intTypePromotion=1
ADSENSE

Công ước Viên 1980

Xem 1-20 trên 30 kết quả Công ước Viên 1980
 • Công ước viên 1980 là công ước của Liên Hợp Quốc về mua bán hàng hóa quốc tế. Các mước thành viên của công ước coi trọng những mục tiêu tổng quát ghi trong các Nghị quyết về sự thành lập một nền trật tự kinh tế quốc tế mới mà Ðại hội đồng Liên hợp quốc đã chấp nhận trong khóa họp bất thường lần thứ sáu. Cho rằng việc chấp nhận quy tắc thống nhất điều chỉnh các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có tính đến các hệ thống xã hội, kinh tế và pháp lý khác nhau thúc đẩy việc loại trừ các trở ngại pháp lý trong thương mại quốc tế.

  doc35p salt_sweet 24-11-2009 1866 406   Download

 • Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Công ước Viên 1980 hay CISG) là một trong những công ước quốc tế về thương mại được phê chuẩn và áp dụng rộng rãi nhất hiện nay, với 74 thành viên (tính đến ngày 11/4/2010/) ước tính CISG điều chỉnh khoảng 3/4 giao dịch thương mại quốc tế. Việt Nam hiện chưa phải thành viên của Công ước trong khi giao dịch thương mại quốc tế đang ngày càng trở thành một phần hết sức quan trọng trong nền kinh tế nước ta (bao gồm...

  pdf74p esc_12 30-07-2013 184 43   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến các quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng trong Công ước Viên (có so sánh với pháp luật Việt Nam), đề tài đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về vi phạm cơ bản hợp đồng nhằm, một mặt, tạo sự phù hợp giữa pháp luật Việt Nam và Công ước Viên, mặt khác tạo cơ sở pháp lý thuận lợi và dễ áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong giao kết và thực hiện hợp đồng, cho các cơ quan giải quyết tranh chấp của Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp về hợp đồ...

  pdf197p change01 06-05-2016 135 53   Download

 • Công ước này sẽ áp dụng đối với việc mua bán hàng hóa quốc tế. Công ước này sẽ không áp dụng đối với mua bán chứng khoán, mua bán hàng hóa bằng đường biển và đăng ký tàu thuyền hoặc máy bay, hoặc đối với mua bán chống lại quy định của Tòa án hoặc bằng cách đình chỉ thi hành. Công ước sẽ áp dụng đối với việc mua bán hàng hóa căn cứ vào chứng từ.Theo mục đích của công ước này, các hợp đ ng đ cung c p hàng hóa đ ch ồ ể ấ ể ế tạo hoặc sản xuất sẽ được coi trọng...

  doc8p sunshine1202 29-05-2013 188 25   Download

 • Luận án "Vi phạm cơ bản hợp đồng theo công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và định hướng hoàn thiện các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam" với mục tiêu nghiên cứu để đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về vi phạm cơ bản hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p khanhnie 31-12-2016 112 22   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về vi phạm cơ bản hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong khoa học pháp lý Việt Nam. Đánh giá quy định của Công ước Viên năm 1980 và pháp luật Việt Nam về vi phạm cơ bản hợp đồng MBHHQT, qua đó làm rõ thực tiễn thực hiện, tìm ra nguyên nhân của thực trạng vi phạm cơ bản hợp đồng MBHHQT ở Việt Nam.

  pdf26p cotithanh321 06-08-2019 24 2   Download

 • Các nước thành viên của công ước này: Coi trọng những mục tiêu tổng quát ghi trong các Nghị quyết về sự thành lập một nền trật tự kinh tế quốc tế mới mà Ðại hội đồng Liên hợp quốc đã chấp nhận trong khóa họp bất thường lần thứ sáu, Cho rằng việc chấp nhận các quy tắc thống nhất điều chỉnh các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có tính đến các hệ thống xã hội, kinh tế và pháp lý khác nhau thúc đẩy việc loại trừ các trở ngại pháp lý trong thương mại quốc tế và sẽ hỗ...

  doc18p bichauctvn 07-11-2010 461 210   Download

 • Đề tài "Công ước viên 1980 và luật thương mại Việt Nam 2005" có nội dung sau: công ước viên 1980, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của luật thương mại Việt Nam 2005, so sánh CISG và luật thương mại Việt Nam.

