intTypePromotion=1
ADSENSE

Hứa trọng lâm

Xem 1-20 trên 385 kết quả Hứa trọng lâm
 • Do cha mẹ thất hứa Trường hợp thứ nhất: Không ít bậc cha mẹ trong cuộc sống thường ngày lấy lời hứa ra làm giải thưởng. Có thể tại thời điểm đó, cha mẹ nghĩ là chỉ cần con đạt được điều họ mong muốn thì sẽ không tiếc gì con. Ví dụ: Khi con còn bé, để dỗ con ăn, người mẹ sẵn sàng hứa: "Ăn đi rồi tí nữa mẹ cho đi chơi.

  pdf3p bibocumi41 08-05-2013 79 7   Download

 • Bá Ấp Khảo than : - Vua cha bị cầm nơi Dũ Lý đã bảy năm, không người quen thuộc viếng thăm, đạo làm con chẳng lẽ cũng mãi nơi đây sao đành , phụ vương ta có chín mươi chín người con, nay đã khôn lớn, thế mà vô dụng không giúp ích gì được cho cha già.

  pdf21p linhdan05017 30-12-2010 60 6   Download

 • Bấy giờ Sùng Hắc Hổ ở tại Tào Châu, đang ngồi trong thính điện bỗng có quân vào báo : - Nam Cung Hoắt, tướng của Tây Kỳ đến xin ra mắt Chúa Công dâng thơ . Sùng Hắc Hồ mừng rỡ, bước ra nghênh tiếp, rước vào soái phủ và hỏi : - Không hay tướng quân đến đây dạy bảo việc chi ?

  pdf18p linhdan05017 30-12-2010 65 6   Download

 • Ðêm ấy Văn Vương ra khỏi Triều Ca dục ngựa thẳng tới một nước. Bấy giờ quân coi trạm thấy Văn Vương đến tối không về liền vào báo tin với Bí Trọng . Bí Trọng nghĩ thầm : - Việc nầy tại mình bảo tấu, nếu xảy ra lôi thôi ắt mắc tội.

  pdf8p linhdan05017 30-12-2010 46 5   Download

 • Ngày kia, Hoàng Phi Hổ nghe tin con trai Khương Hoàng Sở là Khương Văn Hoán lên ngôi Ðông Bá Hầu đem bốn mươi vạn binh mã làm phản đánh ải Du Hồn .

  pdf14p linhdan05017 30-12-2010 59 4   Download

 • Tử Nha nói rồi dùng lửa Tam muội trong con mắt , lỗ mũi phun ra, cháy cả trời đất. Tỳ bà tinh trông thấy thất kinh, lồm cồm ngồi dậy, nói lớn : - Ta không cừu oán gì với ngươi sao ngươi nỡ dùng lửa thần đốt xác ?

  pdf16p linhdan05017 30-12-2010 65 4   Download

 • Táng Nghi Sanh được lệnh Văn Vương ngày hôm sau treo bảng tuyển lựa nhân công, dân chúng bâu quanh, đọc rằng : Tây Bá Văn Vương truyền rao cho dân chúng rõ : - Ta xem thấy khu đất trống dựa thành Tây tốt lắm,

  pdf11p linhdan05017 30-12-2010 49 4   Download

 • Văn Trọng dẫn binh đi rồi Trụ Vương cùng bá quan văn võ trở lại đền rồng. Tâm hồn Trụ Vương lúc nầy có vẻ thư thái không khó chịu như lúc có mặt Văn Trọng nữa . Việc đầu tiên sau khi ngự triều là Trụ vương truyền tha tội cho Vưu Hồn, Bí Trọng .

  pdf12p linhdan05017 30-12-2010 57 4   Download

 • Thái Sư Văn Trọng truyền hịch cho ba trấn Thanh Long, Lâm Ðồng và Giai Mộng, ngăn đón Hoàng Phi Hổ xong, liền tự mình quản lãnh binh tướng ra khỏi Tây môn, đuổi theo kịp tới.

  pdf15p linhdan05017 30-12-2010 58 4   Download

 • Triều Lôi vâng mật lệnh của Tử Nha kéo quân trở về phục lệnh tôi dinh của Thái Sư Văn Trọng. Thái Sư Văn Trọng hay tin, cho đòi vào hỏi : - Tây Kỳ động tĩnh thể nào ? Triều Lôi thưa : - Chúng tôi đến Tây Kỳ thì Nam Cung Hoát dẫn quân ra khiêu chiến .

