intTypePromotion=1

Xứng đáng là tạp chí khoa học chuyên ngành - Văn Hùng

Chia sẻ: Tinh Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Xứng đáng là tạp chí khoa học chuyên ngành - Văn Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Xứng đáng là tạp chí khoa học chuyên ngành". Nội dung bài viết trình bày về tầm quan trọng của tạp chí khoa học chuyên ngành. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xứng đáng là tạp chí khoa học chuyên ngành - Văn Hùng

xøng ®¸ng lµ T¹p chÝ khoa häc chuyªn ngµnh<br /> <br /> V¨n Hïng - Ban T­ t­ëng V¨n ho¸ Trung ­¬ng<br /> <br /> Lµ ®¬n vÞ trùc thuéc hai Bé - Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n,<br /> tr­êng §¹i häc Thñy lîi cã rÊt nhiÒu thuËn lîi trong c«ng t¸c ®µo t¹o, nghiªn cøu. Tr¶i qua gÇn<br /> nöa thÕ kû x©y dùng, phÊn ®Êu vµ tr­ëng thµnh, thay ®æi tªn gäi, biÕn ®éng vÒ tæ chøc, ®iÒu chØnh<br /> chøc n¨ng nhiÖm vô, ®Õn nay, Tr­êng §¹i häc Thñy lîi ®· c¬ b¶n æn ®Þnh ®Ó “l¹c nghiÖp”.<br /> NhiÒu ng­êi kh«ng khái ng¹c nhiªn khi ®­îc biÕt mét tr­êng ®¹i häc (cã thêi gäi lµ Häc viÖn)<br /> cã bÒ dµy h¬n 40 n¨m mµ ch­a cã ®­îc Ên phÈm b¸o chÝ xøng tÇm. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi<br /> nhu cÇu b»ng cÊp, chøc danh khoa häc ngµy mét cao th× vÊn ®Ò xin phÐp xuÊt b¶n T¹p chÝ chuyªn<br /> ngµnh d­êng nh­ trë thµnh bøc thiÕt cña c¸c tr­êng ®¹i häc, trong ®ã cã tr­êng §¹i häc Thñy lîi.<br /> Nh÷ng c«ng tr×nh khoa häc cña c¸n bé nghiªn cøu, gi¸o viªn trong vµ ngoµi tr­êng ®¨ng t¶i<br /> trªn c¸c Ên phÈm néi bé cña tr­êng ®­îc l­u tr÷ cÈn thËn, lµ nguån t­ liÖu quý cho c¸c thÕ hÖ sinh<br /> viªn, gi¸o viªn tiÕp nèi tham kh¶o, häc tËp vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o. §ång thêi, nhµ tr­êng nªn xem<br /> ®Êy còng lµ sù tËp d­ît, b­íc thai nghÐn cho mét Ên phÈm b¸o chÝ míi, ë tÇm cao h¬n ra ®êi.<br /> T¹p chÝ Khoa häc Kü thuËt Thñy lîi vµ M«i tr­êng ®­îc phÐp xuÊt b¶n cã nhiÒu ý nghÜa. Ch¾c<br /> ch¾n kh«ng chØ c¸n bé, gi¸o viªn, sinh viªn cña tr­êng mõng vui mµ c¸c ®ång nghiÖp cña hä còng<br /> cã t©m tr¹ng t­¬ng tù. T¹p chÝ lµ ng«i nhµ chung cho nh÷ng ai quan t©m ®Õn lÜnh vùc khoa häc<br /> chuyªn ngµnh nµy. Kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ n¬i ®Ó nh÷ng ai muèn cã chøc danh khoa häc ®¨ng bµi<br /> tÝnh ®iÓm, mµ h¬n thÕ vµ tr­íc hÕt, ®©y ph¶i lµ Ên phÈm khoa häc cã gi¸ trÞ thóc ®Èy sù nghiÖp<br /> nghiªn cøu, gi¶ng d¹y cña nhµ tr­êng ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ bÒn v÷ng. ë ®ã, héi tô trÝ tuÖ cña<br /> nhiÒu nhµ nghiªn cøu, c¸n bé gi¶ng d¹y, vµ xa h¬n cã c¶ sinh viªn cña tr­êng. N¬i ®©y còng lµ<br /> diÔn ®µn khoa häc ®Ó mäi ng­êi tranh luËn, th¶o bµn, theo ®uæi ch©n lý khoa häc.<br /> Muèn néi dung T¹p chÝ cã chÊt l­îng cao ph¶i biÕt lùa chän mét c¸ch nghiªm tóc, chÆt chÏ<br /> nh÷ng bµi nghiªn cøu khoa häc giµu tÝnh s¸ng t¹o, tÝnh thùc tiÔn ®Ó c«ng bè. Bëi lÏ, Ên phÈm nµy<br /> kh«ng chØ dõng ë møc ®é vµ ph¹m vi ®èi néi, mµ cßn lµ mét ph­¬ng tiÖn trao ®æi víi b¹n bÌ quèc<br /> tÕ. Nhµ khoa häc ch©n chÝnh, thùc sù cã tµi lµ nh÷ng ng­êi lu«n träng thùc tµi, träng danh dù.