intTypePromotion=1
ADSENSE

Định nghĩa tích phân

Xem 1-20 trên 2532 kết quả Định nghĩa tích phân
 • Bài giảng "Hóa phân tích: Chương 1 - Đại cương về phương pháp phân tích thể tích" được biên soạn với các nội dung chính sau: Định nghĩa; Yêu cầu đối với phản ứng chuẩn độ; Phân loại các phương pháp phân tích thể tích; Cách tính đương lượng gam (mol đương lượng); Các cách biểu diễn nồng độ; Cách tính toán trong phân tích thể tích. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf31p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng Điều trị suy thận cấp với mục tiêu nhằm nêu được định nghĩa suy thận cấp, tổn thương thận cấp (TTTC) và tiêu chuẩn chẩn đoán; Trình bày các nguyên nhân của STC; Trình bày cách tiếp cận STC, và các yếu tố giúp phân biệt STC và STM; Biết đề nghi và phân tích các xét nghiệm trong chẩn đóan phân biệt STC trước thận và tại thận. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p baphap06 31-01-2023 2 1   Download

 • Giáo trình Vận hành thiết bị tách dầu khí được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa, phân loại, nguyên lý tách pha của thiết bị tách dầu khí; Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách dầu khí; Trình bày và giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị tách dầu khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p trangdo0906 18-01-2023 5 1   Download

 • Giáo trình Cơ sở công nghệ gia công kim loại cung cấp cho người học các định nghĩa, khái niệm cơ bản về công nghệ chế tạo máy, hiểu được chuẩn và cách chọn chuẩn, đồng thời giúp người học phân tích được kết cấu của đồ gá, xây dựng được phương pháp định vị và kẹp chặt chi tiết gia công. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình dưới đây.

  pdf149p trangdo0906 18-01-2023 1 1   Download

 • Môn học Thống kê và Phân tích Dữ liệu được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kỹ năng làm việc với dữ liệu, bao gồm nhận diện các đặc tính, xu hướng của dữ liệu, thực hiện ước tính các trị số thống kê, kiểm định giả thuyết, ý nghĩa của mô hình kinh tế và mối quan hệ giữa các yếu tố, phân tích phê phán đối với các báo cáo phân tích định lượng và việc ra quyết định dựa trên các mô hình định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p trangxanh0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Hồi qui tuyến tính đơn biến, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Mô hồi qui tuyến tính đơn; Phương pháp bình phương tối thiểu; Hệ số xác định; Các giả định của mô hình; Kiểm định mức ý nghĩa; Sử dụng mô hình hồi qui ước lượng để ước lượng và dự đoán; Lời giải trên máy tính; Phân tích phần dư: Hiệu lực của các giả định của mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p trangxanh0906 12-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Hồi qui tuyến tính đa biến, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Mô hồi qui tuyến tính đa biến; Phương pháp bình phương tối thiểu; Hệ số xác định của hồi qui đa biến; Các giả định của mô hình; Kiểm định mức ý nghĩa; Sử dụng mô hình hồi qui ước lượng để ước lượng và dự đoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf48p trangxanh0906 12-01-2023 9 2   Download

 • Bài viết Tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về đại đoàn kết toàn dân tộc phân tích, khẳng định sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc qua các kỳ đại hội; nêu lên những vấn đề cần tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf9p visirius 11-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Quản lý y tế: Bài 1 Đại cương về khoa học quản lý và quản lý hệ thống y tế được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên phân tích được các khái niệm và định nghĩa về quản lý; phân tích được các nội dung về quản lý y tế theo quan điểm hệ thống và theo mục tiêu; mô tả và vận dụng được các chức năng chính của quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt33p tranghong0906 04-01-2023 15 4   Download

 • Tài liệu "Kiểm tra từ vựng tiếng Anh (Tập 1)" được biên soạn nhằm giúp cho người học tiếng Anh một phương pháp học đơn giản nhưng dễ nhớ không chỉ học thuộc các từ vựng mới mà còn thanh thạo trong cách dùng từ cũng như ngữ cảnh áp dụng. Phần 1 của tài liệu này trình bày từ vựng thuộc 30 chủ đề như: Điền động từ; Từ trái nghĩa; Các bộ phận trên cơ thể; Thực phẩm và thức uống; Cuộc sống gia đình; Ô chữ quốc gia và quốc tịch;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf81p viwmotors 13-12-2022 46 3   Download

