intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Theo chuẩn mực kế toán số 21: "Trình bày báo cáo tài chính" quy định nội dung của báo cáo tài chính giữa niên độ gồm: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ, và Bản thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ. Qua đó, báo cáo tài chính giữa niên độ nhằm cập nhật các thông tin đã trình bày trong bộ báo cáo tài chính năm gần nhất, đồng thời tập trung trình bày các sự kiện, hoạt động mới và không lặp lại các thông tin đã công bố trước đó. Để giúp các kế toán viên nắm vững nguyên tắc trình bày hình thức và nội dung của báo cáo tài chính, TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn một số tư liệu về Báo cáo tài chính riêng lẻ, hi vọng đây sẽ là công cụ hữu ích giúp bạn hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo và download 10 Báo cáo tài chính giữa niên độ chọn lọc sau:
TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1105 lượt tải
320 tài liệu
1039 lượt tải
ADSENSE

strTagCode=bao-cao-tai-chinh-giua-nien-do

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2