intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống các quỹ tài chính

Xem 1-20 trên 1713 kết quả Hệ thống các quỹ tài chính
 • Đây là loại Quỹ tiền tệ có tính chất tích luỹ đặc biệt. Quỹ dự trữ Nhà nước được hình thành và sử dụng cho những trường hợp sau: - Thực hiện các giải pháp khẩn cấp nhằm phòng chống thiên tai, hoả hoạn, tai nạn trên diện rộng; - Khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn đối với thiệt hại tài sản Nhà nước, hỗ trợ khắc phục hậu quả đối với thiệt hại các tổ chức và dân cư;...

  doc6p 0934821828 26-09-2012 303 44   Download

 • Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Riêng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn tuân thủ các quy định chung tại phần này và những qui định, hướng dẫn cụ thể phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự được quy định bổ sung ở Chuẩn mực kế toán...

  pdf46p home_12 12-08-2013 92 13   Download

 • Đối tượng áp dụng: BCTC năm áp dụng cho tất cả cácDN. DN vừa và nhỏ vẫn tuân thủ các quy định chung tại QD 15/2006 và những qui định, cụ thể tại chế độ kế toán DN vừa và nhỏ. Đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc hoặc Tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình không có công ty con phải lập báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định tại Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện CMKT số 25....

  ppt24p lelugu 27-10-2010 494 284   Download

 • cuốn sách hướng dẫn lập - đọc và phân tích: phần 1 trình bày tổng quan về hệ thống báo cáo kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán liên quan đến báo cáo tài chính doanh nghiệp, hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp. qua đó giúp bạn đọc hiểu và nắm được các kiến thức cơ bản trong việc xác định hiệu quả kinh doanh cũng như là căn cứ để đưa ra các quyết định điều hành doanh nghiệp. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf217p thanhtrieu2105 14-10-2018 600 84   Download

 • Phần 2 của cuốn Tài liệu Sơ đồ hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính bao gồm những nội dung về sơ đồ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ (thực hiện theo quyết định 144/2001/QĐ-BTC ban hành ngày 21-12-2001 của Bộ Tài chính); hệ thống báo cáo tài chính; các văn bản pháp quy về kế toán doanh nghiệp.

  pdf242p thuytrang_5 01-07-2015 135 61   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Chế độ kế toán doanh nghiệp (theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-03-2006 của Bộ Tài chính), phần 2 giới thiệu các quy định về hệ thống báo cáo tài chính, chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp, chế độ sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf321p tramnamcodon_07 27-04-2016 109 16   Download

 • Phần 1 tài liệu Chế độ kế toán doanh nghiệp (theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-03-2006 của Bộ Tài chính) cung cấp cho người đọc quy định về hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf532p tramnamcodon_07 27-04-2016 125 13   Download

 • Chương 2 Báo cáo tài chính, quản lý doanh thu-chi phí trong doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung sau: Hệ thống Báo cáo tài chính ở VN; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận, thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN; Báo cáo ngân quỹ doanh nghiệp, quản lý thu – chi doanh nghiệp; Hệ thống báo cáo tài chính quốc tế, mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính.

  ppt59p canhdangxuan 10-04-2014 70 7   Download

 • Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể nắm được những quy định chung về hệ thống báo cáo tài chính, mục đích, nội dung của từng báo cáo tài chính, nguyên tắc, cơ sở và phương pháp lập báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p tieu_vu10 08-04-2018 50 3   Download

 • Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Tài chính có thể nằm dưới dạng tiền, vật tư, nguyên liệu, tài sản phát sinh lúc hình thành nguồn vốn hoặc trong quá trình hoạt động như các khoản phải thu, phải trả. Quản lý hệ thống tài chính sao cho có lợi nhuận đều quy về bài toán tài chính giản dị. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm ra lời giải cho bài toán tài chính này.

