Chính sách tái định cư

Xem 1-20 trên 1128 kết quả Chính sách tái định cư
 • Thực trạng chính sách tái định cư các công trình thủy điện, những vấn đề tồn tại trong chính sách di dân tái định cư các công trình thủy điện, một số kiến nghị nhằm đổi mới công tác lập kế hoạch và chính sách di dân tái định cư các công trình thủy điện là những nội dung chính trong bài viết "Chính sách tái định cư các dự án thủy điện theo định hướng phát triển bền vững", mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 46 7   Download

 • Tài liệu này là Khung chính sách Tái định cƣ (RPF) cho Dự án Quản lý thiên tai Việt Nam (gọi tắt là Dự án). Tài liệu đƣợc chuẩn bị nhằm đáp ứng yêu cầu về chính sách an toàn xã hội của Ngân hàng Thế giới về Tái định cư bắt buộc (OP 4.12).

  pdf49p badaovl 20-05-2013 53 9   Download

 • Mẫu 11b/BT, HT và TĐC BẢNG TỔNG HỢP CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN ………… Địa điểm tái định cư:

  pdf2p muananghe 01-08-2013 50 5   Download

 • Mục tiêu của "Kế hoạch tái định cư: Dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa" nhằm đảm bảo rằng tất cả những người bị ảnh hưởng bởi Dự án đều có thể khôi phục điều kiện sống của họ như trước khi có dự án, trong khi các hộ gia đình nghèo và dễ bị tác động có thể cải thiện điều kiện sống và khả năng tạo thu nhập của họ so với trước khi có dự án thông qua đền bù cho các thiệt hại về tài sản vật chất và phi vật c...

  pdf104p pechi1412 02-12-2015 36 5   Download

 • Mẫu 11a/BT, HT và TĐC UBND QUẬN (HUYỆN) HỘI ĐỒNG BT, HT và TĐC DỰ ÁN……… Số: ………./BB-HĐBT V/v phê duyệt chính sách tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có tài sản bị ảnh hưởng tại dự án……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …….., ngày ....

  pdf2p muananghe 01-08-2013 33 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu, điều tra, so sánh đời sống, việc làm của người dân trước và sau khi tái định cư trên địa bàn huyện Quảng Ninh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm ổn định, nâng cao đời sống của người dân sau tái định cư và làm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của việc tái định cư đến đời sống của người dân tại địa bàn nghiên cứu.

  pdf92p thangnamvoiva30 02-11-2016 15 4   Download

 • Mẫu 08a/BT, HT và TĐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN V/v họp xét chính sách tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có tài sản bị ảnh hưởng tại dự án , thành phần dự họp gồm: * Đại diện Chính quyền địa phương phường (xã, thị trấn) ……………….: 1/. Ông (Bà):

  pdf3p muananghe 01-08-2013 97 3   Download

 • Đề tài được hoàn thành với ba mục tiêu cơ bản là: Một là, khái quát hóa chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Hai là, đánh giá những ưu điểm và hạn chế của từng hệ thống chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mà UBND tỉnh Đồng Tháp đang áp dụng; Ba là, đề xuất hướng hoàn thiện những hệ thống chính sách đó trên cơ sở phù hợp Hiến pháp và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Mời các bạn tham khảo!

  pdf12p praishy 08-03-2019 5 1   Download

 • nghÞ quyÕt Về thực hiện chính sách tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Khóa VII, Kỳ họp thứ 8 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND & UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nh...

  pdf6p poqueen 13-05-2013 39 2   Download

 • Chính sách tài khóa là các chính sách của chính phủ nhằm tác động lên định hướng phải triển của nền kinh tế thông qua những thay đổi trong chi tiêu chính phủ và thuế khóa. Chính sách tài khóa đối lập với những chính sách kinh tế cơ bản khác như chính sách tiền tệ, đó là chính sách nhằm ổn định nền kinh tế bằng cách kiểm soát tỉ lệ lãi suất và nguồn cung tiền. Hai công cụ chính của chính sách tài khóa là chi tiêu của chính phủ và hệ thống thuế.

