Đạo đức Phật giáo

Xem 1-20 trên 2859 kết quả Đạo đức Phật giáo
 • Là một trong những tôn giáo lơn nhất của thế giới, Phật giáo được truyền bá vào nước ta từ thời Bắc thuộc và đã có tác động rất lớn đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người Việt nam, góp phần tạo nên đặc tính và banmr sắc văn hóa dân tộc.

  pdf8p dem_thanh 21-12-2012 83 37   Download

 • Luận văn tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản của đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đối với đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của đạo đức Phật giáo trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đạo đức cho thanh niên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf86p sutihana 12-12-2016 21 15   Download

 • Trên cơ sở làm rõ về văn hóa, văn hóa đạo đức, đạo đức Phật giáo; phân tích và làm sáng tỏ ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức của người dân quận Long Biên, Hà Nội; từ đó, dự báo xu hướng phát triển của đạo đức Phật giáo, đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm phát huy giá trị đạo đức Phật giáo ở quận Long Biên trong những năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc32p khanhnie 05-01-2017 10 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm khái quát và đánh giá một cách hệ thống tư tưởng đạo đức của Phật giáo trong TBK - một bộ kinh của Phật giáo Nguyên thủy. Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy đạo đức học nói chung và đạo đức Phật giáo nói riêng, cũng như làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu liên ngành và hoạch định chính sách về công tác tôn giáo hiện nay.

  pdf23p truongtien_04 10-03-2018 1 1   Download

 • Nghiên cứu văn hóa đạo đức nói chung và văn hóa đạo đức Phật giáo nói riêng có ý nghĩa thực tiễn quan trọng bởi các công trình nghiên cứu về văn hóa đạo đức Phật giáo dưới góc độ tôn giáo, đặc biệt vấn đề thực hành tôn giáo vẫn còn ít. Bài viết phân tích một số giá trị và chuẩn mực của đạo đức Phật giáo qua các giáo lý và các nghi lễ Phật giáo.

  pdf8p duaheocuctan 30-03-2018 4 0   Download

 • Bài viết này, dựa trên nền tảng đạo đức Phật giáo, đặc biệt là triết lí Tứ Diệu Đế, tập trung phân tích nguyên nhân của sự bất hạnh xã hội, từ đó góp phần tìm kiếm những giá trị hạnh phúc cho con người trong xã hội hiện đại.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 18 5   Download

 • Bài viết Phật giáo với việc phát huy giá trị đạo đức ở quận Long Biên hiện nay đề cập đến thuận lợi, khó khăn và xu hướng phát huy giá trị đạo đức Phật giáo ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội,... Mòi các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p hokhaikyky 17-04-2018 2 0   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, luận văn Tiến sĩ Triết học "Vấn đề kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ bản của đạo đức Nho giáo trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh" giới thiệu đến các bạn những nội dung về một số phạm trù cơ bản của đạo đức Nho giáo, những yếu tố ảnh hưởng và nội dung chủ yếu của việc kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ bản của đạo đức Nho giáo,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf0p thuyhuynh1702 08-12-2015 58 15   Download

 • Giáo dục Phật giáo có những đóng góp tích cực đối với xã hội trên nền tảng nguồn lực con người. Thế giới hiện đang đứng trước nguy cơ phát triển thiếu bền vững. Trong bối cảnh đó, giáo dục Phật giáo đã và đang góp phần giải quyết khá thấu đáo một số vấn đề đặt ra cho sự phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết.

  pdf10p bautroibinhyen16 10-02-2017 10 2   Download

 • Hòa thượng Thích Đức Nhuận, trên ngôi vị Đệ nhất Pháp chủ, đã có nhiều đóng góp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bài viết này góp phần làm rõ thêm những đóng góp của Ngài với sự nghiệp giáo dục và đào tạo Phật giáo Việt Nam. Tư tưởng và tâm nguyện của Ngài là kim chỉ nam cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc đào tạo Tăng tài những giai đoạn sau này và hiện nay.

  pdf9p bautroibinhyen16 16-02-2017 13 2   Download

 • Ở Việt Nam hiện nay, đời sống đạo đức là một trong những lĩnh vực của đời sống tinh thần, chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của quan niệm đạo đức Nho giáo theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực.