  doc3p lanxichen 22-04-2020 58 4   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 9 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Những quy định chung về hệ thống báo cáo tài chính; mục đích, nội dung của từng báo cáo tài chính; nguyên tắc, cơ sở và phương pháp lập báo cáo tài chính. Để nắm vững những kiến thức về báo cáo tài chính, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf32p trieuiu123456 19-09-2018 42 2   Download

 • Chương 4 - Bảng cân đối kế toán. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học nắm được các nội dung sau: Những quy định chung về hệ thống báo cáo tài chính; mục đích, nội dung của bảng cân đối kế toán trong hệ thống báo cáo tài chính; nguyên tắc, cơ sở và phương pháp lập bảng cân đối kế toán, từ đó có thể lập và sử dụng được thông tin của bảng cân đối kế toán.

  ppt25p hihihaha2 03-12-2016 46 1   Download

 • Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 3: Tài chính công" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước, hệ thống các quỹ ngoài ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf55p tieu_vu09 30-04-2018 38 1   Download

 • Báo cáo tài chính tuy ở giai đoạn cuối cùng của của quy trình công tác kế toán nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng mang tính quyết định đến toàn bộ công tác kế toán. Bởi lẽ “giá trị” tất cả công việc nhận biết - đo lường - tính toán - ghi chép và tổng hợp thông tin kế toán tùy thuộc vào “giá trị” của thông tin mà kế toán cung cấp cho đối tượng sử dụng.

  pdf6p vidoraemi2711 17-06-2019 27 1   Download

 • Bài giảng Chương 9: Báo cáo tài chính (2019) trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về báo cáo tài chính, những quy định chung về hệ thống báo cáo tài chính, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính.

  pdf8p vitexas2711 03-11-2020 19 1   Download

 • Nối tiếp phần 1 của cuốn giáo trình Hệ thống hồ sơ địa chính, đến với phần 2 các bạn sẽ tiếp tục được tìm hiểu về các vấn đề liên quan như: Khái niệm về đăng ký quyền sử dụng đất; quy định về đăng ký đất đai ban đầu; trình tự, thủ tục đăng ký đất đai ban đầu; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Địa chính và những ngành có liên quan.

  pdf59p pechi1412 25-11-2015 100 31   Download

 • Bài giảng Lý luận tài chính Chương 4: Tài chính công nhằm trình bày về khu vực công - tài chính công, ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính khác của nhà nước, vai trò và cơ cấu tài chính công, hệ thống ngân sách và phân cấp ngân sách nhà nước.

  pdf41p expensive_12 07-07-2014 145 26   Download

 • Nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho những người sử dụng để họ đưa ra các quyết định kinh doanh. Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh giữ vai trò rất quan trọng trong hệ thống báo cáo tài chính cuả doanh nghiệp. Trong khi Bảng Cân Đối Kế Toán cho biết về tình hình tài chính của doanh nghiệp,Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho biết về kết quả niên độ, từ đó giúp người sử dụng đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy kiểm toán báo cáo Kết quả...

  doc59p tchkt27 05-09-2010 845 356   Download

 • Bài giảng Tài chính công - Tài chính tiền tệ trình bày những vấn đề cơ bản tài chính công, ngân sách nhà nước, hệ thống các quỹ ngoài ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài học.

  pdf55p hoathietmoclan 09-10-2011 780 262   Download

 • Trung gian tài chính là những tổ chức huy động vốn từ người có tiền tạm thời nhàn rỗi và sử dụng vốn đầu tư đem lại lợi ích cho các bên khi họ giao dịch năng của trung gian tài chính : Trung gian tài chính có 3 chức năng chủ yếu sau ► Chức năng tạo vốn : Các trung gian tài chính huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, hình thành các quỹ tiền tệ tập trung. Bằng cách trả lãi suất, các trung gian tài chính đem lại lợi ích cho người có...

  doc18p vuhongthanhck5 16-12-2011 620 190   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống các quỹ tài chính
p_strCode=hethongcacquytaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2