 • Bài viết "Quan điểm về chủ nghĩa xã hội của Ph.Ăngghen trong tác phẩm “Chống Đuyrinh” và sự vận dụng ở nước ta" phân tích tư tưởng, quan điểm về chủ nghĩa xã hội được Ph.Ăngghen đề cập đến trong tác phẩm “Chống Đuyrinh”; từ đó khẳng định sự vận dụng sáng tạo và những định hướng đặt ra đối với việc bổ sung, phát triển lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Bài viết "Pháp luật về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh" trung phân tích quy định pháp luật về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để thấy được vai trò, ý nghĩa của hoạt động thẩm định đồng thời tác giả cũng phân tích những bất cập, hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra các kiến nghị hoàn thiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • Giáo trình "Đo lường điện, điện tử (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên định nghĩa được các khái niệm về đo lường, đo lường điện; Phân tích các dạng sai số trong đo lường; Phân tích cấu tạo, phân loại đồng hồ VOM; Giải thích được các sơ đồ nguyên lý của các mạnh đo điện áp, dòng điện, tần số và công suất;... Mời các em cùng tham khảo giáo trình tại đây.

  pdf63p phuongthu205 25-12-2022 14 3   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học (Nghề: Kế toán) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên trình bày được khái niệm, phân loại, phương pháp nghiên cứu kinh tế học và lý thuyết lựa chọn kinh tế tối ưu; Nắm được định nghĩa cung cầu và các vấn đề liên quan đến cung cầu; Phân tích được sự lựa chọn tối ưu trong hành vi của người tiêu dùng;... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf76p phuongthu205 22-12-2022 9 2   Download

 • Bài giảng "Giải tích 1: Chương 2.3" được biên soạn bởi ThS. Đoàn Thị Thanh Xuân có nội dung trình bày về: Các định nghĩa, tính chất; Quy tắc ngắt bỏ vô cùng bé cấp cao; Quy tắc ngắt bỏ vô lớn bé cấp thấp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf29p phuongyen205 21-12-2022 9 1   Download

 • (NB) Giáo trình Cơ sở công nghệ gia công kim loại (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) cung cấp cho người học các định nghĩa, khái niệm cơ bản về công nghệ chế tạo máy, hiểu được chuẩn và cách chọn chuẩn, đồng thời giúp người học phân tích được kết cấu của đồ gá, xây dựng được phương pháp định vị và kẹp chặt chi tiết gia công. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf149p trangtim0906 15-12-2022 7 2   Download

 • Giáo trình Vận hành thiết bị tách dầu khí được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được định nghĩa, phân loại, nguyên lý tách pha của thiết bị tách dầu khí; phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách dầu khí; trình bày và giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị tách dầu khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p trangtim0906 15-12-2022 6 2   Download

 • Giáo trình "Xác suất thống kê - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh" giúp người học có thể ôn lại những kiến thức bổ trợ về tập hợp và giải tích tổ hợp; đề cập tới khái niệm về xác suất và tính chất của xác suất; trình bày về biến ngẫu nhiên và hàm phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf118p phuongnguyen0520 14-12-2022 39 3   Download

 • Bài viết V.I. Lê-nin và Quốc tế Cộng sản phân tích trò của V.I. Lê-nin trong những năm đầu Quốc tế Cộng sản mới được thành lập, trong việc hoạch định cơ sở lý luận, chiến lược và sách lược của phong trào cộng sản quốc tế, những hoạt động thực tiễn quan trọng nhất của V.I. Lê-nin trong Quốc tế Cộng sản, sự giúp đỡ của Người cho các Đảng Cộng sản cũng như mối quan hệ qua lại khăng khít của Người với Quốc tế Cộng sản trong bốn kỳ Đại hội đầu (1919-1922) hình thành và phát triển của tổ chức này.

  pdf10p viwmotors 13-12-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạch 1 - Chương 2: Mạch xoay chiều. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa mạch xoay chiều; phương pháp giải mạch xoay chiều; sóng sin; phản ứng của các phần tử cơ bản; số phức; biển diễn sóng sin bằng số phức; phức hóa các phần tử cơ bản;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf196p chutieubang 06-12-2022 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Định nghĩa tích phân
p_strCode=dinhnghiatichphan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2