Cơ chế xã hội mới

Xem 1-20 trên 1846 kết quả Cơ chế xã hội mới
 • Nhóm xã hội, vị thế xã hội, vai trò xã hội, thiết chế xã hội là những nội dung chính trong chương 2 "Các thành tố cơ bản cấu thành cơ cấu xã hội". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf16p thithuy90 22-12-2015 66 8   Download

 • Bài giảng "Xã hội học đại cương" có kết câu 9 chương với các nội dung về: chương 1 - sự ra đời khoa học xã hội học; chương 2 - hành động xã hội và tương tác xã hội; chương 3 - tổ chức xã hội và thiết chế xã hội; chương 4 - phương pháp điều tra xã hội học thực nghiệm; chương 5 - cơ cấu xã hội... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thể.

  ppt65p phandinhtuong2010 07-12-2010 1943 495   Download

 • Bài giảng "Xã hội học đại cương" do một nhóm tập thể tác giả biên soạn, có kết cấu nội dung bao gồm 9 chương: Chương 1 - đối tượng và chức năng của xã hội học; chương 2 - cơ cấu xã hội; chương 3 - hành động xã hội và tương tác xã hội; chương 4 - tổ chức xã hội và thiết chế xã hội... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

  doc157p tukhalan 12-08-2011 1363 487   Download

 • Câu 1. Cơ sở tự nhiên của tâm lí người là cơ sở sinh lí, là tiền đề vật chất, là điều kiện: A. Cần; B. Đủ; C. Cần chứ không phải là đủ; D. Cả A và B. Câu 2. Cơ sở xã hội của tâm lí người là: A. Hoạt động; B. Giao tiếp; C. Các mối quan hệ xã hội và nền văn hoá xã hội; D. Cả A, B, C. Câu 3. Cơ chế chủ yếu của sự hình thành và phát triển tâm lí người là: A. Di truyền; B. Sự chín muồi của những tiềm năng sinh vật dưới tác động của môi trường; C.

  doc13p trangthuvuthi281291 24-11-2010 574 181   Download

 • Điều 12 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) khẳng định: "Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống các tội phạm, các vi phạm Hiến pháp, pháp luật.

  pdf121p dellvietnam 23-08-2012 172 67   Download

 • Điều 12 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) khẳng định: "Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa (pháp chế XHCN). Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống các tội phạm, các vi phạm Hiến pháp, pháp luật.

  pdf129p vascaravietnam 16-08-2012 172 40   Download

 • Mặc dù người ta đã chứng minh bằng số liệu về sự liên kết chặt chẽ giữa tín ngưỡng và trạng thái hạnh phúc (well-being) với cuộc sống, nhưng vẫn còn nhiều tranh luận mang tính lý thuyết và kinh nghiệm xoay quanh câu hỏi tín ngưỡng thực sự quyết định sự hài lòng với cuộc sống (HLS) như thế nào.

  pdf26p banhukute 24-06-2013 41 10   Download

 • Những nhận thức cơ bản về dân chủ và định chế xã hội, các định chế xã hội và vấn đề phát huy dân chủ thông qua sự hỗ trợ của công tác xã hội là những nội dung chính trong bài viết "Vai trò của định chế xã hội trong việc phát huy dân chủ ở nông thôn Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn công tác xã hội". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 20 3   Download

 • Cùng với quá trình đổi mới đất nước, cơ cấu xã hội - giai cấp ở nước ta cũng biến đổi rất mạnh mẽ theo hướng chuyển từ cơ cấu “hai giai cấp, một tầng lớp” sang cơ cấu hai giai cấp và nhiều tầng lớp khác nhau. Các giai cấp và các tầng lớp cũng biến đổi mạnh mẽ. Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội định hướng, phát huy những xu hướng tích cực, đồng thời hạn chế những xu hướng không mong muốn do sự biến đổi của cơ cấu xã hội giai cấp.

