intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán cấp cao

Xem 1-20 trên 2119 kết quả Kế toán cấp cao
 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán nâng cao - Chương 2: Công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức về sơ đồ dòng dữ liệu, lưu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p bautroibinhyen13 10-01-2017 76 11   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán nâng cao - Chương 3: Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc điểm môi trường kiểm soát hệ thống thông tin kế toán, kiểm soát hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p bautroibinhyen13 10-01-2017 50 4   Download

 • Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. . - Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước ngoài việc thực hiện quy định tại các nguyên tắc nói trên còn phải thực hiện nguyên tắc kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước. 1.2.2. Kế toán tài chính và kế toán quản trị a) Kế toán ở đơn vị kế toán gồm kế toán tài...

  doc177p caphen 31-05-2011 998 510   Download

 • Nội dung tài liệu đề cập đến những vấn đề chủ yếu sau: Tổng quan về kế toán, báo cáo kế toán, quá trình thu thập ghi chép số liệu, đo lường thu thập DN, bảng tính nháp và quá trình khóa sổ tài khoản, kế toán ở các công ty thương mại và hệ thống kiểm soát nội bộ.

  pdf312p namde03 19-03-2013 612 239   Download

 • Tài liệu Nguyên lý kế toán Mỹ do tác giả Đặng Kim Cương biên dịch trình bày và hệ thống hoàn chỉnh lý thuyết môn học kế toán được lưu hành và giảng dạy tại các trường đại học ở Mỹ. Nội dung Tài liệu đề cập đến 6 vấn đề chủ yếu, trong đó phần 1 sau đây sẽ trình bày các vấn đề như: Tổng quan về kế toán, báo cáo kế toán, quá trình thu thập ghi chép số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf127p kiepnaybinhyen_02 04-12-2015 148 35   Download

 • Bài giảng "Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p doinhugiobay_02 12-11-2015 104 14   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 9 do Nguyễn Thị Kim Cúc biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về hệ thống báo cáo tài chính với những nội dung như những vấn đề chung về báo cáo tài chính; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; bản thuyết minh báo cáo tài chính.

  pdf17p cocacola_07 07-11-2015 42 8   Download

 •  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p doinhugiobay_07 16-12-2015 77 7   Download

 • Chủ đề 2 của bài giảng Nguyên lý kế toán sẽ cung cấp cho người học các nội dung lý thuyết về kế toán báo cáo tài chính như: Kế toán là gì?, chức năng của kế toán, đối tượng sử dụng thông tin kế toán, báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p nganga_04 27-09-2015 40 6   Download

 • Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 9: Hệ thống báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p doinhugiobay_10 12-01-2016 69 7   Download

 • Nội dung Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 - NXB Kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung của kế toán, báo cáo kế toán, tài khoản kế toán, kế toán kép (ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf160p kieuvinha000 04-06-2019 88 36   Download

 • Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 9: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p doinhugiobay_10 08-01-2016 42 4   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính (thêm). Chương này cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản liên quan đến báo cáo tài chính như: Các báo cáo tài chính, mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính, thông tin kế toán, các tỷ số kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mời tham khảo.

  pdf7p hihihaha2 03-12-2016 49 3   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 9: Hệ thống báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức chung, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p bautroibinhyen15 22-01-2017 32 4   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" do TS. Đỗ Thị Tuyết Lan biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p doinhugiobay_05 02-12-2015 37 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán gồm có 9 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản như: Tổng quan về kế toán, báo cáo tài chính, tài khoản và ghi sổ kép, khóa sổ và lập báo cáo tài chính, tổng quan về quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán, kế toán trong doanh nghiệp thương mại, kế toán trong doanh nghiệp sản xuất, giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p hihihaha2 03-12-2016 38 2   Download

 • Nội dung của bài giảng Kế toán tài chính 3 gồm có 7 chương, cung cấp cho người học những hiểu biết về: Chứng từ kế toán, hình thức kế toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính, thay đổi chính sách kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 42 1   Download

 • Muốn hoạt động tiêu thụ diễn ra một cách thuận lợi, mỗi doanh nghiệp phải có chiến lược tiêu thụ một cách hợp lý. Bên cạnh đó Tổ chức công tác kế toán tốt là một trong những yếu tố tạo nên sự hiệu quả. Việc đánh giá cao vai trò của công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá cũng như xác định kết quả tiêu thụ tạo điều kiện cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các nhà quản lý có thể đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp, từ đó nâng cao...

  doc67p nanamiumiu 21-12-2009 2619 1691   Download

 • MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN HƢỚNG DẪN LUẬT KẾ TOÁN 1. Một số quy định chung 1.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc kế toán a) Khái niệm: Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. b) Nhiệm vụ kế toán: - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế...

  doc161p misadu 07-07-2010 931 623   Download

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán của TS. Trần Phước trình bày và giải thích khái niệm, đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán, được sử dụng để thu thập, xử lý, kiếm tra, ghi sổ, tổng hợp và cung cấp thông tin kinh tế tài chính cho người có nhu cầu sử dụng thông tin. Ngoài ra giáo trình cũng tóm tắt phương pháp thực hiện các công việc kế toán chủ yếu trong một doanh nghiệp thông qua nghiên cứu một số quy trình kế toán cơ bản. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf220p namde02 21-03-2013 933 481   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán cấp cao
p_strCode=ketoancapcao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2