Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ động hội nhập kinh tế

Xem 1-20 trên 1053 kết quả Chủ động hội nhập kinh tế
 • Trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế, luận văn "Giáo dục tư tưởng động lập tự chủ trong quá trình hội nhập quốc tế cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Miền Trung" đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm giáo dục tư tưởng độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập quốc tế cho sinh viên nghề ở miền Trung.

  pdf118p bigdargon03 17-11-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hộ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thà...

  pdf138p runthenight02 08-11-2022 9 1   Download

 • Bài viết Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay tiếp cận trên cơ sở phương pháp luận là nguyên tắc toàn diện và lịch sử cụ thể của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, và những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, bài viết cũng sử dụng phương pháp lôgic và lịch sử, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp đối chiếu, so sánh.

  pdf8p viporsche 28-10-2022 8 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phân tích sự biến động giá và xác định hệ số cạnh tranh của một số nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới" xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá nông sản xuất khẩu và đo lường hệ số cạnh tranh về giá của một số nước xuất khẩu chủ lực so với Việt Nam. Định hướng giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro do sự biến động giá và nâng cao khả năng cạnh tranh của mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

  pdf25p ngphuong321 28-09-2022 4 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động giao nhận hàng hóa nói chung và hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu chuyển phát nhanh bằng đường hàng không nói riêng, tổng quan các khái niệm về hoạt động giao nhận hàng hóa chuyển phát nhanh, các tiêu thức phân loại, vị trí, vai trò của hoạt động giao nhận hàng hóa chuyển phát nhanh bằng đường hàng không trong nền kinh tế thị trường nói chung và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nói riêng.

  pdf189p runordie2 06-06-2022 44 8   Download

 • Bài viết trình bày những đặc điểm của nền tảng công nghệ đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay và tác động của nó đến lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bên cạnh nhận diện được những cơ hội và thách thức, bài viết đề xuất những khuyến nghị và chính sách cho ngành Tài chính - ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung để có thể hội nhập và chủ động ứng phó thành công với những xu hướng của công nghệ.

  pdf4p vimarillynhewson 17-05-2022 27 1   Download

 • Bài viết trình bày quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát phát triển kinh tế tư nhân. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của thành phần kinh tế này trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p atarumoroboshi 09-05-2022 34 3   Download

 • Trong bài viết này qua nghiên cứu những qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành, tác giả đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về chủ thể hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

  pdf11p viindranooyi 09-05-2022 34 4   Download

 • Trong những năm qua thương mại hàng hóa của Việt Nam là yếu tố quan trọng của tăng trưởng kinh tế. TPP tác động tới thương mại là rất rõ ràng. Tác động tích cực tới xuất khẩu nhiều nhóm hàng chủ lực của Việt Nam và cơ hội hoàn thiện, bổ sung thể chế thương mại. Tác động bất lợi trong nhập khẩu hàng hóa ảnh hưởng đến thị trường trong nước. Phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động bất lợi phải đổi mới tư duy hội nhập và có các giải pháp đồng bộ, dài hạn cả vĩ mô và vi mô.

  pdf15p viindranooyi 04-05-2022 19 2   Download

 • Văn hóa pháp lý là một chủ đề khá mới trong khoa học nghiên cứu về văn hóa. Đề tài tập trung làm rõ cơ sở lý luận về văn hóa pháp lý, thực trạng, một số yêu cầu và từ đó đưa ra những phương hướng chủ yếu mang tính pháp lý nhằm xây dựng văn hóa pháp lý ở Việt Nam.

  pdf10p vistephenhawking 20-04-2022 20 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là trình bày và phân tích chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam với ASEAN từ năm 1995 đến năm 2010; thông qua đó, khẳng định tính chủ động, đúng đắn, sáng tạo, nhạy cảm chính trị của Đảng trong việc đưa nước ta hội nhập sâu hơn vào ASEAN qua việc trở thành thành viên chính thức của ASEAN, hoạt động tích cực vì sự phát triển mạnh mẽ của ASEAN, thúc đẩy ASEAN phát triển toàn diện và vươn ra thế giới.

