intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 08: Sử dụng các chức năng Auto correct và Auto text

Chia sẻ: Van Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:5

118
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Auto Correct giúp bạn tự động sửa đổi những chữ thường xuyên bạn đánh sai lỗi chính tả, hoặc đưa vào những câu văn bản bạn thường xuyên sử dụng đến. Chức năng Auto correct chỉ cho phép ta thay thế được một đoạn văn bản không quá 255 ký tự. Nội dung Bài 08 sau đây sẽ hướng dẫn bạn đọc sử dụng các chức năng Auto correct và Auto text trong Microsoft Word 2003.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 08: Sử dụng các chức năng Auto correct và Auto text

  1. BAØI 8 :SÖÛ DUÏNG CAÙC CHÖÙC NAÊNG AUTO CORRECT VAØ AU TO TEXT I. Söû duïng chöùc naêng Auto Correct : 1./ Chöùc naêng: Auto Correct giuùp baïn töï ñoäng söûa ñoåi nghöõng chöõ thöôøng xuyeân baïn ñaùnh sai loãi chính taû, hoaëc ñöa vaøo nhöõng caâu vaên baûn baïn thöôøng xuyeân söû duïng ñeán. Chöùc naêng Auto correct chæ cho pheùp ta thay theá ñöôïc moät ñoaïn vaên baûn khoâng quaù 255 kyù töï. Ví duï : Baïn muoán WinWord söûa chöõ “Nguyeån” thaønh chöõ “Nguyeãn” maø baïn thöôøng xuyeân goõ bò sai, hay chæ caàn goõ vaøo caùc kyù töï “ch” sau khi nhaán phím SpaceBar seõ cho xuaát hieän caâu: “ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM” B1: Vaøo Menu Tools Auto Correct Option. . . . . Xuaát 2./Caùc böôùc thöïc hieän cho chöùc naêng Auto Correct : hieän hoäp thoaïi sau:
  2. BAØI 8 :SÖÛ DUÏNG CAÙC CHÖÙC NAÊNG AUTO CORRECT VAØ AU TO TEXT Xuaát hieän khung hoäp thoaïi sau: B2: Goõ töø caàn nhôù B3: Goõ noäi dung (Khoâng quùa caàn thay theá 32 kyù töï vaø (Khoâng quùa 255 khoâng coù kyù töï keå caû kyù kyù töï traéng) traéng vaø daáu chaám caâu.) B4: Sau ñoù baïn choïn nuùt Add roài nhaán OK
  3. BAØI 8 :SÖÛ DUÏNG CAÙC CHÖÙC NAÊNG AUTO CORRECT VAØ AU TO TEXT II. Söû duïng chöùc naêng Auto Text : 1./ Chöùc naêng: Auto Text (Thö lieäu) caù nghóa laø moät chöùc naêng maø baïn seõ söû duïng ñeán ñeå cheøn vaøo taøi lieäu cuûa baïn nhöõng phaàn vaên baûn maãu baïn thöôøng xuyeân söû duïng ñeán. 2./Caùc böôùc thöïc hieän cho chöùc naêng Auto Text : 2.1/Taïo môùi moät muïc treân Auto Text : B1: Nhaäp moät “Maãu vaên baûn” caàn ñònh daïng cho Auto Text B2: Choïn phaàn noäi dung caàn löu tröõ treân Auto text B3: Vaøo menu Insert / Auto Text / Auto Text  Xuaát hieän hoäp thoaïi Auto Correct
  4. BAØI 8 :SÖÛ DUÏNG CAÙC CHÖÙC NAÊNG AUTO CORRECT VAØ AU TO TEXT Xuaát hieän khung hoäp thoaïi sau: B4: Goõ teân B5: Nhaán Add caàn nhôù maëc ñònh laïi (Khoâng quùa roài sau ñoù 32 kyù töï vaø nhaán OK khoâng coù kyù töï traéng) Xem ñoaïn vaên baûn choïn laøm noäi dung
  5. BAØI 8 :SÖÛ DUÏNG CAÙC CHÖÙC NAÊNG AUTO CORRECT VAØ AU TO TEXT 2./Caùc böôùc thöïc hieän cho chöùc naêng Auto Text : 2.2/Cheøn noäi dung muïc choïn treân Auto Text vaøo vaên baûn: theo 2 caùch C1: Di chuyeån ñieåm cheøn tôùi vò trí muoán cheøn noäi dung, goõ teân ñaõ nhôù vaø nhaán phím F3 C2:Di chuyeån ñieåm cheøn tôùi vò trí muoán cheøn noäi dung, goõ teân ñaõ nhôù vaø vaøo menu Insert / Auto Text / Xuaát Hieän hoäp thoaïi: trong khung döôùi Enter Auto Text entries here baïn duøng chuoät ñeå choïn teân muïc caàn 2.3/Xoùa boû moät cheøn teân sau khi muïc choïn ñaõ ñònh ñuùng nghóa teân muïc tröôùc : caàn cheøn thì baám choïn Insert ñeå thöïc hieän cheøn vaøo vaên baûn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=118

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2