Đơn giá bồi thường về nhà

Xem 1-20 trên 79 kết quả Đơn giá bồi thường về nhà
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG VỀ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT, CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

  pdf27p mungtetmoi 21-01-2013 40 5   Download

 • Quyết định số: 12/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;...

  pdf4p cuonghuyen0628 13-11-2015 43 1   Download

 • Quyết định số: 42/2014/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 17 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẬT ĐỘ VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, HOA MÀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

  pdf14p inoneyear2 22-03-2010 117 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

  pdf6p inoneyear2 24-03-2010 198 18   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, THUỶ SẢN VÀ ĐÀO, ĐẮP AO NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN; ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ Ở; ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG DI CHUYỂN MỘ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG"

  pdf21p bachqua 19-04-2013 61 12   Download

 • Quyết định số 177/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  pdf9p lawbds2 06-11-2009 145 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BẢN QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2011/QĐ-UBND NGÀY 20/4/2011 CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf6p oggianoel 09-01-2013 40 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐÃ BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2011/QĐ-UBND NGÀY 12/8/2011 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf3p mungtetmoi 21-01-2013 46 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf14p thanlorax 16-04-2013 35 1   Download

 • Quyết định số 16/2013/QĐ - UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về ban hành đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

  pdf39p tuyetroimuahe123 13-03-2014 15 1   Download

 • Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

  doc19p thiennga_12 19-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  doc17p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC VÀ CÂY TRỒNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf20p chuon-chuon 18-01-2012 73 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG ĐƠN GIÁ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

  pdf22p bachqua 19-04-2013 20 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC, CÂY TRÁI VÀ HOA MÙA TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf15p chuon-chuon 18-01-2012 35 3   Download

 • Quyết định số: 07/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

  pdf14p connhangheo91 28-06-2014 13 0   Download

 • Quyết định số 4128/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía bắc lần 2 (QL217) vay vốn ADB trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  doc15p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN (NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI) TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf39p meoconlylom 13-07-2011 125 19   Download

 • Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, cây cối, hoa màu, khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

  pdf24p lawbds1 06-11-2009 120 7   Download

Đồng bộ tài khoản