intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải quyết hồ sơ truy thu

Xem 1-7 trên 7 kết quả Giải quyết hồ sơ truy thu
 • Công văn 4070/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc giải quyết hồ sơ truy thu thuế giá trị gia tăng

  pdf1p kevintu 14-08-2009 53 1   Download

 • Hồ sơ vụ án hình sự là tập hợp hệ thống các văn bản, tại liệu được các cơ quan tiến hành tố tụng thu thập hoặc lập trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và được sắp xếp theo một trình tự nhất định để phục vụ cho việc giải quyết vụ án và lưu trữ lâu dài.

  doc17p crystalheart115 23-01-2010 215 61   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Người có công hoặc thân nhân đến Bộ phận Tiếp nhận hồ...

  pdf3p oo_caito 27-12-2010 72 3   Download

 • Bạn biết gì về các lệnh chạy ứng dụng có sẵn trong Windows? Để truy cập nhanh đến một ứng dụng, một tiện ích, một chức năng, hay một công cụ nào đó trong Windows thì có lẽ bạn thường chọn giải pháp tạo Shortcut trên màn hình Desktop, nhưng nếu làm như vậy thì cái Desktop của bạn làm sao chứa hết và nhìn rất lộn xộn. Một giải pháp khác dành cho người dùng là họ có thể sử dụng các lệnh tắt để chạy ứng dụng từ hộp lệnh Run có sẵn trong Windows. Dưới đây là tổng...

  pdf3p hzero7 09-05-2011 187 76   Download

 • TiÕt 13 - Văn bản:. l·o h¹c. -Nam Cao -.1. Môc tiªu .. a. Kiến thức: Gióp h/s :. - ThÊy ®îc t×nh c¶nh khèn cïng vµ nh©n c¸ch cao qóy cña nh©n vËt.L·o h¹c, qua ®ã hiÓu thªm vÒ sè phËn ®ang th¬ng vµ vÎ ®Ñp t©m hån.®¸ng tr©n träng cña ngêi n«ng d©n VN tríc CM T8.. - Bíc ®Çu hiÓu ®îc nghÖ thuËt viÕt truyÖn ®Æc s¾c cña t¸c gi¶: kh¾c.häa NV víi chiÒu s©u t©m lÝ, c¸ch kÓ chuyÖn tù nhiªn, hÊp dÉn, kÕt hîp.gi÷a tù sù, tr÷ t×nh vµ triÕt lÝ.. b. Kĩ năng: -RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch nh©n vËt qua ®éc tho¹i, ®èi tho¹i..

  doc8p tuyetha_12 06-08-2014 167 17   Download

 • TiÕt 18 - TËp lµm v¨n :.. tãm t¾t v¨n b¶n tù sù. 1. Môc tiªu:. a. KIÕn thøc: HiÓu ®îc thÕ nµo lµ tãm t¾t v¨n b¶n tù sù, môc ®Ých,. c¸ch thøc tãm t¾t v¨n b¶n tù sù.. b. KÜ n¨ng:. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng tãm t¾t v¨n b¶n tù sù.. - Phân biệt sự khác nhau giưa tóm tắt khái quát và tóm tắt chi tiết.. - Rèn KN tự nhận thức, KN giải quyết vấn đề, KN tư duy sáng tạo.... c. Th¸i ®é: Cã ý thøc tãm t¾t vµ sö dông v¨n b¶n tù sù tãm t¾t trong. giao tiÕp.. 2. ChuÈn bÞ:. - GV: Gi¸o ¸n, b¶ng phô.. - HS: Tr¶ lêi c©u hái sgk.. 3.

  doc3p tuyetha_12 06-08-2014 44 4   Download

 • Tham nhũng trong kiểm soát cửa khẩu liên quan đến việc xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới. Thủ đoạn chính là móc ngoặc với cán bộ hải quan để khai báo gian dối hàng hoá, khai không đúng chủng loại, số lượng để bòn rút tiền của Nhà nước. - Tham nhũng trong hoạt động tư pháp: đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng, thủ đoạn thường là những người có thẩm quyền giải quyết có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án tại các giai đoạn điều tra, truy tố...

  pdf6p phuoctam21 02-06-2011 36 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giải quyết hồ sơ truy thu
p_strCode=giaiquyethosotruythu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2