̀ 1 đoan văn ban băng cach giữ phim chuôt sau khi đã ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̣ đanh dâu được đôi tượng đâu rôi keo chuôt đên cac từ, ́ ́ ́ ̀ ̀́ ̣́ ́ câu hay đoan văn ban kế tiêp hoăc trước đo. ̣ ̉ ́ ̣ ́ Để đanh dâu từ vị trí hiên hanh cua con trỏ đên cuôi ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ dong, ban nhân -. Nhân - Word 2002 cho tính năng - để chon từ vị trí hiên hanh cua con trỏ ̣ ̣ ̀ ̉ chọn các đoạn văn bản không cho tới cuôi tai liêu. Con muôn chon toan bộ tai liêu, ́̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ liên tiếp, từ đó giúp bạn dễ nhân -A hoăc nhân chuôt 3 lân liên tiêp vao lề ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ dàng hơn khi làm phần tóm trai cua văn ban. Cach tôt nhât để chon môt đoan văn ́ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ tắt ban tương đôi dai là nhân vao đâu đoan văn ban, giữ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̀́ ̣́ ́ ̣ ́ ̣ phim rôi keo chuôt đên cuôi đoan muôn chon. Trong WordPerfect 9 và 10, ban có thể chon môt từ băng cach nhân đup vao t ừ đo; chon ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ 1 câu băng cach nhân chuôt 3 lân liên tiêp vao vi ̣ tri ́ bât kỳ trong câu; chon 1 đoan văn ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ban băng cach nhân chuôt 4 lân liên tiêp vao vị trí bât kỳ hoăc nhân đup vao lê ̀ trai cua ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ đoan văn ban. Để đanh dâu từ vị trí hiên hanh cua con tro ̉ đên cuôi dong, ban nhân ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ́ -. Nhân -- để chon từ vị trí hiên hanh cua con trỏ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ cho tơi cuôi tai liêu. Chon toan bộ tai liêu, ban nhân -A hoăc nhân chuôt 3 lân liên ́ ́̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ tiêp vao lề trai cua văn ban; chon môt đoan văn ban dai, nhân vao đâu đoan văn ban, giữ ́ ̀ ́̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̀́ ̣́ ́ ̣ ́ ̣ phim rôi keo chuôt đên cuôi đoan muôn chon. Thủ thuât danh riêng cho Word 2002: Từ trước tới nay cac phân mêm soan thao văn ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ban chưa bao giờ cho phep chon nhiêu đôi tượng không năm canh nhau để ban thực hiên ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ cac thao tac căt và dan khi cân thiêt. Riêng Word 2002 lam được điêu nay. ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ Đâu tiên chon môt khôi văn ban theo môt trong những cach đã trinh bay ở trên, sau đo ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ban giữ phim trong khi thực hiên chon những đôi tượng tiêp theo (cung băng ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̃ ̀ những thủ thuât đã nêu nhưng đương nhiên là không được ap dung cach co ́ sử dung đên ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ phim ). Tiêp tuc lam như vây cho đên khi chon đủ cac đôi tượng cân thiêt. Với ́ ́ ̣̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ khôi văn ban đã chon, ban có thể sao chep rôi dan (paste) vao cac tai liêu khac. ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̀́ ̀ ́̀ ̣ ́ Đinh dang lai những đoan văn ban xâu xí ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ Đây là viêc ban găp hang ngay. Những đoan văn ban chep ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ từ trang Web hoăc cac chương trinh khac khi dan vao tai ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ liêu hay bị lôn xôn về phông chữ, khoang cach giữa cac ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ dong… noi chung là rât xâu. Word và WordPerfect đêu cho ̀ ́ ́́ ̀ phep ban chinh lai đinh dang những đoan văn ban nay. ́ ̣ ̉ ̣̣ ̣ ̣ ̉ ̀ Chọn Unformatted Text trong hộp thoại Paste để làm mất định dạng của những đoạn văn bản chép từ các nguồn bên ngoài