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 3 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở phân tích những vấn đề cơ bản về giáo dục Phật giáo, luận văn làm rõ ý nghĩa của giáo dục Phật giáo đối với giáo dục đạo đức thanh niên ở Việt Nam hiện nay.

  pdf55p truongtien_03 10-03-2018 2 1   Download

 • Bài viết Tổ chức và đặc điểm cơ bản của nền giáo dục và đào tạo Phật giáo Việt Nam thế kỉ X-XIV trình bày nội dung: về tổ chức giáo dục và đào tạo Phật giáo Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV; Mục đích và phương pháp giáo dục, đào tạo tại Phật giáo trải suốt những thế kỉ đầu kỉ nguyên độc lập và những đặc điểm cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf6p hokhaikyky 15-04-2018 0 0   Download

 • Bài viết Nghĩ về giáo dục Phật giáo ở Việt Nam nêu lên những suy nghĩ của tác giả về giáo dục Phật giáo ở Việt Nam: cội nguồn, khái niệm, bản chất và mục đích cứu cánh của giáo dục Phật giáo, từ đó, trình bày vai trò của giáo dục Phật giáo ở Việt Nam trong quá khứ và trong hiện tại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p baoyencute 17-04-2018 0 0   Download

 • Bài viết Hoạt động giáo dục Phật giáo trong phong trào Chấn hưng Phật giáo Miền Trung (1932-1951) trình bày: Sự hình thành hệ thống trường Phật học, hoạt động giáo dục và đào tạo, kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf23p baoyencute 17-04-2018 4 0   Download

 • Từ năm 1986, Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Cơ chế kinh tế mới đã thực sự kích thích tính năng động, sáng tạo và khơi dậy tiềm năng của con người. Những thành tựu về nhiều mặt, nhất là sự phát triển kinh tế trong những năm qua là một minh chứng đầy sức thuyết phục về tính hiệu quả của cơ chế mới.

  pdf10p bengoan369 08-12-2011 77 20   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài "một số phạm trù cơ bản của đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10" được viết với mục đích: giảng dạy cho những thế hệ học trò mình vừa ngoan vừa giỏi hay nói chính xác là có đức mà học tập tốt khi bên cạnh sự phát triển kinh tế xã hội còn kéo theo nhiều tệ nạn xã hội tác động đến một phần nhỏ đạo đức lối sống của của các em: như game online l...

  pdf25p thanhbinh22592 13-08-2016 49 12   Download

 • Theo Phật giáo, việc bảo vệ môi trường sống trong điều kiện hiện nay cần phải hoạch định được phương thức giáo dục và định hướng sống “thiện” với tự nhiên, giúp tín đồ hình thành thói quen có ý thức tự giác cao với những hệ quả của hành vi bản thân đối với môi trường. Bài viết này góp phần làm rõ giá trị của Phật giáo với bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

  pdf8p bautroibinhyen16 16-02-2017 10 2   Download

 • Bài viết Ý nghĩa lễ vu lan trong đạo đức học Phật giáo trình bày quan điểm của Phật giáo về đạo làm con cũng chính là đạo làm người, là những nguyên tắc đạo đức căn bản của con người. Đây là giá trị cao đẹp của Phật giáo được phát huy, nhất là trong bối cảnh hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p hokhaikyky 17-04-2018 4 1   Download

 • Bài viết Bản thể luận và đạo đức luận của Phật giáo qua pháp môn "bất nhị" trình bày nội dung về: Phật học tiểu từ điển giải thích "bất nhị"; "Bất nhị" trong Duy Ma kinh; Đạo đức luận nhân bản của phật giáo dựa vào bản thể luận, dựa vào quan điểm triết học,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại bài viết.

  pdf6p hokhaikyky 16-04-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản