intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 10: Thiết kế trang in & in ấn

Chia sẻ: Van Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

88
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 10 của Bài giảng Microsoft Word 2003 hướng dẫn bạn đọc cách thiết kế trang in & in ấn trong Microsoft Word 2003 như cách tạo tiêu đề đầu và cuối trang, đánh số trang, chọn khổ giấy, định biên và thao tác in.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 10: Thiết kế trang in & in ấn

  1. BAØI 10: THIEÁT KEÁ TRANG IN & IN AÁN I: HEADER AND FOOTER: (Tieâu ñeà ñaàu vaø cuoái trang) Böôùc 1: Click menu View / Header and footer ­> xuaát hieän thanh coâng cuï.
  2. THIEÁT KEÁ TRANG IN & IN AÁN I: HEADER AND FOOTER: (Tieâu ñeà ñaàu vaø cuoái trang) Böôùc 1: Click menu View / Header and footer ­> xuaát hieän thanh coâng cuï. Böôùc 2: Nhaäp tieâu ñeà ñaàu trang ôû muïc Header Böôùc 3: Nhaäp tieâu ñeà cuoái trang ôû muïc Footer  Caùc bieåu töông treân thanh coâng cuï(Header and Footer): Insert Page number: Cheøn soá trang töï ñoäng vaøo vò trí con troû. Insert number of page: Cheøn toång soá trang vaøo vò trí con troû. Format Page number: ñònh daïng cho soá trang. Insert Date: cheøn ngaøy hieän haønh taïi vò trí con troû. Insert Time: cheøn giôø hieän haønh cho vaên baûn. Page setup: ñònh daïng trang in. Show/Hide Document Text: AÅn vaø hieän phaàn vaên baûn. Switch between Header and Footer: Choïn phaàn tieâu ñeà. Close: thoaùt khoûi phaàn tieâu ñeà.
  3. THIEÁT KEÁ TRANG IN & IN AÁN II./ PAGE NUMBER: (Ñaùnh soá trang) Böôùc 1: Click Menu Insert ­> Page Numbers … xuaát hieän hoäp thoaïi. Böôùc 2: Xaùc ñònh kieåu ñaùnh soá trang Position: Löïa choïn ñaùnh soá trang ôû ñaàu hoaëc ôû cuoái moãi trang Bottom of page (Footer): Ñaùnh soá trang ôû cuoái moãi trang Top of page (Haeder): Ñaùnh soá trang ôû ñaàu moãi trang Alignment: Vò trí cuûa soá trang Right: Vò trí soá trang ôû beân phaûi Left: Vò trí soá trang ôû beân traùi Center: Vò trí soá trang ôû giöõa
  4. THIEÁT KEÁ TRANG IN & IN AÁN II./ PAGE NUMBER: (Ñaùnh soá trang) Böôùc 3: Click Format ñeå ñònh daïng cho soá trang Böôùc 4: Click OK  Caùc bieåu töông treân thanh coâng cuï(Header and Footer): Insert Page number: Cheøn soá trang töï ñoäng vaøo vò trí con troû. Insert number of page: Cheøn toång soá trang vaøo vò trí con troû. Format Page number: ñònh daïng cho soá trang. Insert Date: cheøn ngaøy hieän haønh taïi vò trí con troû. Insert Time: cheøn giôø hieän haønh cho vaên baûn. Page setup: ñònh daïng trang in. Show/Hide Document Text: AÅn vaø hieän phaàn vaên baûn. Switch between Header and Footer: Choïn phaàn tieâu ñeà. Close: thoaùt khoûi phaàn tieâu ñeà.
  5. THIEÁT KEÁ TRANG IN & IN AÁN III./ CHOÏN KHOÅ GIAÁY & ÑÒNH BIEÂN: Böôùc 1: Click Menu File ­> Page Setup … hoäp thoaïi xuaát hieän. Böôùc 2: Choïn theû Margins (Ñònh bieân) Muïc Margins: (Ñònh bieân) Top: Thay ñoåi khoaûng caùch töø meùp treân  cuûa       tôø giaáy tôùi doøng vaên baûn ñaàu tieân Bottom: Thay ñoåi khoaûng caùch töø meùp döôùi     cuûa tôø giaáy tôùi doøng vaên baûn cuoái cuøng Left: Thay ñoåi khoaûng caùch leà traùi cuûa tôø       giaáy Right: Thay ñoåi khoaûng caùch leà phaûi cuûa  tôø     giaáy
  6. THIEÁT KEÁ TRANG IN & IN AÁN III./ CHOÏN KHOÅ GIAÁY & ÑÒNH BIEÂN: Muïc Orientation: Choïn höôùng in Portrait: In theo chieàu ñöùng cuûa  tôø giaáy (Kieåu maëc ñònh) Landscape: In theo chieàu ngang cuûa  tôø giaáy Böôùc 3: Choïn theû Pager (Choïn khoå giaáy) Böôùc 4: Click OK Xem tröôùc trang in: ­ Click Menu File­> Print Preview …  xuaát hieän phaàn trang in ñeå xem  tröôùc + Nhaáp nuùt Zoom (%) ñeå phoùng to thu nhoû trang in. + Nhaáp Close ñeå thoaùt
  7. THIEÁT KEÁ TRANG IN & IN AÁN V./ THAO TAÙC IN: Böôùc 1:Click Menu File­> Print … Xuaát hieän hoäp thoaïi Böôùc 2: Xaùc ñònh moät soá thoâng tin sau:  Name: Choïn teân maùy in  All: In taát caû caùc trang hieän coù  Current page: In trang hieän haønh  Pages: In theo moâ taû  Number of copies: Soá baûn caàn in
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2