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 4 0   Download

 • Trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng ý thức xã hội mới là vấn đề bức thiết. Xây dựng ý thức xã hội mới là sự nghiệp của toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 822 193   Download

 • KHÁI NIỆM PHÁP CHẾ XHCN LÀ MỘT CHẾ ĐỘ ĐẶC BIỆT CỦA ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG ĐÓ TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN NN, CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨCXÃ HỘI VÀ MỌI CÔNG DÂN ĐỀU PHẢI TÔN TRỌNG VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT MỘT CÁCH NGHIÊM CHỈNH, TRIỆT ĐỂ VÀ CHÍNH XÁC PHÁP CHẾ XHCN LÀ MỘT CHẾ ĐỘ ĐẶC BIỆT CỦA ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG ĐÓ TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN NN, CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨCXÃ HỘI VÀ MỌI CÔNG DÂN ĐỀU PHẢI TÔN TRỌNG VÀ THỰC HIỆN PHÁP ...

  ppt11p duyck5a1 15-06-2011 611 182   Download

 • Với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, tôn giáo luôn biến động phản ánh sự biến đổi của lịch sử nhân loại. Thực tế đã chứng minh rằng, một tôn giáo cụ thể ở một quốc gia có thể suy tàn hoặc hưng thịnh, song nhìn chung từ khi ra đời cho đến nay, tôn giáo luôn tồn tại trong xã hội loài người. Vị trí, vai trò của mỗi tôn giáo ở từng khu vực, từng quốc gia và các thời kỳ lịch sử khác nhau cũng khác nhau. ...

  pdf136p vinamilkvietnam 21-08-2012 132 42   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 9 chương, giáo trình "Xã hội học" giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái lược xã hội học, cấu trúc xã hội, tổ chức xã hội và thiết chế xã hội, văn hóa, xã hội học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf246p hohiepvfu 16-09-2015 80 31   Download

 • Giáo trình Xã hội học đại cương có kết cấu gồm 6 chương. Phần 2 gồm các chương: Chương 5 - Tổ chức xã hội và thiết chế xã hội, chương 6 - Văn hoá, xã hội hoá, biến đổi xã hội và một số lĩnh vực nghiên cứu khác của xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf59p lalala02 13-11-2015 59 16   Download

 • Bài viết "Xã hội học nông thôn Việt Nam: Một số thành quả nghiên cứu và khả năng vận dụng" trình bày về một số nét đặc trưng của thực trạng và xu hướng biến đổi của cơ cấu xã hội và các thiết chế xã hội ở nông thôn, đặc điểm của môi trường nông thôn Việt Nam,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 17 5   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Xã hội học với dân tộc ít người ở các tỉnh phía Nam" dưới đây để nắm bắt được cơ cấu xã hội, chế độ hôn nhân và cơ cấu gia đình thân tộc, vấn đề tôn giáo trong các dân tộc ít người, hiện đại hóa cơ cấu tổ chức xã hội, quá trình cải tạo văn hóa cũ và xây dựng văn hóa mới,...

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 14 3   Download

 • Trong các nền kinh tế chuyển đổi, quy mô của các doanh nghiệp kinh tế và việc phân bổ các quyền tài sản giúp hình thành cơ cấu xã hội và tác động đến phân phối thu nhập. Trong các nền kinh tế nông nghiệp, nơi các doanh nghiệp gia đình sử dụng nhiều sức lao động đóng vai trò chủ đạo, những lợi thế về thu nhập của người làm chính trị giảm tương đối so với lợi thế về thu nhập của các doanh nghiệp tư nhân. ...

  pdf35p banhukute 24-06-2013 24 2   Download

 • Tình hình chuẩn bị đại hội xã hội học thế giới lần thứ II tại Ấn Độ hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về các lý thuyết xã hội học và sự biến đổi xã hội; các thiết chế xã hội và sự biến đổi; khoa học và kỹ thuật trong sự biến đổi xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p namamanh 06-05-2016 20 2   Download

 • Gia đình là một thiết chế nhạy cảm nhất đối với những thay đổi kinh tế xã hội, ta có thể tìm thấy những dấu ấn của sự thay đổi này trong bất cứ giai đoạn phát triển nào của gia đình từ quá trình cuộc hình thành hôn nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Sự hình thành gia đình nông thôn trong hoàn cảnh kinh tế xã hội mới" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 22 1   Download

 • Ebook "Tâm lý học xã hội" trình bày các nội dung sau: tâm lý học xã hội là một khoa học, các quy luật và cơ chế tâm lý xã hội, nhóm xã hội, một số vấn đề tâm lý xã hội của tập thể, ảnh hưởng xã hội - định kiến xã hội và sự xâm kích, nhân cách trong tâm lý học xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf354p physicalfunny 27-12-2014 174 93   Download

Đồng bộ tài khoản