Ancol no đơn chức

Xem 1-20 trên 21 kết quả Ancol no đơn chức
 • Bài tập ví dụ 1: Hỗn hợp A gồm 2 ancol no đơn chức cách nhau 1 chất trong dãy đồng đẳng. Cho 9,2g A phản ứng với axit axetic đủ thu được 17,6g este (H=100%). Xác định công thức 2 ancol trong A. *Giải: PTPƯ: CH2+1OH + CH3COOH → CH3COOCH2+1 + H2O. Gọi số mol của ancol là x mol Theo định luật bảo toàn khối lượng→9,2 +60x = 17,6 +18x →x=0,2.→(14 + 18).0,2 =9,2.→ = 2. Gọi công thức của ancol bé là: CnH2n+1OH → công thức của ancol lớn là: ...

  pdf4p meoancaran 11-03-2011 601 289   Download

 • Điều nào sau đây đúng khi nói về nhóm định chức : A. là hợp chất hữu cơ có những tính chất hóa học nhất định. B. là nhóm các nguyên tử gây ra những phản ứng hóa học đặc trưng cho một loại hợp chất hữu cơ C. là nhóm nguyên tử quyết định tính chất hóa học đặc trưng cho một loại hợp chất hữu cơ. D. B và C đúng . Hydrat hóa 2-metylbut-2-en thì thu được sản phẩm chính là : A. 3-metyl-butan-1-ol B. 3-metyl-butan-2-ol C. 2-metyl-butan-2-ol. D. 2-metyl-butan-1-ol...

  doc38p taotim 12-09-2012 223 69   Download

 • Câu 1: Cho 4,6g một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2g hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 10,8g. B. 16,2g. ...

  doc7p vuthithuy1234 27-03-2013 65 9   Download

 • CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH BTTN HOÁ I. HỮU CƠ: 1) Tính số đồng phân của: -Ancol no, đơn chức (CnH2n+2O): -Anđehit đơn chức, no (CnH2nO) :

  doc5p dieuhuyen93 05-03-2011 3260 912   Download

 • 1) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O: Công thức: CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n<6) 2) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO: Công thức: Số andehit CnH2nO = 2n-3

  doc2p lonelykiller 10-10-2010 1523 335   Download

 • Este được tạo bởi axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở (este no, đơn chức, mạch hở): CmH2m+1COOCm’H2m’+1 hay CnH2nO2 (m ≥ 0; m’ ≥ 1; n ≥ 2 ). Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đơn chức: R(COOR’)n Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đơn chức và ancol đa chức: (RCOO)nR’ Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đa chức (cùng có n nhóm chức): R(COO)nR’.

  pdf24p higianga1 18-09-2012 1209 328   Download

 • Cho m gam hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 11,2 gam KOH, thu được muối của một axit cacboxylic và một ancol X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai chất hữu cơ đó là A.một este và một ancol. B. hai axit. C. hai este. D. một este. Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 21 : 2 : 4. Hợp chất X...

  pdf39p alex99x 15-08-2012 396 102   Download

 • Tài liệu Công thức giải nhanh Hóa hữu cơ nhằm giúp các bạn công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở Cn H2n+2O2; anđehit đơn chức no, mạch hở Cn H2nO; axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở Cn H2nO2; este đơn chức no, mạch hở Cn H2nO2; ete đơn chức no, mạch hở Cn H2n+2O; xeton đơn chức no, mạch hở Cn H2nO;... Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Hóa học.

  txt11p lethubom 25-05-2015 420 63   Download

 • Dựa vào công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở hãy suy luận ...

  pdf16p ntgioi1204 22-10-2009 214 39   Download

 • Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở thu được 0,4 mol CO2. Mặt khác 0 hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần 0,2 mol H2 (Ni, t ), sau phản ứng thu được hai ancol no đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai ancol này thì số mol H2O thu được là? A. 0,8 mol. B. 0,6 mol. C. 0,3 mol. D. 0,4 mol. 0 Câu 2: Cho 10 ml cồn 96 tác dụng với Na lấy dư, D ancol là 0,8 g/ml, D của H2O...

