intTypePromotion=1
ADSENSE

Chi phí sản phẩm

Xem 1-20 trên 3413 kết quả Chi phí sản phẩm
 • Sản phẩm lỗi của vinamilk: - Hàng loạt sản phẩm sữa tươi bị phình - Loại sản phẩm sữa vị cam Vfresh và sữa chua có một số lô sản xuất bị ôi, mốc khi còn hạn sử dụng - Sữa tươi tiệt trùng fino 220ml bị vón cục, đông đăc ở nhiều lô hàng - Sữa hộp hiệu “ông Thọ” có tình trạng nổi váng màu vàng Các chi phí xảy ra do sản phẩm lỗi Các sản phẩm của vinamilk bị hỏng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau như do quá trình quản lý chất lượng, do nguyên vật liệu, do quá trình vận chuyển,...

  doc5p liv123 13-10-2010 1092 321   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội ngày một tăng, cũng như để đáp ứng sự phát triến sản xuất của doanh nghiệp mình, một trong những biện pháp được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm hiện nay là công tác kế toán. Trong đó hạch toán chi phí sản phẩm và tính giá thành được coi là một khâu trung tâm của công tác kế toán, mở ra hướng đi hết sức đúng đắn cho các doanh nghiệp. Thực chất chi phí sản xuất là đầu vào của quá trình sản xuất, do...

  pdf43p hocbong1122 19-02-2013 150 74   Download

 • Phân biệt phương pháp xác định phí theo quá trình và theo công việc; xác định được công ty nào nên sử dung phương pháp xác định chi phí nào. Định dạng các tài liệu được dùng để kiểm soát dòng chi phí trong hệ thống xác định chi phí theo công việc

  pdf19p doremon_12 24-12-2013 146 14   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận chung và thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Tư vấn – Xây dựng công trình điện Hà Nội để từ đó đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tính giá thành, nâng cao chất lượng và giảm chi phí sản phẩm hoàn thành.

  pdf89p luimotbuoc_5 02-12-2016 50 13   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp; tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng Phúc Anh; đưa ra những nhận xét đánh giá, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng Phúc Anh.

  pdf107p thangnamvoiva26 21-10-2016 52 9   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ cơ sở lí luận chung và thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn để từ đó đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tính giá thành, nâng cao chất lượng và giảm chi phí sản phẩm hoàn thành.

  pdf103p luimotbuoc_3 03-11-2016 47 3   Download

 • Chương 2 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm chi phí, hình thức biểu hiện chi phí, các mô hình quản trị chi phí, các yếu tố chi phí, các khoản mục chi phí, chi phí sản phẩm, chi phí thời kỳ, biến phí, định phí, chi phí hỗn hợp, thể hiện chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh, nhận dạng chi phí khác.

  ppt30p thiendiadaodien_7 12-02-2019 36 1   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phát triển thăng long "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc75p tieuthuhophan 30-09-2010 2796 1776   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc74p elirabetter 30-09-2009 2220 1679   Download

 • Trong giai ñoaïn phaùt trieån hieän nay, vieäc caïnh tranh giöõa caùc coâng ty ngaønh laø ñieàu taát yeáu. Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, doanh nghieäp caàn coù nhöõng saûn phaåm ñaëc thuø, nhöõng chieán löôïc kinh doanh cụ thể nhaèm môû roäng thò tröôøng, chiếm được ưu thế và đứng vững trên thương trường kinh doanh . Beân caïnh ñoù coâng ty phaûi luoân tìm caùch giảm chi phí saûn xuaát tối đa ñeå taêng lôïi nhuaän. Moät trong nhöõng caùch ñoù laø laøm toát coâng taùc keá toaùn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành...

  doc17p thanhsongoldsun 23-09-2009 2401 1572   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thế anh', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc95p elirabetter 30-09-2009 1777 1187   Download

 • Quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một quá trình bắt đầu từ việc lập chứng từ phản ánh chi phí phát sinh đến khâu phản ánh vào tài khoản, tính giá thành sản phẩmvà nhập kho thành phẩm. Trong quá trình này, kế toán tài chính có vai trò cung cấp các thông tin kinh tế mang tính pháp lý và hợp lý, cụ thể thông qua chứng từ phát sinh thể hiện chi phí đầu vào và tổng chi phí này được thể hiện ở đầu ra trong chi phí hợp...

  doc17p thuyle_vs 22-08-2010 2564 1161   Download

 • Nền kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế xuất hiện như một động lực thúc đẩy sự phát triển của sản xuất kinh doanh. Hiệu quả kinh doanh là vấn đề được đặt lên hàng đầu là mục tiêu phấn đấu của mọi doanh nghiệp, là điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp củng cố vị trí vững chắc trên thị trường. Kế toán chi phí sản xuất là một phần quan trọng trong kế toán của doanh nghiệp xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, việc giảm chi phí...

  pdf20p truongdoan 29-07-2009 4239 1160   Download

 • Kế toán là một trong những công cụ thực tiễn nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà quản lý, mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần dựa vào thông tin kế toán để biết tình hình tài chính và kết quả kinh doanh. Thông tin về thị trường, về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp xác định được giá bán hợp lý, tìm ra cơ cấu sản phẩm tối ưu vừa tận dụng năng lực sản xuất hiện có vừa mang lại lợi nhuận...

  pdf81p huyhoang 03-08-2009 1780 1115   Download

 • Chi phí sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế quan trọng gắn liền với sản xuất và lưu thông hàng hoá. Ðó là những hao phí lao động xã hội được biểu hiện bằng tiền trong quá trình hoạt động kinh doanh. Chi phí của DN là tất cả những chi phí phát sinh gắn liền với DN trong quá trình hình thành, tồn tại và hoạt động từ khâu mua nguyên vật liệu, tạo ra sản phẩm đến khâu tiêu thụ nó....

  pdf40p huemanvdoc 24-11-2009 3170 980   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập tài chính doanh nghiệp - chi phí sản xuất kinh doanh', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p gackiem196 27-04-2011 2178 972   Download

 • Chi phí sản xuất là bao gồm toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất để chế tạo ra sản phẩm và thường liên quan đến một khoảng thời gian nhất định. b) Đặc điểm: Chi phí sản xuất mang các đặc điểm sau: - Chi phí sản xuất mang tính tất yếu khách quan, do đó cần tiết kiệm một cách tốt nhất để hạ thấp giá thành sản phẩm. - Chi phí sản xuất vận động một cách liên tục. - Chi phí sản xuất mang tính đa dạng và......

  doc85p haithanh 05-03-2009 2995 794   Download

 • I.Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1, phân tích cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố Xét theo nội dung kinh tế, chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm những yếu tố sau: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền

  doc12p bethom 04-12-2009 2239 681   Download

 • Nền kinh tế nước ta đã chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều chính sách mở cửa kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước. Trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước ta đang tập trung việc xây dựng cơ sở kỹ thuật hạ tầng, nâng cấp cải thiện cầu cống. Đây là những sản phẩm thuộc nghành xây dựng cơ bản. Vì vậy, các nhà kinh doanh luôn quan tâm đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm,...

  pdf37p ngochanh 29-07-2009 1170 634   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf75p muathulamebay 13-08-2010 1216 620   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chi phí sản phẩm
p_strCode=chiphisanpham

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2