Dịch vụ bưu chính công ích

Xem 1-20 trên 51 kết quả Dịch vụ bưu chính công ích
 • Thông tư 153/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ

  doc4p tuyettrang 07-08-2009 246 33   Download

 • MẪU CÔNG VĂN VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỢP QUY DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (Kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

  pdf3p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 254 30   Download

 • Mẫu công văn về việc báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Bạn chỉ cần điền các nội dung vào mẫu công văn là đã có một mẫu công văn như ý mình rồi.

  pdf3p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 428 29   Download

 • MẪU BẢNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (Kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

  pdf3p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 108 6   Download

 • MẪU KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (Kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

  pdf17p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 80 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 50/2008/qđ-btttt về việc ban hành "quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích” do bộ thông tin và truyền thông ban hành', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p lawttnh16 13-11-2009 47 3   Download

 • MẪU DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (Kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

  pdf2p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 80 3   Download

 • PHỤ LỤC 01a - MẪU BIỂU BÁO CÁO KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2012/TT-BTTTT ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

  pdf3p tuanloc_do 06-12-2012 92 2   Download

 • Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2015/BTTTT quy định mức giới hạn của các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí được Nhà nước đảm bảo qua mạng bưu chính công cộng.

  doc5p thangnamvoiva11 10-08-2016 23 1   Download

 • Thông tư số: 28/2015/TT-BTTTT quy định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom và phát đặc thù trong cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010; căn cứ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính;...

  pdf24p cuonghuyen0628 13-11-2015 15 0   Download

 • Quyết định số: 45/2015/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;...

  pdf4p cuonghuyen0628 13-11-2015 20 0   Download

 • Quyết định số 2818/QĐ-BVHTTDL Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

  pdf10p bachma47 26-12-2017 11 0   Download

 • Quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc24p trangan_123 03-03-2018 4 0   Download

 • Quyết định số 2303/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của sở xây dựng tỉnh Trà Vinh.

  doc3p trangan_123 03-03-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

  doc8p daovanmanh_123 03-03-2018 4 0   Download

 • Quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của sở giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.

  doc6p daovanmanh_123 03-03-2018 9 0   Download

 • Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Tuyên Quang.

  doc8p daovanmanh_123 03-03-2018 4 0   Download

 • Quyết định 21/2007/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Quy định về hệ thống biểu mẫu nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích

  doc5p quangminh 14-08-2009 103 9   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

  pdf9p meoconbatca 26-04-2011 71 6   Download

 • Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; - Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; - Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xu...

  pdf6p conchokon 14-09-2012 57 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Dịch vụ bưu chính công ích
p_strCode=dichvubuuchinhcongich

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản