Đối tượng p

Xem 1-20 trên 876 kết quả Đối tượng p
 • Các kiểu đối tượng (element type) sử dụng trong MicroStation 1. Kiểu Element thể hiện các đối tượng dạng điểm: - Point là một điểm có tọa độ và các thuộc tính

  pdf1p suadaunanh 03-08-2010 248 115   Download

 • Lập trình hướng đối tượng gọi tắt là OOP (Object-Oriented Programming) là kĩ thuật hỗ trợ công nghệ đối tượng. OOP được xem là ngôn ngữ lập trình giúp tăng năng suất lập trình, giúp đơn giản hóa việc lập trình và mở rộng chức năng lập trình, giúp dễ dàng bảo trì và mở rộng các chức năng phần mềm bằng các cho phép lập trình viên có thể tương tác với các đối tượng phần mêm ở mức cao hơn.

  ppt26p langtuhoadinhlang 09-12-2010 180 40   Download

 • 19.2.Lệnh nhóm, tách đối tượng (Group & Ungroup) 1. Lệnh Group: Lệnh Group dùng kết nhóm các đối tượng lại với nhau thành một khối chung. Ví dụ: bạn có các đối tượng rời rạc như minh học dưới đây

  pdf2p suadaunanh 03-08-2010 1929 32   Download

 • Phân lớp đối tượng Việc phân lớp các đối tượng bản đồ khi xây dựng bản đồ đóng vai trò quan trọng trong quá trình thành lập bản đồ. Nó tạo sự thuận tiện trong khi thao tác với các lớp đối tượng trong khi biên tập bản đồ

  pdf1p suadaunanh 03-08-2010 143 20   Download

 • Định nghĩa lớp · · · Thuộc tính truy cập Tham số của phương thức Tạo đối tượng · · · Bộ khởi dựng Khởi tạo biến thành viên Bộ khởi dựng sao chép nh tạo ra các kiểu dữ liệu mới bằng cách xây dựng các lớp đối tượng

  pdf10p suadaunanh 21-07-2010 82 16   Download

 • Thường thường, khi muốn định nghĩa một phương thức khởi dựng riêng ta phải cung cấp các tham số để hàm khởi dựng có thể khởi tạo các giá trị khác ngoài giá trị mặc định cho các đối tượng.

  pdf10p suadaunanh 21-07-2010 70 14   Download

 • Mảng và con trỏ của đối tượng: Khai báo: [spt]; Ví dụ: SV sinhvien[50]; PS a[8]; *; Ví dụ: SV *p = sinhvien;

  ppt19p saobangmonkey 26-09-2010 88 13   Download

 • Tạo file bảng đối tượng (feature table). Phần mềm MSFC giúp người sử dụng quản lý các đối tượng bản đồ cần vec-tơ hoá thông qua file Feature table (*.tbl).

  pdf5p suadaunanh 03-08-2010 63 9   Download

 • Truy cập lấy dữ liệu (get accessor) Phần khai báo tương tự như một phương thức của lớp dùng để trả về một đối tượng có kiểu dữ liệu của thuộc tính.

  pdf8p suadaunanh 21-07-2010 56 6   Download

 • Chọn đối tượng vectơ hoá từ bảng đối tượng. Trước khi vec-tơ hoá một đối tượng xác định tên feature của đối tượng đó chọn feature đó từ bảng đố tượng 1. Chọn công cụ Select feature từ thanh MSFC

  pdf2p suadaunanh 03-08-2010 59 6   Download

 • 19.1.Canh các đối tượng với nhau Để thực hiện việc canh giữa các đối tượng với nhau và giữa các đối tượng với trang vẽ, bạn sử dụng menu lệnh Arrange / Align and Distribute.

  pdf3p suadaunanh 03-08-2010 60 5   Download

 • Bài giảng "Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng - Chương 2: Các khái niệm cơ bản trong hướng đối tượng" trình bày các nội dung: Tổng quan về phân tích thiết kế hướng đối tượng OOAD, các đặc trưng của phương pháp hướng đối tượng, giới thiệu về hướng đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt90p thangnamvoiva20 20-09-2016 10 2   Download

 • Bài giảng "Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng - Chương 3: Thu thập yêu cầu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mục đích thu thập yêu cầu, khó khăn khi thu thập yêu cầu người dùng, các bước thu thập yêu cầu, phân loại yêu cầu, các phương pháp thu thập yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt81p thangnamvoiva20 20-09-2016 11 2   Download

