intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 01: Các khái niệm cơ bản về Microsoft Word

Chia sẻ: Van Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

180
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 01 Bài giảng Microsoft Word 2003 trình bày các khái niệm cơ bản về Microsoft Word như cách khởi động và thoát khỏi Word, giới thiệu về màn hình giao tiếp của Word, chọn kiểu dấu tiếng Việt, cách mở và lưu văn bản,... Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 01: Các khái niệm cơ bản về Microsoft Word

  1. PHAÀN II : MICROSOFT WORD BAØI 1: CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ  MICROSOFT WORD I. Khôûi ñoäng vaø thoaùt khoûi Word 1. Khôûi ñoäng: C1: Di chuyeån chuoät tôùi Start nhaán chuoät Programs / Microsoft Word C2: Double Click vaøo bieåu töôïng treân Desktop 2. Thoaùt Word B1. Tieán haønh löu vaên baûn vaøo Menu File / Save B2. Ñoùng Word vaøo Menu File / Close B3. Vaø sau ñoù vaøo Menu File / Exit ñeå thoaùt khoûi Word II.     Giới thieäu veà maøn hình giao tieáp cuûa Word    
  2. Thanh Tieâu Ñeà Thanh Menu Thanh Standard Thanh Formatting Th an h C uo Thöôùc än Thanh Drawing    
  3.       III./ CAÙCH GOÕ DAÁU TIEÁNG  VIEÄT  Caùch goõ daáu kieåu VNI:  Theo caùch goõ naøy, baïn goõ chöõ tröôùc daáu sau. Caùc phím daáu laø haøng phím soá phía treân, neân theo kieåu goõ naøy khi muoán goõ soá thì duøng phím soá beân tay phaûi.  Quy öôùc caùc phím daáu nhö sau: 1: Daáu saéc 2: Daáu huyeàn 3: Daáu hoûi 4: Daáu ngaõ 5: Daáu naëng 6: Daáu muõ ( aâ, eâ) 7: Daáu moùc ( ö , ô) 8: Daáu ngöûa (aê) 9: Daáu ngang (ñ)  Caùch goõ daáu kieåu TELEX:: Ví duï: Huye6n2  Huyeàn Hu7o7ng1 Du7o7ng  Höôùng Döông  Quy taéc chung laø goõ chöõ tröôùc goõ caùc daáu ( Saéc, huyeàn, hoûi, ngaõ, naëng) goõ sau. Neáu goõ chöõ hoa thì nhaán phím Shift.  Ñöôïc quy öôùc nhö sau: aw  aê aa  aâ ee  eâ oo  oâ ow  ô dd  ñ w (uw)  ö s  D.Saéc f  D.Huyeàn r  D.Hoûi j  D.Naëng x  D.Ngaõ     Ví duï: Micrrosoft PowwerPoint  Microsoft PowerPoint
  4.  Choïn kieåu goõ daáu Tieáng Vieät:  Choïn bieåu töôïng VietKey treân maøn hình  Hoaëc choïn bieåu töôïng VietKey döôùi thanh Taskbar  Xuaát hieän cuûa soå VietKey Choïn Kie å u  g o õ vaø Ba û n g  m a õ cho phuø hôïp Nhaán choïn Lu o â n   noåi hoaëc Ta s k Ba r
  5.            IV. / LÖU VAØ MÔÛ VAÊN  BAÛN  Löu vaên baûn: ( Ctrl + S) : Ñeå tieán haønh löu vaên baûn ta choïn Menu File/ Save As  Xuaát hieän hoäp thoaïi sau: Ch o ïn  OÅ  ñóa, Th ö  m u ïc ,   c a à n  lö u Ch o ïn  S a v e   Ñ a ë t  t e â n  c h o   ñe å t a ä p  t in Lö u  la ïi t a ä p   t in    
  6.  Môû vaên baûn: ( Ctrol + O) : Ñeå tieán haønh môû vaên baûn ta choïn Menu File/ Open … Xuaát hieän hoäp thoaïi sau: Ch o ïn  OÅ  ñóa, Th ö  m u ïc . Ch o ïn  t a ä p  t in   ro à i c h o ïn   Op e n   ñ e å Mô û  ra .    
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2