<br /> Tr­íc ®©y, tê néi san, kû yÕu héi th¶o khoa häc cña tr­êng míi dõng ë viÖc tËp hîp, l­u gi÷ tÊt c¶<br /> nh÷ng g× m×nh viÕt ra; viÖc biªn so¹n, biªn tËp, lùa chän bµi in cßn gi¶n ®¬n, dÔ d·i, c¶m tÝnh.<br /> ChuyÓn thµnh t¹p chÝ, nghÜa lµ h×nh thµnh c¬ quan b¸o chÝ ®éc lËp (theo nghÜa t­¬ng ®èi v× bé m¸y<br /> lµm b¸o cßn kiªm nhiÖm), dung l­îng Ên phÈm cã h¹n, ®Þnh kú ph¸t hµnh th­a, sè l­îng ph¸t<br /> hµnh nhá nªn lùa chän sö dông bµi viÕt nµo: lu«n ®ßi hái sù cÈn träng, kh¸ch quan cña Ban biªn<br /> tËp, bé phËn th­ ký tßa so¹n. Néi dung tr­íc ®©y nÕu th«, t¹p th× nay ph¶i tinh khiÕt, ch¾t läc. Bé<br /> m¸y tæ chøc cña T¹p chÝ nªn sím ®­îc bæ sung nh÷ng ng­êi biÕt nghÒ vµ giái nghiÖp (nghÒ lµm<br /> b¸o vµ nghiÖp vô b¸o chÝ), cã kiÕn thøc chuyªn ngµnh v÷ng ch¾c.<br /> Tªn gäi cña t¹p chÝ tuy lµ chuyªn ngµnh nh­ng “phæ” néi dung ®Ò cËp l¹i rÊt réng, víi hai<br /> m¶ng lín khoa häc kü thuËt thñy lîi vµ m«i tr­êng.<br /> Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®· xuÊt b¶n t¹p chÝ N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng<br /> th«n; tr­êng §¹i häc Má - §Þa chÊt cã t¹p chÝ Khoa häc Má - §Þa chÊt; Bé Khoa häc - C«ng nghÖ<br /> cã t¹p chÝ ho¹t ®éng khoa häc, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, Côc M«i tr­êng cã t¹p chÝ B¶o vÖ<br /> m«i tr­êng... Nh­ vËy, t¹p chÝ Khoa häc kü thuËt Thñy lîi vµ m«i tr­êng ®Ò cËp néi dung ph¶i cã<br /> sù chän läc ®Ó tr¸nh trïng l¾p l¹c hËu vÒ th«ng tin vµ tr¸nh khái h¹n chÕ vÒ hµm l­îng chÊt x¸m<br /> so víi c¸c kªnh th«ng tin kh¸c.<br /> Víi t­ c¸ch lµ t¹p chÝ khoa häc chuyªn ngµnh, t¹p chÝ nªn tuyÓn chän ®¨ng nh÷ng ®Ò tµi, c«ng<br /> tr×nh nghiªn cøu võa cã tÝnh lý luËn võa cã tÝnh øng dông cao. Cuéc sèng ®ang ®ßi hái c¸c nhµ<br /> khoa häc tham gia gi¶i ®¸p nh÷ng vÊn ®Ò thiÕt thùc, diÔn ra hµng ngµy, hµng giê. Nghiªn cøu ra<br /> s¶n phÈm khoa häc ®Ó ®­a vµo kÐt s¾t ®­¬ng lµ c¨n bÖnh cè h÷u cña kh«ng Ýt c«ng tr×nh, ®Ò tµi<br /> khoa häc. T¹p chÝ cña tr­êng cã tr¸ch nhiÖm lín tham gia gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh x·<br /> héi, g¾n liÒn víi cuéc sèng cña céng ®ång, tõng b­íc gãp phÇn kh¾c phôc khuynh h­íng xa rêi<br /> thùc tÕ, nÆng lý thuyÕt nhÑ øng dông.<br /> Kinh nghiÖm nghiªn cøu vµ tuyªn truyÒn cña hµng chôc t¹p chÝ khoa häc chuyªn ngµnh sÏ gióp<br /> cho l·nh ®¹o t¹p chÝ cã b­íc ®i thÝch hîp khi x©y dùng t¹p chÝ cña m×nh.<br /> Sù khëi ®Çu míi bao giê còng høa hÑn nh÷ng ®iÒu hÊp dÉn, s¸ng t¹o nh­ng lu«n song hµnh khã<br /> kh¨n, bì ngì. B¶n s¾c cña T¹p chÝ chÝnh lµ hµm l­îng khoa häc vµ hiÖu qu¶ g¾n kÕt gi÷a lý luËn<br /> vµ thùc tiÔn. §­¬ng nhiªn, bªn c¹nh néi dung, T¹p chÝ kh«ng nªn coi nhÑ h×nh thøc tr×nh bµy,<br /> diÖn m¹o cña Ên phÈm.<br /> Tõ néi san, kû yÕu, ®Æc san khoa häc “n©ng cÊp” thµnh t¹p chÝ lµ sù chuyÓn ®æi lín vÒ chÊt<br /> l­îng khoa häc - hiÓu theo c¶ hai nghÜa néi dung nghiªn cøu vµ ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn. Thêi gian<br /> céng víi sù tham gia ®ãng gãp cña b¹n ®äc sÏ gióp cho t¹p chÝ ngµy mét hoµn thiÖn m×nh, xøng<br /> ®¸ng lµ Ên phÈm b¸o chÝ cã chÊt l­îng cao, ®¸p øng lßng mong mái cña b¹n ®äc gÇn xa, c¸c nhµ<br /> khoa häc trong vµ ngoµi n­íc.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2