  pdf174p badbuddy09 05-04-2022 20 6   Download

 • Rủi ro về thuế là nguy cơ không tuân thủ chính sách pháp luật thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của người nộp thuế dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước trong quản lý thu thuế. Để hạn chế tình trạng này, trong những năm qua, Luật Quản lý thuế của Quốc hội, các nghị định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Tài chính đã được ban hành nhằm điều chỉnh hoạt động trên.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 21 3   Download

 • Mục đích của luận văn là góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thực hiện quản lý nhà nƣớc về hải quan bằng pháp luật, tìm hiểu thực trạng các quy định của pháp luật về hải quan, từ đó đánh giá tình hình áp dụng pháp luật về hải quan trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hải quan, kiến nghị những giải pháp chủ yếu để hoàn thiện hệ thống pháp luật về hải quan trong điều kiện hội nhập kinh tế, thực hiện các điều ƣớc quốc tế, các cam kết mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

  pdf128p badbuddy07 11-03-2022 12 2   Download

 • Hiện nay việc tăng cường mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực quốc tế là một tất yếu khách quan. Trên cơ sở quan sát thực tiễn và nghiên cứu có hệ thống một số tài liệu cơ bản, bài tham luận nhằm phân tích và chứng minh xu thế phát triển kinh tế của Việt Nam cần phát huy tinh thần chủ động hội nhập quốc tế song vẫn đảm bảo tính độc lập tự chủ, đề ra các quan điểm cần nắm vững cũng như một số giải pháp cần tập trung thực hiện để đạt được thắng lợi trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf5p vikissinger 03-03-2022 26 2   Download

 • Nội dung chính của luận án là tìm kiếm giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật điều chỉnh thị trường BĐS du lịch theo hướng cụ thể, đầy đủ và toàn diện, đảm bảo sự quản lý hiệu quả của Nhà nước đối với thị trường, đảm bảo các quy luật của thị trường và hội nhập quốc tế; đảm bảo sự 2 an toàn cho các chủ thể tham gia thị trường; khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của phân khúc thị trường BĐS du lịch trên cơ sở của sự phát triển bền vững.

  pdf27p huangminghao_1902 27-02-2022 22 4   Download

 • Trên c sở phân tích và làm rõ c sở lý luận và thực ti n về đội ngũ doanh nhân trẻ, luận án đi sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam và đề xuất quan điểm, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Mời các bạn tham khảo!

  pdf190p huangminghao_1902 27-02-2022 16 5   Download

 • Luận văn nghiên cứu khái quát một cách có hệ thống toàn bộ các văn kiện chủ yếu của ASEAN về vấn đề hội nhập kinh tế nội khối, giúp cho người đọc hình dung được tổng thể các lĩnh vực và hoạt động hợp tác của ASEAN từ khi thành lập đến hiện nay, góp phần cung cấp thông tin về tầm quan trọng của ASEAN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của từng quốc gia cũng như lợi ích của từng người dân trong khu vực.

  pdf150p badbuddy07 26-02-2022 21 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực trạng cải cách bộ máy của Chính phủ Lào. Luận văn nghiên cứu về các văn kiện Đảng, các chƣơng trình cải cách và hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật điều chỉnh về bộ máy của Chính phủ. Đồng thời, luận văn chỉ ra những tồn tại và trên cơ sở đó tìm ra những giải pháp, phương hướng nhằm góp phần cải cách bộ máy của Chính phủ nước Lào trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập kinh kế quốc tế.

  pdf92p badbuddy03 22-02-2022 28 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và các vấn đề thực tiễn về pháp luật môi giới bất động sản hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về môi giới bất động sản, đáp ứng các yêu cầu và phù hợp với sự phát triển chung của thị trường bất động sản trong nước và hội nhập thị trường quốc tế.

  pdf102p badbuddy04 11-02-2022 24 5   Download

 • Nghề Luật sư hiện nay là một bộ phận quan trọng của môi trường pháp lý nhằm xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và hướng tới Cách mạng công nghiệp 4.0. Trong bài viết, tác giả đưa ra những quan điểm khác nhau về nghề Luật, nghề Luật sư và vai trò, vị trí của Luật sư qua các thời kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p cucngoainhan7 08-02-2022 17 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chủ động hội nhập kinh tế
p_strCode=chudonghoinhapkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2