  5. Chon đoan văn ban muôn đinh dang, chon Edit.Cut hoăc nhân -X để căt và dan ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ vao clipboard. Nêu là Word, trước hêt ban phai thiêt lâp đê ̉ trinh đơn Style cua thanh ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣́ ̀ ̉ công cụ Formatting phai là Normal. Nêu là WordPerfect, chon từ danh sach ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ Select Style. Chon Edit.Paste Special, nhân vao Unformatted Text trong hôp thoai Paste Special, OK. Bây giờ đinh dang xâu xí trước đây đã hoan toan biên mât. Nêu dung Word ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ 2002, công viêc con dễ dang hơn nữa: đanh dâu đoan văn ban, chon Clear Formatting ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ trong trinh đơn Style. ̀ Han chế số trang cua tai liêu ̣ ̉ ̀ ̣ Thinh thoang khi soan thao văn ban ban hay găp tinh trang là có 1-2 dong bị tran sang ̉ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣̀ ̣ ̀ ̀ trang thứ 2. Đừng vôi tim cach căt xen nôi dung để “co” lai cho vừa 1 trang. Word va ̀ ̣̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ WordPerfect đêu cho phep đinh dang lai tai liêu để nó chỉ chiêm số trang như ban mong ̀ ́ ̣ ̣ ̣̀ ̣ ́ ̣ ́ muôn. Trong Word, chon File.Print Preview, nhân vao nut Shrink to Fit trên thanh công cu, và ̣ ́ ̀ ́ ̣ nhân để trở về man hinh soan thao. Word sẽ co tai liêu cua ban lai băng cach giam ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ̣̣̀ ́ ̉ kich thước phông chữ. Nêu không hai long với kêt quả ́ ́ ̀̀ ́ đat được, ban quay trở về trang thai ban đâu băng cach ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ nhân Edit.Undo hoăc -Z. Trong WordPerfect 9 và ́ ̣ ̣ ̣ ̣ 10, chon Format.Make It Fit. Tai hôp Desired number of pages, ban chon số trang mong muôn. Nhân Make It Fit. ̣ ̣ ́ ́ Không hai long với hinh thức mới, cung chon Edit.Undo ̀̀ ̀ ̃ ̣ ̣ hoăc -Z. Kiêu cach cho người sanh điêu ̉ ́ ̀ ̣ Nút Shrink To Fit giúp bạn Nêu không dung cac kiêu Heading trong Word là ban đã khống chế số trang của tài ́ ̀ ́ ̉ ̣ để lang phí mât nhiêu tinh năng hữu ich rôi đo. Sau khi ap liệu ̃ ́ ̀́ ́ ̀ ́ ́ dung cac kiêu Heading cho tiêu đề chinh, tiêu đề phu, ban ̣ ́ ̉ ́ ̣̣ có thể xem tông thể tai liêu cua minh băng cach chon View.Document Map và nhân vao ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ môt tiêu đề bât kỳ ở lề trai để đên thăng đoan văn ban tương ứng. Cac kiêu Heading con ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ cho phep ban lam muc luc với chỉ môt vai thao tac: nhân -Home để trở về đâu tai ́ ̣̀ ̣̣ ̣̀ ́ ́ ̀̀ ̣ ̣ ̣ liêu, chon Insert.Reference.Index and Tables (trong Word 2002) hoăc Insert.Index and Tables (trong tât cả cac phiên ban trước), chon nhan Table of Contents, nhân OK. ́ ́ ̉ ̣ ̃ ́ Ban cân chuân bị gâp môt bai “diên văn”? Nêu dung Heading cua Word thì hâu như ban ̣ ̀ ̉ ́ ̣̀ ̃ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ chăng phai lam gì thêm. Chon File.Send To.Microsoft Power Point. Word sẽ tự đông ̉ ̉̀ ̣ ̣ chuyên Heading 1thanh cac slice riêng biêt, và cac Heading 2, Heading 3 sang dang gach ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ đâu dong. Chỉ cân tinh chinh thêm chut it là ban đã có môt phân trinh bay tam ôn. ̀ ̀ ̀ ̉ ́́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣̀ ̉ Word con có môt phim tăt ban phim cho phep ban dung 3 kiêu Heading đâu tiên cho ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ đoan văn ban cua minh. Nhân --1, -2, hoăc -3 để chon kiêu Heading tương ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ứng cho tai liêu đang soan thao. Để ap dung kiêu Normal cua Word, nhân -- ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ́ N.
  6. ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ̉ Tao bang nhanh trong trinh soan thao văn ban Trong Word, chen bang vao môt đoan tai liêu thât đơn gian nhưng viêc chon mau, ke ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ bang môt cach thủ công lai hơi mât thời gian. Word co ́ thê ̉ giup ban cai thiên tinh trang ̉ ̣́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̣̀ ̣ ̀ nay. Sau khi đã thêm đây đủ thông tin vao bang, ban chon Table.Table AutoFormat. Trong ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ hôp thoai Table AutoFormat, chon môt muc từ danh sach Format (Word 97 và 2000) ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ hoăc từ ‘Table style’ (Word 2002). Kêt quả sẽ hiên thị trong cửa sổ Preview. Ban co ́ thê ̉ ̣ ́ ̉ ̣ lân lượt chon qua những đinh dang có săn băng cach hoăc là nhân lên chung, hoăc dung ̀ ̣ ̣ ̣ ̃ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ cac phim mui tên lên-xuông. Cac lựa chon khac mà ban chon cung đêu xuât hiên trong ́ ́ ̃ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ̀ ́ ̣ cưa sổ Preview. Khi đã hai long với môt kiêu nao đó thì nhân OK (Word 97, 2000) hoăc ̉ ̀̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ Apply (Word 2002).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2