intTypePromotion=1
ADSENSE

Đoàn kết dân tộc

Xem 1-20 trên 751 kết quả Đoàn kết dân tộc
 • Bài viết Tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về đại đoàn kết toàn dân tộc phân tích, khẳng định sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc qua các kỳ đại hội; nêu lên những vấn đề cần tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf9p visirius 11-01-2023 6 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf129p tranghong0906 04-01-2023 11 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của "Đề cương bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh" tiếp tục cung cấp tới người học các kiến thức trọng tâm về: Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc; Quan niệm Hồ Chí Minh về văn hóa; Vai trò của văn hóa; Vai trò và sức mạnh của đạo đức;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 tại đây.

  pdf91p phuongyen205 21-12-2022 8 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh hỏi - đáp" gồm những câu hỏi về: tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf142p langmongnhu 14-12-2022 10 1   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần Chính trị xã hội)" tiếp tục trình bày những nội dung về: tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p langmongnhu 14-12-2022 7 3   Download

 • "Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc về báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng x...

  pdf298p langmongnhu 14-12-2022 13 2   Download

 • (NB) Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Giáo dục chính trị: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc trưng và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, con người ở Việt Nam; tăng cười quốc phòng An ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p matroicon2510 02-12-2022 9 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự; tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf199p matroicon2510 02-12-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt21p duonghoanglacnhi 07-11-2022 21 1   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt21p matroinho0804 17-11-2022 81 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá tốc độ xói mòn, suy thoái đất và hiệu quả các giải pháp bảo tồn đất trong vùng Lâm Đồng" đề cập đến một số kết quả nghiên cứu về hiện trạng xói mòn đất bề mặt trong một giai đoạn ngắn vài tháng, cũng như trong một giai đoạn dài vài chục năm đối với các phương thức canh tác và bảo vệ đất chủ yếu trong vùng Lâm Đồng. Qua đó, có thể định hướng cho việc lựa chọn mô hình canh tác hiệu quả trong bảo vệ đất, giảm thiểu xói mòn đang được người dân chấp nhận để tuyên truyền và nhân rộng.

  pdf8p phuongduy205 02-11-2022 3 1   Download

 • Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, tập 7 ghi lại các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết năm 1960. Tập 7 giới thiệu với bạn đọc những hoạt động toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta, nhà hoạt động nổi tiếng trong phong trào cộng sản quốc tế, người chiến sĩ đấu tranh vì độc lập, tự do và hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf521p duonghoanglacnhi 07-11-2022 10 1   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hộ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thà...

  pdf138p runthenight02 08-11-2022 30 3   Download

 • Luận văn "Giải pháp phát triển tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam" nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ đồng bào DTTS; phân tích và đánh giá thực trạng triển khai và kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH đối với đồng bào DTTS giai đoạn từ năm 2016 đến 31/12/2019; đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng chính sách đối với đồng bào DTTS tại Việt Nam.

  pdf117p unforgottennight10 20-10-2022 2 1   Download

 • Giáo án Địa lí lớp 9 (Học kỳ 1) được biên soạn nhằm giúp các em học sinh nêu được một số đặc điểm về dân tộc. Biết dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, chung sống đoàn kết, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trình bày được sự phân bố các dân tộc ở nước ta. Củng cố và ôn tập Địa lí lớp 9 học kỳ 1. Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo án.

  doc183p kimphuongq9 10-10-2022 5 1   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập, tập 57 tập hợp những văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1998, là năm nhân sự lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng đã được kiện toàn từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (12-1997). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf324p canhdongco10 07-10-2022 4 1   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập, tập 53 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 6-1993 đến hết tháng 12-1994. Từ sau Đại hội VII, tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Các thế lực thù địch ra sức hoạt động chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

  pdf345p canhdongco10 07-10-2022 15 1   Download

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước Tập 2: Phần 1 gồm các bài phát biểu, chỉ đạo về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf164p canhdongco10 07-10-2022 10 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài" trình bày những nội dung về những đặc trưng cơ bản về con người và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay; quan điểm của Đảng và nhà nước ta về đại đoàn kết dân tộc và những vấn đề đặt ra cần giải quyết;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf105p runordie8 05-09-2022 6 2   Download

 • Tập bài giảng "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" của PGS,TS. Ngô Văn Hà biên soạn giúp các bạn hiểu thêm về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết thêm về lịch sử ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Xây dựng tinh thần đoàn kết dân tộc để chung tay xây dựng và phát triển đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  pdf121p phuongnguyen1704 18-09-2022 23 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đoàn kết dân tộc
p_strCode=doanketdantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2