  pdf14p linhdan05017 30-12-2010 57 4   Download

 • Kim Tra thấy Vương Ma bị trói trong Ðộn Long Thun liền vung kiếm chém một nhát rụng đầu, hồn Vương Ma bay lên đài phong thần, Bá Dẫm là Thanh Phước Thần cầm cây phướng Bá Linh mà rước.

  pdf17p linhdan05017 30-12-2010 72 4   Download

 • Rạng ngày Nhiên Ðăng dắt mười hai vị đại tiên ra trên, đánh chuông vàng, khánh bạc. Xảy nghe bên dinh Thương phát một tiếng pháo, Thái Sư Văn Trọng dẫn tướng ra ngoài đặng xem chư tiên phá trận Phong Hầu . Vị tiên lập trận Phong Hầu là Ðồng Toàn, cỡi Bạch Lộc ra trước ca rằng : Gặp hội thanh bình chẳng biết lo Ðất trời hòa thuận vững khuôn lò Xưa nay hết loạn thời trống thị Thiên hạ từ đây thấy ấm no Ðồng Toàn ca rồi lướt ra khiêu chiến. Nhiên Ðăng tìm người lót trận chữa...

  pdf17p linhdan05017 30-12-2010 75 4   Download

 • Bữa sau, Châu Thiên Tử lâm triều, bá quan vào chầu đủ mặt. Tử Nha tâu việc chém hai tên nịnh thần, và nói: - Tôi theo ý sắc Ngọc Hư, phong các thần cao thấp theo thứ bậc, từ nay bệ hạ khỏi lo.

  pdf10p linhdan05017 30-12-2010 81 4   Download

 • Bấy giờ Thông Thiên giáo chủ đã duyệt qua khắp trận và các tiên cũng đã xuất hiện đầy đủ. Lão Tử nói: - Ta quyết một trận cho biết thấp cao, song lại thương hại cho những kẻ tu hành không được thành tiên, bị Phong Thần nhiều lắm, không phải tại chúng ta.

  pdf22p linhdan05017 30-12-2010 71 4   Download

 • Theo sử Trung Hoa thì trước kia đời Nghiêu, Thuấn vợ thứ hai của vua Ðế Cốt là Giảng Ðịnh đi cầu con ở gò Cao Mai trông thấy chim én đẻ rơi trước mặt . Bà Giảng Ðịnh cho là điềm lành , liền lấy trứng chim én ấy nuốt vào bụng .

  pdf10p linhdan05017 30-12-2010 67 3   Download

 • Hoàng Quí Phi về đến Tây Cung thì Triều Ðiền , Triều Lôi cũng dẫn Khương Hoàn đến quỳ dưới đất . Hoàng Quý Phi trông thấy thở dài , nói với Khương Hậu : -Nương Nương ơi , bệ hạ lại truyền dẫn thằng oan nghiệt đến đây để đối nại .

  pdf26p linhdan05017 30-12-2010 52 3   Download

 • Hồn Na Tra phưởng phất bay về núi Càn Nguyên , Kim Hà đồng tử trông thấy vào thưa với Thái Ất : - Không hiễu anh tôi vì sao hồn phách dật dờ bay về đây . Thái Ất đã biết trước việc ấy, liền ra trước động nói với Na Tra : - Chốn nầy không phải chỗ ngươi nương thân.

  pdf21p linhdan05017 30-12-2010 58 3   Download

 • Nói về tại núi Côn Lôn, cung Ngọc Hư, có ông Nguyên Thỉ làm Giáo chủ Xiển Giáo, có mười hai người đệ tử đều là tiên phạm luật sát sanh , nên bị đọa, ngày sau phải xuống trần để gánh chịu tai nạn.

  pdf17p linhdan05017 30-12-2010 49 3   Download

 • Hoàng Cổn dẫn hai đứa cháu đến trước ải quì lạy, nói với Hàng Vinh : - Hoàng Cổn cúi ra mắt quan Tổng binh mà chịu tội. Hàng Vinh đáp lễ rồi nói : - Lão tướng quân ! Việc này là việc triều đình, rất trọng tôi chẳng dám tự chuyên.

  pdf16p linhdan05017 30-12-2010 47 3   Download

 • Thái sư Văn Trọng nghe Kiết Lập nhắc đến bằng hữu, liền nhớ lại bốn người bạn ở Hải đảo, nên đắc ý vỗ tay trái lớn . Ta mãi lo việc nước nên quên mất mấy người bạn thân. Nếu không có ngươi nhắc đến thì biết bao giờ thiên hạ thái bình.

  pdf19p linhdan05017 30-12-2010 50 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hứa trọng lâm
p_strCode=huatronglam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2