intTypePromotion=1
ADSENSE

Đại biểu dân cử

Xem 1-20 trên 486 kết quả Đại biểu dân cử
 • Bài giảng Kỹ năng thảo luận đại biểu dân cử do PGS.TS. Lê Quang Minh biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được khái niệm tranh luận; nguyên tắc quan trọng trong tranh luận; các sai lầm thường gặp trong tranh luận; một số tình huống tranh luận.

  ppt8p cocacola_02 25-09-2015 57 6   Download

 • Bài giảng Về cung cấp thông tin cho đại biểu dân cử trình bày những nội dung về vai trò của thông tin và cung cấp thông tin cho đại biểu dân cử (ĐBDC); cơ sở pháp lý về quyền yêu cầu cung cấp thông tin của ĐBDC và trách nhiệm cung cấp thông tin; nhu cầu cung cấp thông tin của ĐBDC; thực trạng về việc cung cấp thông tin cho ĐBDC.

  ppt20p cocacola_02 25-09-2015 54 3   Download

 • Bài giảng Dịch vụ cung cấp TT cho các đại biểu dân cử của TS. Phùng Văn Hùng giới thiệu tới các bạn về khái niệm thông tin; nguyên nhân thông tin lại quan trọng đối với đại biểu dân cử; dịch vụ thông tin phục vụ các đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

  ppt20p cocacola_02 25-09-2015 47 3   Download

 • Bài giảng Văn hóa với hoạt động của đại biểu dân cử do TS. Nguyễn Viết Chức thực hiện nêu lên khái lược về văn hóa và các hoạt động của các đại biểu dân cử (ĐBDC), văn hóa trong các hoạt động của các ĐBDC tại các kỳ họp, văn hóa trong hoạt động tiếp xúc cử tri của các ĐBDC, văn hóa thông tin công chúng.

  pdf15p cocacola_03 05-10-2015 61 3   Download

 • Bài giảng Đại biểu dân cử với bình đẳng giới do TS. Nguyễn Sĩ Dũng biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về chức năng của đại biểu & việc bảo đảm bình đẳng giới, đại diện cho cả hai giới, quyết đúng về giới và một số nội dung khác.

  pdf15p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 80 3   Download

 • Trong hoạt động chính trị, giám sát đối với quyền lực nhà nước nói chung và đại biểu dân cử nói riêng là vấn đề tất yếu và cần được quan tâm đúng mức. Hiện nay, ở nước ta có hai loại giám sát chủ yếu, đó là giám sát của cơ quan công quyền và của nhân dân. Bài viết này bàn về vấn đề giám sát của nhân dân đối với người đại diện cho mình để thực thi quyền lực nhà nước - đại biểu dân cử.

  pdf11p thicrom300610 03-04-2018 39 1   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ thực trạng mối liên hệ giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với cử tri cũng như các điều kiện đảm bảo giữ mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri ở Việt Nam hiện nay.

  pdf8p vianthony2711 16-04-2021 9 0   Download

 • Bài giảng Công tác thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu dân cử trình bày về khái niệm cơ bản về thông tin; vai trò của thông tin trong xã hội hiện đại; nhu cầu thông tin của đại biểu dân cử; yêu cầu của công tác thông tin phục vụ đại biểu dân cử; trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ đại biểu; vai trò của công nghệ thông tin trong việc cung cấp thông tin.

  ppt23p cocacola_02 25-09-2015 66 7   Download

 • Bài giảng Mối quan hệ giữa ĐB dân cử và báo chí trình bày về tổng quan QH và báo chí; báo chí hỗ trợ đại biểu; kỹ năng làm việc với báo chí; thực hành phỏng vấn và chia sẻ bài học. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt rõ hơn những nội dung này.

  pdf21p cocacola_02 25-09-2015 54 4   Download

 • Bài viết tập trung rõ các yêu cầu và kiến nghị khắc phục hạn chế hoạt động giám sát của cơ quan dân cử đại biểu dân cử trong tố tụng hình sự. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử đại biểu dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự còn nhiều bất cập hạn chế làm cho chất lượng tố tụng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; quyền con người quyền công dân còn bị xâm phạm lợi ích nhà nước và trật tự pháp luật chưa được bảo đảm công lý chưa được tôn trọng, đòi hỏi phải được khắc phục.

  pdf9p truongtien_09 10-04-2018 51 3   Download

 • Giới thiệu Kể từ năm 2008, Dự án tăng cường năng lực cho các cơ quan đại diện ở Việt Nam đã tiến hành hỗ trợ HĐND một số tỉnh, thành phố thực hiện hoạt động thí điểm tham vấn ý kiến nhân dân phục vụ việc hoạch định và giám sát thực thi chính sách và triển khai hoạt động thí điểm tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử và cử tri kể từ năm 2009. Dự án đã giới thiệu và hỗ trợ HĐND các tỉnh, thành phố triển khai các bộ công cụ khác...