  pdf4p chukien 08-04-2011 139 30   Download

 • Câu 1 Các rượu (ancol) no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là A) rượu bậc 1. B) rượu bậc 3. C) rượu bậc 2. D) rượu bậc 1 và rượu bậc 2.

  doc0p truongnhan2510 11-01-2011 85 29   Download

 • Câu 1: Cho 0,1 mol rượu X phản ứng hết với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Số nhóm chức -OH của rượu X là A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. Câu 2: Các rượu (ancol) no đơn chức tác dụng được với CuO nung

  doc3p khung78 18-12-2010 34 9   Download

 • Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. Câu 1: Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn...

  pdf5p nonamer193 17-06-2013 61 9   Download

 • Câu 1 Các rượu (ancol) no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là A) B) C) D) rượu bậc 1. rượu bậc 3. rượu bậc 2. rượu bậc 1 và rượu bậc 2. Đáp án A Câu 2 Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A) B) C) D) glucozơ, glixerin, mantozơ, natri axetat. glucozơ, glixerin, mantozơ, rượu (ancol) etylic. glucozơ, glixerin, andehit fomic, natri axetat. glucozơ, glixerin, mantozơ, axit axetic. Đáp án D ...

  pdf36p abcdef_53 23-11-2011 33 7   Download

 • Đồng phân: Cùng CTPT, khác CTCT = khác tính chất hóa học. Chú ý: Các chất là đồng phân của nhau thì có cùng phân tử khối, nhưng các chất có cùng phân tử khối chưa chắc là đồng phân của nhau. Ví dụ: CH3CH2CH2OH (M=60); CH3COOH (M=60) không phải là đồng phân. Anđehit no, đơn chức, mạch hở (n ≥ 1) (2) Xeton no, đơn chức, mạch hở (n ≥ 3) (3) Ancol không no (1 ), đơn chức, mạch hở (n≥3) (4) Ete không no (1  ), đơn chức mạch hở (n≥3)...

  pdf24p bongsenvang8888 08-01-2011 2083 745   Download

 • Câu 1: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16) A. CH3CHO. B. HCHO. C. CH3CH2CHO. D. CH2 = CHCHO. Câu 2: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1). B. propen...

  doc3p gooddream 19-10-2010 596 445   Download

 • Khi thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este. CTCT của este đơn chức: RCOOR’ R: gốc hiđrocacbon của axit hoặc H. R’: gốc hiđrocacbon của ancol (R # H) CTCT chung của este no đơn chức:

  doc27p mnoitor123 09-08-2012 1011 196   Download

 • Viết các phương trỡnh hoỏ học minh hoạ tớnh chất hoỏ học của este no, đơn chức. Phân biệt được este với các chất khác như ancol, axit,... bằng phương pháp hoá học

  doc33p mai1tyeu 17-01-2011 311 108   Download

 • Công thức phân tử Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no. Phân loại - Theo bậc : ancol bậc I, II và III. - Theo số nhóm chức : đơn và đa - Theo gốc : no, không no, thơm Phân loại theo cấu Phân loại theo theo số Ancol tạo lượng nhóm hiđroxyl gốc hiđrocacbon C2H5OH Ancol no, bậc I(*) Ancol đơn chức (monoancol) Xiclo – C6H11OH Ancol no, bậc II Ancol đơn chức (monoancol) (CH3)3COH Ancol no, bậc III Ancol đơn...

  pdf11p paradise9 29-12-2011 230 39   Download

 • Este của acid cacboxylic đơn chức và ancol đơn chức có công thức cấu tạo chung : Công thức tổng quát cho este đơn chức: R1COOR2 . ( dùng để viết phản ứng thủy phân) Trong đó R1 có thể là H hoặc các gốc hidrôcacbon. Gốc R2 không thể là H mà phải là một gốc hidrôcacbon từ 1 C trở lên . CT este no đơn chức: CnH2nO2 ( dùng để viết p.ư cháy) ( n =2)

  doc99p xuanthanh1228 11-06-2013 111 17   Download

Đồng bộ tài khoản