  ppt55p quyendinh88 16-09-2014 841 107   Download

 • Công ước này áp dụng cho các hợp đồng mua bán hàng hóa giữua các bên có trụ sở thương mại tại các quốc gia khác nhau

  doc35p shareag 05-04-2011 242 98   Download

 • Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế do Ủy ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế soạn thảo và được thông qua ngày 11 tháng 4 năm 1980 tại Viên (trong bài viết này gọi tắt là Công ước Viên 1980). Đây là công ước quốc tế quan trọng điều chỉnh khoảng ¾ giao dịch thương mại quốc tế. Tính cho đến nay có gần 80 quốc gia là thành viên của Công ước....

  pdf6p dontetvui 23-01-2013 395 86   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: So sánh chế định giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo pháp luật Việt Nam và theo Công ước Viên 1980 với mục đích nghiên cứu cơ sở lý luận chung về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế; phân tích và đánh giá các quy định của Công ước Viên 1980 – Công ước thống nhất các quy định về vấn đề hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trên toàn thế giới - về giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế trong sự so sánh với các quy định của pháp luật Việt Nam. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf13p huyenngoc0628 04-11-2015 225 51   Download

 • Bài viết nhằm rút ra những nhận định nhằm giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan tài phán Việt Nam trong vấn đề chọn luật áp dụng phù hợp khi ký kết và thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

  pdf11p emvaolop1 07-03-2015 112 24   Download

 • Chương 7 - Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Nội dung cơ bản trong chương này gồm có: Cấu trúc của Công ước Viên 1980, đề nghị giao kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng, chế tài áp dụng khi có hành vi vi phạm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p ngocbattrac7 04-01-2018 112 18   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế tài hủy hợp đồng trong Công ước Viên 1980, đề tài đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về hủy hợp đồng nhằm tằng cường sự phù hợp giữa pháp luật Việt Nam và Công ước Viên, mặt khác đề tài đề xuất cơ sở pháp lý thuận lợi và dễ áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, cho các cơ quan giải quyết tranh chấp của Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp về hợp.

  pdf27p cotithanh321 06-08-2019 47 6   Download

 • Nguyên tắc trung thực trong thương mại được thể hiện trong Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc và INCOTERMS 1990 Tuy nhiên, giá trị vi bằng chưa được quy định là một trong các tình tiết, sự kiện không phải chứng minh theo Điều 80 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, do đó khi vi bằng được đưa ra làm chứng cứ trong một vụ việc dân sự, nếu như đương sự, người có quyền và lợi ích liên quan không đồng ý với những nội dung trong vi bằng thì vi bằng này cần phải...

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 55 5   Download

 • Công ước Viên của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế được Ủy ban Liên hợp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị ngoại giao ngày 11/4/1980. Công ước này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1988 (trong bài viết này gọi tắt là Công ước). Công ước được coi là văn bản pháp luật thống nhất về quy định đối với hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế nên được nhiều quốc gia, mặc dù có điều kiện kinh tế, chính trị...

  pdf6p dontetvui 23-01-2013 94 20   Download

 • Mục đích nghiên cứu là trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến các quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng do hàng hoá không phù hợp theo CISG (có so sánh với pháp luật Việt Nam, chủ yếu là Luật Thương mại 2005) mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về vi phạm cơ bản hợp đồng do hàng hoá không phù hợp nhằm tạo sự phù hợp giữa pháp luật Việt Nam và CISG, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng, cho các cơ quan giải quyết tra...

  pdf95p viminnesota2711 08-01-2021 0 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu là trên cơ sở nghiên cứu các quy định về phạm vi áp dụng của CISG, thực tiễn áp dụng các quy định về phạm vi áp dụng của CISG, Luận văn nhằm mục đích đưa ra những khuyến nghị đối với Việt Nam, cũng như đề xuất một số giải pháp cụ thể khi áp dụng các quy định về phạm vi áp dụng của CISG.

  pdf83p viminnesota2711 08-01-2021 0 0   Download

 • Bài giảng Bài 3: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế do Mai Xuân Minh biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm hợp đồng mua bán quốc tế; những nguyên tắc cơ bản của hợp đồng mua bán quốc tế (nguyên tắc PICC của Unidroit); Công ước viên năm 1980 của LHQ về mua bán hàng hóa quốc tế.

  ppt40p cocacola_08 14-11-2015 349 62   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ trình bày một số vấn đề pháp lý về bồi thường thiệt hại danh tiếng kinh doanh, cụ thể là quy định của CISG 1980 về bồi thường thiệt hại danh tiếng kinh doanh và những vấn đề đặt ra đối với bên bị thiệt hại trong thực tiễn áp dụng quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại danh tiếng kinh doanh. Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị cho bên bị thiệt hại nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

  pdf12p vicoachella2711 22-10-2020 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công ước Viên 1980
p_strCode=conguocvien1980

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2