intTypePromotion=1
ADSENSE

Cao trào cách mạng 1939 - 1945

Xem 1-7 trên 7 kết quả Cao trào cách mạng 1939 - 1945
 • Tham khảo đề tài: "Chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng và cao trào cách mạng 1939-1945" giúp bạn có thể thấy được sự tài tình của Bác Hồ của Đảng ta trong quá trình nắm bắt thời cơ một cách hợp lý trong quá trình chuyển hướng chỉ đạo qua từng thời kì của cuộc kháng chiến để tiến tới giải phóng cho toàn dân tộc và xây dựng một chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  doc30p loc_van_tien 09-10-2014 1458 249   Download

 • Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai, đã nổi lên nhiều cao trào cách mạng nhưng hầu hết đều thất bại do nhiều ngyên nhân khách quan và chủ quan. Chỉ có cuộc cách mạng tháng tám (1945) là mang lại chiến thắng lịch sử cho dân tộc ta nó đánh dấu một bước ngoặt lịch sử cho cách mạng Việt Nam. chấm dứt một thời kỳ đen tối và mở ra một trang sử mới cho cách mạng Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng tháng tám có một phần không nhỏ...

  pdf30p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 139 50   Download

 • Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam (1930-1945) với các bài học chính về Đảng cộng sản Việt Nam ra đời; Cao trào CM 1930-1931 vào 1936- 1939. Vì sao nói đây là hai cuộc tổng diễn tập cho cách mạng tháng 8 1945;...

  pdf15p bienbuondiuem 24-05-2016 81 5   Download

 • Nội dung bài viết trình bày về chiến thắng của cách mạng tháng tám 1945. Đó là chiến thắng của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, là một cuộc cách mạng dân tộc giải quyết triệt để hai nhiệm vụ của lịch sử: phản đế và phản phong, dân tộc và dân chủ, cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả của ba cao trào cách mạng – ba cuộc tổng diễn tập – 1930 – 1931; 1936 – 1939; 1939 – 1945.

  pdf7p jangni9 15-05-2018 196 2   Download

 • Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam-Bài 2 1. Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và chủ trương giải phóng dân tộc của Đảng Ngày 1-9-1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan.

  pdf7p heavenmaster2012 20-07-2011 176 42   Download

 • Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam-Bài 2 tháng 7 -1944, Liên tỉnh uỷ Cao - Bắc - Lạng chủ trương phát động chiến tranh du kích trong liên tỉnh. Tháng 10-1944, từ Trung Quốc về tới Pác Bó

  pdf8p heavenmaster2012 20-07-2011 101 21   Download

 • Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam-Bài 2 Đầu năm 1940, đồng chí Nguyễn Ái Quốc bắt liên lạc với Đảng và chuẩn bị về nước. Ngày 28-1-1941 Người trở về Tổ quốc và ngày 8-2-1941, Người tới Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng).

  pdf7p heavenmaster2012 20-07-2011 85 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cao trào cách mạng 1939 - 1945
p_strCode=caotraocachmang19391945

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2