  doc4p qprox147 02-12-2009 2414 760   Download

 • Chính sách tài khóa là các chính sách c a chính ủ phủ nhằm tác động lên định hướng phải triển của nền kinh tế thông qua những thay đổi trong chi tiêu chính phủ và thuế khóa. Chính sách tài khóa đối lập với những chính sách kinh tế cơ bản khác như chính sách tiền tệ, đó là chính sách nhằm ổn định nền kinh tế bằng cách kiểm soát tỉ lệ lãi suất và nguồn cung tiền. Hai công cụ chính của chính sách tài khóa là chi tiêu của chính phủ và hệ thống thuế....

  doc4p truongsinhftu2610 12-06-2010 2099 584   Download

 • Vận hành chính sách tài chính (CSTC) thể hiện nghệ thuật điều hành và quản lý hoạt động tài chính. CSTC phải phục vụ cho những mục tiêu tài chính cụ thể và được thực tế cuộc sống chấp nhận. Triển khai tốt và tích cực các chính sách tài chính sau khủng hoảng một cách chủ động sẽ góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia ổn định và năng động.

  pdf6p phuonghoangnho 23-04-2010 345 237   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “tìm hiểu chính sách đền bù thiệt hại, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong thời gian qua ở việt nam”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p bongbongcam 10-08-2010 409 169   Download

 • Mục tiêu Chính sách tài khóa là việc chính phủ sử dụng thuế khóa và chi tiêu công cộng để điều tiết mức chi tiêu chung của nền kinh tế. Mục tiêu trong ngắn hạn, các chính sách kinh tế đều có cùng mục tiêu là ổn định nền kinh tế ở mức sản lượng tiềm năng với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên và tỷ lệ lạm phát vừa phải. 1.1.2 Công cụ Thuế Chi tiêu ngân sách

  pdf29p bluesky_12 19-12-2012 204 92   Download

 • Nội dung "Bài thuyết trình Chính sách tài khóa kinh tế vĩ mô" trình bày về mục tiêu, công cụ của chính sách tài khóa, nguyên tắc thực hiện chính sách tài khóa, định lượng cho chính sách tài khóa, các nhân tố ổn định tự động nền kinh tế, hạn chế khi thực hiện chính sách tài khóa.

  ppt14p cuoihipmat94 03-11-2014 561 90   Download

 • Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế Mỹ còn được mở rộng ra ngoài phạm vi các hoạt động của một nhà điều tiết trong các ngành công nghiệp riêng biệt. Chính phủ cũng quản lý nhịp độ chung của hoạt động kinh tế, tìm cách duy trì tuyển dụng nhân lực ở mức cao và ổn định giá cả. Chính phủ có hai công cụ cơ bản nhằm đạt được những mục tiêu trên: chính sách tài khóa thông qua việc xác định mức thuế và chi tiêu thích hợp; và chính sách tiền tệ thông...

  pdf23p meomayhamchoi 27-06-2011 208 78   Download

 • Quyết định 512/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và gi...

  pdf2p myngoc 13-08-2009 266 52   Download

 • QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM CỤ THỂ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND Ngày 27 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Bắc Giang)

  pdf24p meoconanca 28-02-2011 267 47   Download

 • Đề tài " Phân tích chính sách tài khóa trên mô hình IS – LM – BP trong cơ chế tỷ giá cố định, tỷ giá thả nổi" được thể hiển cụ thể qua sự vận động của lưu động vốn trong ba trạng thái: không có lưu động vốn, lưu động vốn hoàn hảo và lưu động vốn không hoàn hảo.

  pdf10p six_12 13-03-2014 182 43   Download

 • Dưới đây là bài giảng Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt những nội dung về Luật Đất đai năm 2013; những thay đổi cơ bản về quy định thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; những thay đổi cơ bản về quy định thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

  ppt18p thuytrang_8 19-09-2015 111 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chính sách tái định cư
p_strCode=chinhsachtaidinhcu

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản