intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 04: Lập và xử lý bảng biểu (Table)

Chia sẻ: Van Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:5

107
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 04: Lập và xử lý bảng biểu (Table) hướng dẫn người học xử lý bảng biểu, chèn cột, xóa cột, định dạng trong bảng biểu, kẻ khung và tô nền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 04: Lập và xử lý bảng biểu (Table)

  1. BAØI 4: LAÄP VAØ XÖÛ LYÙ BAÛNG BIEÅU ( Table)  I./ CHEØN BAÛNG BIEÅU ( Insert Table)  Choïn vaøo Menu Table->Insert/ Table … Xuaát hieän hoäp thoaïi sau:  Muïc Number of Columns: Nhaäp soá coät caàn cheøn.  Muïc Number of Rows: Nhaäp soá doøng caàn cheøn.  Neáu muoán thay ñoåi ñoä roäng coät hoaëc doøng:  Di chuyeån chuoät ñeán bieân cuûa coät hoaëc doøng caàn ñieàu chænh ñoä roäng.  Khi chuoät xuaát hieän muõi teân hai ñaàu, ta nhaán chuoät keùo ra VD: hoaëc vaøo.
  2.  II./ XÖÛ LYÙ BAÛNG BIEÅU: 1. Troän caùc oâ thaønh moät oâ. B1: Choïn caùc oâ caàn troän ( Choïn khoái) B2: Choïn vaøo Menu Table/ Merge Cells 2. Chia oâ B1: Choïn oâ caàn chia ( Toâ khoái) B2: Choïn Menu Table/ Spilt Cells … Xuaát hieän hoäp thoïai sau:  Muïc Number of Columns: Nhaäp soá coät caàn taùch ra.  Muïc Number of Rows: Nhaäp soá doøng caàn taùch ra.
  3. 3.Cheøn coät (Columns) hoaëc cheøn doøng (Cell) Choïn coät hoaëc doøng hay ñaët vò trí con troû taïi 1 oâ ( Cell) Insert/ Columns to the Left : Cheøn coät beân traùi coät ñaõ choïn Insert/ Columns to the Right : Cheøn coät beân phaûi coät ñaõ choïn B2: Choïn Menu Table Insert/ Rows Above : Cheøn doøng phía treân doøng ñaõ choïn 4. Xoùa coät hoaëc doøng. Insert/ Rows Below : Cheøn doøng phía döôùi Choïndoøng coät hoaëc doøng hay ñaët vò trí con troû taïi 1 oâ ( Cell) ñaõ choïn. Delete/ Columns : Xoùa coät B2: Choïn Menu Table Delete/ Rows : Xoùa doøng.
  4.  III./ ÑÒNH DAÏNG TRONG BAÙO BIEÅU: 1. Quay chöõ trong baùo bieåu:  Choïn Menu Format/ Text Direction … Xuaát hieän hoäp thoaïi sau: Choïn höôùng caàn hieån thò vaø nhaán Ok
  5.  IV./ KEÛ KHUNG VAØ TO NEÀN ( Border And Shading) B1: Choïn khoái vaên baûn caàn thöïc hieän keå khung hoaëc toâ neàn B2: Choïn vaøo Menu Format/ Borders and Shading … Xuaát hieän hoäp thoaïi sau:  Neáu keû khung: Choïn theû Borders  Preview : Xem tröôùc phaàn khung vaø thöïc hieän  Neáu caùch toâ neàn: Choïn theû Shading veõ  Style: chọn kiểu nét  Preview : Xem tröôùc phaàn khung vaø thöïc hieän  Width: Độ dày cho nét caùch vẽ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2