intTypePromotion=1
ADSENSE

Bền vững về môi trường

Xem 1-20 trên 1551 kết quả Bền vững về môi trường
 • Bài giảng Chương 5: Phát triển bền vững trình bày quan niệm về phát triển, lịch sử phát triển bền vững, định nghĩa phát triển bền vững, thước đo về phát triển bền vững, thước đo bền vững về kinh tế, thước đo bền vững về môi trường, thước đo bền vững về xã hội, thước đo bền vững về phong cách cuộc sống,...

  pdf17p colendaica32 02-06-2014 237 56   Download

 • Bài giảng "Đại cương sức khỏe môi trường" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể trình bày đƣợc về khái niệm môi trường, ảnh hưởng môi trường lên sức khỏe, trình bày đƣợc về vấn đề ô nhiễm môi trường, các yếu tố gây hại lên sức khỏe từ môi trường, trình bày được các phương pháp quản lý môi trường và khái niệm phát triển bền vững về môi trường. Mời các bạn tham khảo.

  pdf6p nghe123 06-05-2016 239 18   Download

 • Tài liệu gồm các nội dung chính: Di sản Văn hóa Phi vật thể và Phát triển bền vững, phát triển xã hội toàn diện, bền vững về môi trường, phát triển kinh tế toàn diện, hòa bình và an ninh,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf16p hpnguyen11 16-05-2018 42 7   Download

 • Nguy cơ phát triển không bền vững về môi trường khi thực hiện một số chính sách khuyến khích trong nông nghiệp

  pdf5p banhbeonhantom 29-07-2013 53 7   Download

 • Phần 1 của tài liệu Quản lý sự phát triển bền vững cho môi trường (In lần thứ 5) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm chung về phát triển bền vững, định lượng hóa sự phát triển bền vững, các nhóm mục tiêu trong phát triển bền vững, phát triển bền vững ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf186p thuongdanguyetan07 04-05-2019 31 3   Download

 • Phần 1 của tài liệu Quản lý sự phát triển bền vững cho môi trường cung cấp cho người đọc các kiến thức về lý thuyết phát triển bền vững bao gồm: Các khái niệm chung về phát triển bền vững, định lượng hóa sự phát triển bền vững, các nhóm mục tiêu trong phát triển bền vững, phát triển bền vững ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf186p thuongdanguyetan07 04-05-2019 39 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Quản lý sự phát triển bền vững cho môi trường tiếp tục giới thiệu tới người đọc các kiến thức phần Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững bao gồm: Những vấn đề chung về quản lý môi trường, các công cụ pháp luật trong quản lý môi trường, phân tích, đánh giá và quy hoạch môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf158p thuongdanguyetan07 04-05-2019 33 1   Download

 • Phần 2 của tài liệu Quản lý sự phát triển bền vững cho môi trường (In lần thứ 5) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững bao gồm: Những vấn đề chung về quản lý môi trường, các công cụ pháp luật trong quản lý môi trường, phân tích, đánh giá và quy hoạch môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf158p thuongdanguyetan07 04-05-2019 37 1   Download

 • Tạp chí Môi trường: Số 9/2018 trình bày các nội dung chính sau: Đề xuất nhiều giải pháp kiểm toán môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, xây dựng mạng lưới các thành phố bền vững về môi trường ASEAN, phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam, sự cố vỡ đập bãi thải Gyps của Nhà máy DAP số 2: Doanh nghiệp chậm trễ trong xử lý rò rỉ nước thải từ bãi thải,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf72p vitunis2711 13-12-2019 11 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng và áp dụng bộ chỉ số phát triển bền vững trên khía cạnh môi trường để đánh giá hiện trạng và mức độ bền vững về môi trường tại huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

  pdf12p nguathienthan10 20-02-2021 9 0   Download

 • Luận văn tiến hành nhằm mục đích đánh giá được chất lượng đất, các tổn thương tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Sơn La làm cơ sở đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích hợp tăng hiệu quả, tạo sinh kế bền vững, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai và ổn định cư dân của vùng.

  pdf217p capheviahe28 01-03-2021 3 0   Download

 • Tình hình kinh tế xã hội nước ta trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi thực hiện chính sách đổi mới, đã có những bước phát triển đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm là 7%, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chúng ta cũng đã thu được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực sức khoẻ, giáo dục, văn hoá và tinh thần của toàn xã hội và đã thực hiện tương đối thành công chiến lược Bảo vệ môi trường 1991 -......

  pdf76p minhanh 14-03-2009 1486 650   Download

 • để đảm bảo hài hòa giữa các yêu cầu về phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững, bên cạnh nỗ lực của chính phủ cần phải huy động được các nguồn lực tổng hợp trong nước, sự tài trợ của các tổ chức quốc tế song phương và đa phương cho các hoạt động bảo vệ môi trường là rất cần thiết. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần xác định các ưu tiên quốc gia về bảo vệ môi trường trong giai đoạn kế hoạch, kết hợp với...

  pdf46p ngocgiau 24-06-2009 1782 617   Download

 • Môi trường và giaó dục bảo vệ môi trường đã và đang là một vấn đề được cả thế giới noí chung, Việt Nam nói riêng đặc biệt quan tâm. Chất lượng môi trường có ý nghĩa to lớn trong sự phat́ triển bền vững đối với cuộc sống con người. Môi trường là một khaí niệm quen thuộc và tồn tại xung quanh chuń g ta.

  doc64p phuccaycanh 16-11-2010 2721 367   Download

 • Giáo trình có kết cấu gồm 7 chương: Chương 1 - Các khái niệm cơ bản về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, chương 2 - Quản lý môi trường trong xây dựng, chương 3 - Ô nhiễm môi trường không khí, chương 4 - Bảo vệ môi trường nước, chương 5 - Bảo vệ môi trường đất và cảnh quan, chương 6 - Quản lý chất thải rắn, chương 7 - Các dạng ô nhiễm khác và biện pháp giảm thiểu. Phần 2 sau đây gồm nội dung chương 5 trở đi. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf115p uocvong11 02-11-2015 168 72   Download

 • Giáo trình đưa ra những biện pháp giúp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong xây dựng cơ bản, các biện pháp kiểm soát môi trường không khí, nước, đất và cảnh quan, chất thải rắn,... trong quá trình thi công và khai thác sử dụng của các công trình xây dựng cơ bản. Phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương đầu. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf141p uocvong11 02-11-2015 179 69   Download

 • Sống ở thời đại ngày nay, một dân tộc được coi là văn minh thì nhất thiết dân tộc đó phải biết coi trọng những mục tiêu phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột: Tăng trưởng kinh tế - Tiến bộ xã hội - Bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Mỗi người dân ở đất nước văn minh ngày nay phải là người có ý thức tự giác thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường ở mọi nơi mọi lúc. Điều đó chỉ trở thành hiện thực khi trình độ dân trí...

  pdf123p la_la123 04-04-2013 229 66   Download

 • Chúng ta đều biết bảo vệ môi trường là vấn đề mang tính sống còn của đất nước, là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững , liên quan chặt chẽ tới sự phát triển kinh tế- xã hội. Môi trường còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất giống nòi.

  pdf92p chieuwindows23 01-06-2013 130 39   Download

 • Điều 1. Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây: 1. Quan điểm: - Chiến lược Bảo vệ môi trường là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững đất nước. Phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ, hài hoà với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Đầu tư bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững....

  doc4p tuananhhumg 13-10-2012 241 37   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “ bảo vệ môi trường với sự phát triển bền vững ở hà tây”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p narcissus89 16-02-2012 142 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bền vững về môi trường
p_strCode=benvungvemoitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2