Công ty công trình giao thông iii

Xem 1-20 trên 27 kết quả Công ty công trình giao thông iii
 • Từ khi nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường với việc chuyển giao quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp đều phải xác định mục tiêu sống còn là sản xuất kinh doanh có lãi và phát triển. Tuỳ thuộc vào từng đặc điểm khác nhau mà mỗi doanh nghiệp đưa ra các chiến lược và đường lối cụ thể để phát triển của mình.

  doc94p minhtri 21-07-2009 1709 363   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: "các hình thức trả lương tại công ty công trình giao thông iii - hà nội"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf91p kungfu_gautruc 22-07-2010 109 46   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'các hình thức trả lương tại công ty công trình giao thông iii - hà nội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc93p haiqtkdtm09 22-06-2011 100 38   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: các hình thức trả lương tại công ty công trình giao thông iii - hà nội', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf94p chipmoon 19-07-2012 89 29   Download

 • Mỗi doanh nghiệp đều phải xác định mục tiêu sống còn là sản xuất kinh doanh có lãi và phát triển. Tuỳ thuộc vào từng đặc điểm khác nhau mà mỗi doanh nghiệp đưa ra các chiến lược và đường lối cụ thể để phát triển của mình. Ngày nay trong nền kinh tế thị trường với sự thu hút đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam thì việc công nhân phải được đào tạo như thế nào để đảm bảo họ làm được tốt công việc được giao...

  pdf93p tengteng10 09-12-2011 50 11   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "các hình thức trả lương tại công ty công trình giao thông iii - hà nội" l', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf88p galdious89 26-02-2012 29 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn tốt nghiệp đề tài: “các hình thức trả lương tại công ty công trình giao thông iii - hà nội”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf91p ruavanguom 19-09-2012 27 3   Download

 • Về lý thuyết thì hình lập phương là hình lý tưởng nhất cho kho lạnh vì diện tích xung quanh là nhỏ nhất và thể tích là lớn nhất. Tuy nhiên hình khối kho lạnh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mặt bằng công ty, địa hình, đường giao thông, phương pháp bốc dỡ.

  pdf6p kentit 18-08-2010 387 188   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III NĂM 2009 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu A 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02) 4. Giá vốn hàng bán 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11 ) 6. Doanh thu hoạt động tài chính 7. Chi phí tài chính Trong đó : Chi phí lãi vay 8....

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 180 45   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2009 Cho quý III kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý III Năm 2009 Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Alphanam cho quý III kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 bao gồm báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Alphanam và các công ty con (gọi chung là Công ty) và lợi ích của Công ty...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 133 26   Download

 • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi - Bảng cân đối kế toán 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 ĐVT: VNĐ Mã số 1 100 110 111 112 120 130 131 132 133 138 139 140 141 142 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 224 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 AI. 1. 2. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. IV. 1. 2. V. 1. 2. 3. 4. BI. II. 1. TÀI...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 63 15   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN A – TÀI SẢN NGẮN HẠN I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền 2. Các khoản tương đương tiền II. Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn 1. Đầu tư ngắn hạn 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1. Phải thu của khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 5. Các khoản phải thu khác 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó...

  pdf18p anhhoangmeo1 20-11-2011 50 8   Download

 • (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền 2. Các khoản tương đương tiền II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1. Đầu tư ngắn hạn 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1. Phải thu của khách h àng 2. Trả trước cho người bán 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 5. Các khoản phải thu...

  pdf75p anhhoangmeo1 20-11-2011 61 7   Download

 • Giải trình kết quả kinh doanh Quý III/2009 TP.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2009 Kính gởi : Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội Căn cứ thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Căn cứ Báo cáo tài chính Qúi III/2009 của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình, lập ngày 16 tháng 10 năm 2009, Công ty chúng tôi giải trình như sau : Lợi nhuận sau thuế Quí III/2009 tăng 24% so với Quý trước do từ Quí này các Công con, Công...

  pdf1p anhhoangmeo1 20-11-2011 61 5   Download

 • CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN 1 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1. Phải thu khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3. Phải thu nội bộ 5. Các khoản phải thu khác IV. Hàng tồn kho 1. Hàng tồn kho V. Tài sản ngắn hạn khác 2. Thuế GTGT được khấu trừ 3. Thuế và các khoản phải...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 53 3   Download

 • Trình tự thực hiện: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trên TTCK Việt Nam dưới hình thức trực tiếp thực hiện đầu tư thông qua việc: (i) Mua, bán cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán niêm yết khác trên Sở GDCK, Trung tâm GDCK hoặc đăng ký giao dịch tại các công ty chứng khoán; (ii) Mua, bán cổ phần và các loại chứng khoán chưa niêm yết trên Sở GDCK, Trung tâm GDCK hoặc chưa đăng ký giao dịch tại các công ty chứng khoán; (iii) Tham gia đấu giá mua...

  doc5p batrinh 18-08-2009 630 258   Download

 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất CÔNG TY CỔ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN A. Tài sản ngắn hạn I. Tiền 1. Tiền 2. Các khoản tương đương tiền II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1. Đầu tư ngắn hạn 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III. Các khoản phải thu 1. Phải thu...

  pdf22p anhhoangmeo1 20-11-2011 85 29   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý I năm 2010 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN A-TÀI SẢN N. HẠN (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền : 2. Các khoản tương đương tiền II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1.Đầu tư ngắn hạn 3.Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn(*) III.Các khoản phải thu: 1.Phải thu khách hàng 2.Trả trước cho người bán 3. Phải thu nội bộ 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 5.Các khoản phải thu khác 6.

  pdf19p anhhoangmeo1 20-11-2011 83 21   Download

 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 1-2 3 4 5-18 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN A. Tài sản ngắn hạn I. Tiền 1. Tiền 2. Các khoản tương đương tiền II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn III. Các khoản phải thu 1. Phải thu khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3....

  pdf20p muaythai9 18-11-2011 83 18   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu 1 TÀI SẢN A. Tài sản ngắn hạn I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền 2. Các khoản tương đương tiền II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1. Đầu tư ngắn hạn 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1. Phải thu của khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 5. Các khoản phải thu khác 6. Dự phòng phải thu khó...

  pdf12p anhhoangmeo1 20-11-2011 113 18   Download

Đồng bộ tài khoản