  pdf14p manutd1907 09-04-2013 73 7   Download

 • Bài giảng Cử tri – Đại biểu dân cử: Mối quan hệ máu – thịt bao gồm những nội dung về cơ sở, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu dân cử; sức mạnh của việc tạo lập, phát triển mối quan hệ cử tri - hội đồng nhân dân - đại biểu dân cử; thực trạng của mối quan hệ cử tri – đại biểu dân cử; điều cốt lõi trong việc tạo lập, giữ mối liên hệ cử tri và đại biểu dân cử.

  ppt9p cocacola_03 05-10-2015 60 4   Download

 • Bài giảng Xây dựng đội ngũ CTV của TTBD ĐBDC của Lương Phan Cừ bao gồm những nội dung về đặc điểm đại biểu Quốc hội và đại biểu dân cử; yêu cầu đội ngũ cộng tác viên (CTV) bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu dân cử; lựa chọn đội ngũ cộng tác viên; chọn lựa đội ngũ CTV cụ thể.

  ppt13p cocacola_02 25-09-2015 66 2   Download

 • Người đại biểu dân cử trong vai trò ra quyết định sẽ tự mình đưa ra quyết định khi có sự lựa chọn. Các quyết định đúng đắn sẽ tăng hiệu quả hoạt động và được cử tri đồng thuận, tin tưởng vào chính quyền địa phương và những người lãnh đạo. Là một đại biểu dân cử ở địa phương, bạn biết rằng, “khi quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐND ra nghị quyết” (Điều 10 Luật Tổ chức HĐND và UBND). ...

  pdf8p bach_nhat 27-02-2012 99 24   Download

 • Bài giảng Tiến trình từ nhận thức giới đến Luật Bình đẳng giới - “Nội luật hóa” Công ước CEDAW do Nguyễn Thị Hoài Thu thực hiện giới thiệu tới các bạn về tiến trình nhận thức giới; nội dung chính của Luật Bình đẳng giới; bình đẳng giới trong cơ quan dân cử, đại biểu dân cử - thực trạng Việt Nam.

  ppt25p cocacola_03 05-10-2015 126 18   Download

 • Bài giảng Thúc đẩy bình đẳng giới bảo đảm quyền trẻ em - Kỹ năng thực hiện vai trò của đại biểu dân cử bao gồm những nội dung về kỹ năng thực hiện vai trò như nhận biết vấn đề giới & quyền trẻ em; phân tích, đánh giá thông tin giới trong bảo vệ QTE (quyền trẻ em); phân tích chính sách giới trong bảo vệ QTE; giới và QTE trong chu trình ngân sách.

  ppt36p cocacola_02 25-09-2015 85 6   Download

 • Bài thuyết trình Vai trò ĐBDC trong việc thực hiện Công ước CEDAW và bình đẳng giới (hoạt động giám sát và quyết định) bao gồm những nội dung về giới và vấn đề bình đẳng giới, Công ước CEDAW, vai trò của đại biểu dân cử trong việc thực hiện công ước và Bình đẳng giới thông qua hoạt động ra quyết định và giám sát.

  pdf41p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 50 5   Download

 • Dưới đây là bài giảng Công nghệ thông tin phục vụ cho đại biểu & cơ quan dân cử do Ts. Nguyễn Sĩ Dũng thực hiện. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về công nghệ thông tin chỉ là phương tiện không phải là mục đích; tính năng của công nghệ thông tin và khả năng ứng dụng để phục vụ đại biểu & cơ quan dân cử; sự sẵn sàng điện tử của đất nước & việc hoạch định chiến lược phát triển Quốc hội điện tử và một số nội dung khác.

  ppt23p cocacola_02 25-09-2015 78 4   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Thúc đẩy bình đẳng giới bảo đảm quyền trẻ em - Vai trò và kỹ năng của đại biểu dân cử của Nguyễn Văn Mễ sau đây để nắm bắt những nội dung về vai trò của đại biểu; kỹ năng thực hiện vai trò (kỹ năng nhận biết vấn đề giới và QTE (quyền trẻ em); phân tích, đánh giá thông tin giới trong bảo vệ QTE; phân tích chính sách giới trong bảo vệ QTE; giới và QTE trong chu trình ngân sách).

  ppt41p cocacola_02 25-09-2015 72 3   Download

 • Bài giảng Dịch vụ cung cấp thông tin cho các đại biểu Quốc hội do TS. Phùng Văn Hùng biên soạn giới thiệu tới các bạn về định nghĩa thông tin; nguyên nhân thông tin lại rất quan trọng đối với đại biểu dân cử; dịch vụ thông tin phục vụ các đại biểu Quốc hội.

  ppt18p cocacola_02 25-09-2015 46 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đại biểu dân cử
p_strCode=daibieudancu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2