intTypePromotion=1
ADSENSE

Đào tạo nghề Việt Nam

Xem 1-20 trên 1004 kết quả Đào tạo nghề Việt Nam
 • Tài liệu trình bày mục tiêu của hợp tác phát triển Việt – Đức trong đào tạo nghề, cải thiện nguồn cung về lực lượng lao động được đào tạo định hướng theo nhu cầu, những hoạt động trọng điểm trong Chương trình đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam, các đối tác trong chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam.

  pdf7p gaocaolon6 04-08-2020 0 0   Download

 • Tài liệu trình bày tăng trưởng xanh và xanh hóa đào tạo nghề chính sách và thực hiện tại Việt Nam; xây dựng kế hoạch hành động về xanh hóa đào tạo nghề Việt Nam; soạn thảo kế hoạch hành động về xanh hóa đào tạo nghề ở Việt Nam...

  pdf54p trinhthamhodang1214 04-08-2020 5 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam của TS. Nguyễn Đức Tĩnh, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành. Tài liệu có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề trong nền kinh tế thị trường, chương 2 - Thực trạng quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam, chương 3 - Định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu qua phần 1 sau đây.

  pdf130p lalala7 07-12-2015 108 30   Download

 • Nội dung Tài liệu Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề trong nền kinh tế thị trường; thực trạng, định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu qua phần 2 sau đây.

  pdf79p lalala7 07-12-2015 88 24   Download

 • Nội dung bài viết "Đào tạo nghề ở Việt Nam trong bối cảnh lao động mới" trình bày về vai trò của đào tạo nghề đối với lao động trong bối cảnh lao động mới, thực trạng đào tạo nghề ở Việt Nam hiện nay, cơ hội và thách thức đối với đào tạo nghề ở Việt Nam trong bối cảnh lao động mới.

  pdf7p lethuy170290 01-04-2016 45 5   Download

 • Việc làm (tiếng Anh là job, career) hay công việc là một hoạt động được thường xuyên thực hiện để đổi lấy việc thanh toán, thường là nghề nghiệp của một người. Một người thường bắt đầu một công việc bằng cách trở thành một nhân viên, người tình nguyện, hoặc bắt đầu việc buôn bán. Thời hạn cho một công việc có thể nằm trong khoảng từ một giờ (trong trường hợp các công việc lặt vặt) hoặc cả đời (trong trường hợp của các thẩm phán). Nếu một người được đào tạo cho một loại công việc nhất...

  pdf204p therain_nl 12-07-2012 178 77   Download

 • Bài viết phân tích một số nghiên cứu về vấn đề xây dựng và thực hiện đào tạo tiếp cận các tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế nhằm có những gợi ý bước đầu cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm tiếp cận các kĩ năng nghề của ASEAN.

  pdf7p nguathienthan8 16-10-2020 18 0   Download

 • Bước sang thế kỷ thứ 21, vấn đề nguồn nhân lực ngày càng trở thành yếu tố quyết định đối với sự phát triển và thịnh vượng của mỗi Quốc gia. Việt Nam đang trong thời kỳ đầu của sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nên việc đáp ứng yêu cầu về con người và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định. Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực thì đào tạo nghề luôn được coi là vấn đề then chốt nhằm tạo ra đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ kiến thức chuyên môn, có kỹ năng...

  pdf142p carol123 29-07-2012 454 141   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu việc làm của lao động qua đào tạo nghề ở Việt Nam trình bày cơ sở lí luận về việc làm của lao động qua đào tạo nghề, phân tích thực trạng việc làm của lao động qua đào tạo nghề ở Việt Nam, giải pháp phát triển việc làm của lao động qua đào tạo nghề.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 182 59   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng, luận án "Quản lý đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội" đề xuất các giải pháp đổi mới công tác quản lý đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nghiên cứu xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p doinhugiobay_09 26-12-2015 141 40   Download

 • Bài viết Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Nam Định trình bày sau khi Quyết định 1956 của Chính phủ được ban hành, tỉnh Nam Định đã quan tâm đầu tư và quyết liệt triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p lehasiphuong 20-05-2018 126 24   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án về đề tài "Giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam" là tìm kiếm được giải pháp có tính khoa học và thực tiễn nhằm giải quyết những điểm hạn chế, bất cập hiện nay về giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao, qua đó sẽ tạo động lực để thúc đẩy dạy nghề nước ta phát triển theo mục tiêu Chiến lược đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf199p sutihana 06-12-2016 91 21   Download

 • Bài viết "Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề cho Người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf7p thithuy90 22-12-2015 108 14   Download

 • Ảnh hưởng của đào tạo nghề tâm lý học đến hiệu quả hoạt động tham vấn ở Việt Nam trình bày nội dung về đào tạo nghề tâm lý học hiện nay và hiệu quả hoạt động tham vấn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p susuqb 17-12-2015 106 13   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng và các giải pháp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn Việt Nam hiện nay. Theo tác giả, tỷ lệ thanh niên nông thôn chưa qua đào tạo nghề còn cao, công tác đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn chưa được coi trọng đúng mức.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 57 5   Download

 • Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của tham gia học nghề đến cơ hội việc làm và thu nhập của thanh niên nông thôn (TNNT). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS), điều tra lao động việc làm (LFS) và dữ liệu khảo sát trên địa bàn 3 tỉnh Hà Giang, Nam Định và Quảng Nam với thông tin về tình trạng tham gia học nghề, việc làm, thu nhập của thanh niên nông thôn.

  pdf9p kethamoi 01-10-2019 22 5   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nghề, đào tạo nghề chất lượng cao và giải pháp tài chính cho cho đào tạo nghề chất lượng cao; luận án tổng kết kinh nghiệm của một số nước về đầu tư tài chính cho đào tạo nghề; rút ra được một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng về đào tạo nghề, chất lượng đào tạo nghề; giải pháp tài chính áp dụng cho đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo. ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng nêu trên.

  pdf27p dangthingocthuy96 12-01-2017 50 4   Download

 • Luận án đề xuất giải pháp khoa học nhằm hoàn thiện việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long góp phần nâng cao chất lượng lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam hiện nay.

  pdf28p dungmaithuy 18-09-2019 30 4   Download

 • Bài viết tổng hợp một số kinh nghiệm của các nước trên thế giới về đào tạo nghề hướng tới việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam.

  pdf9p khidoichuoi 23-02-2020 63 4   Download

 • Đề tài hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến phát triển đào tạo nghề.Đồng thời luận văn cũng giới thiệu một số mô hình phát triển đào tạo nghề và liên kết đào tạo nghề phổ biến ở Việt Nam và các nước; phân tích thực trạng việc phát triển đào tạo nghề tại thành phố Quy Nhơn trong thời gian qua; đề xuất một số giải pháp để phát triển đào tạo nghề như quy mô, phân bố và chất lượng cơ sở đào tạo nghề.

  pdf26p bautroibinhyen26 03-05-2017 28 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đào tạo nghề Việt Nam
p_strCode=daotaonghevietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2