 • Đối tượng kế toán chi phí sản xuất xây lắp là phạm vi giới hạn chi phí sản xuất xây lắp cần được tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra giám sát chi phí và yêu cầu tính giá thành.

  doc2p thienthannho 17-04-2009 598 231   Download

 • Bài 1:Xây dựng lớp PHÂN SỐ gồm các phương thức nhập phân số,cộng trừ nhân chia phân số. Trên cơ sở lớp đã xây dựng viết chương trình thực hiện: nhập 5 phân số q,p,z,u,v; tính phân số s=(p-q*z)/(u+v)

  doc17p hoang19071989 29-07-2010 688 174   Download

 • Như ta đã biết phương pháp lập triǹ h câú truć (TLCT), tiêṕ câṇ theo quan điểm Chương trình = Cấu truć dữ liệu + Giải thuật. Theo cać h tiêṕ câṇ naỳ , chương triǹ h đươc tổ chưc thành các chương trình con. Mỗi chương trình con đảm nhận xư lý một công việc nhỏ trong toàn bộ hệ thống. Mỗi chương trình con này lại có thể chia nhỏ thành các chương trình con nhỏ hơn.

  doc134p hainetwork1991 04-10-2010 150 72   Download

 • Lập trình hướng đố i tượng trong Java ́ LẬP TRINH HƯƠNG ĐÔI TƯỢ NG TRONG JAVA ́ phần 5 LƠP STRING VA NUMBER ́ ̀ ̉ I. TÔNG QUÁ T Chúng ta đã biết cách dùng từ khoá extends khai báo một lớp là lớp con của một lơp khác. Tuy nhiên bạn chỉ có thể đinh nghia một lơp cha cho lơp con của bạn ̣ ́ ̃ ́ ́ không ủng hộ nhiề u sự kế thưa lơp ), và thậm chí bỏ qua từ khoá ̀ ́ lơp bắ t đầ u tư đâu ? ́ ̀ Như...

  pdf6p hzero2 02-04-2011 132 54   Download

 • Thuật toán DBSCAN do Martin Ester và các tác giả khác đề xuất là thuật toán gom tụm dựa trên mật độ, hiệu quả với cơ sở dữ liệu lớn, có khả năng xử lý nhiễu. Ý tưởng chính của thuật toán là vùng lân cận mỗi đối tượng trong một cụm có số đối tượng lớn hơn ngưỡng tối thiểu. Hình dạng vùng lân cận phụ thuộc vào hàm khoảng cách giữa các đối tượng (nếu sử dụng khoảng cách Manhattan trong không gian......

  pdf7p khanh1103 23-11-2012 214 50   Download

 • Lập trình hướng đố i tượng trong Java ́ LẬP TRINH HƯƠNG ĐÔI TƯỢ NG TRONG JAVA ́ phần 2 IV. LƠP KẾ THỪA ́ 1. Khai báo kế thưa ̀ Ta có thể s ử dụng tính kế thừa tạo lớp tổng quát có những đặc tính chung đại diện cho một tập hợ p các đố i tƣợ ng có cùng mố i quan hệ. Sau đó, lơp này có thể đƣợ c ́ kế thƣa bơi một hay nhiề u lơp khác và nhƣ̃ng đặc tinh này trơ t ̉ ̉ ̀ ́ ́ nhƣ̃ng đặc tinh của lơp...

  pdf6p hzero2 02-04-2011 118 43   Download

 • Lập trình hướng đố i tượng trong Java ́ LẬP TRINH HƢƠNG ĐÔI TƢỢ NG TRONG JAVA ́ phần 4 ̉ VIII. CHUYỂN ĐÔI KIỂU 1. Chuyển đổi giữa các kiểu phức hợp Java chỉ cho phép chuyể n đổ i đố i tượ ng thuộc lơp con cháu thành đố i tượ ng của ́ lơp cha ông (Ancestors), và không cho chuyển ngược lại ́ Giả sử bạn có đối tượng th uộc lơp con Child và cầ n chuyể n đổ i thành đố i ́ tượng thuộc lơp cha ông Parent.

  pdf6p hzero2 02-04-2011 104 37   Download

Đồng bộ tài khoản