Kế toán tiền và nợ phải thu

Xem 1-20 trên 182 kết quả Kế toán tiền và nợ phải thu
 • Bài giảng Chương 2.2: Kế toán tiền và nợ phải thu trình bày các ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán như kế toán tiền, kế toán các khoản tạm ứng, kế toán phải thu khách hàng, kế toán dự phòng nợ khó đòi, kế toán các khoản phải thu khác.

  pdf40p hoa_khoai91 12-06-2014 81 13   Download

 • Bài giảng Chương 2.1: Kế toán tiền và nợ phải thu trình bày các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của kế toán tiền và nợ phải thu như các văn bản và quy định liên quan, các khái niệm và nguyên tắc liên quan đến tiền, các khái niệm và nguyên tắc liên quan đến nợ phải thu.

  pdf22p hoa_khoai91 12-06-2014 98 9   Download

 • Sau khi học xong bài giảng Kế toán tiền và nợ phải thu người học có thể: trình bày yêu cầu của chuẩn mực kế toán liên quan đến tiền và các khoản phải thu, xử lý hệ thống tài khoản kế toán.

  pdf25p five_12 18-03-2014 49 6   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản; ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán; trình bày thông tin trên BCTC, thuế với kế toán tiền và nợ phải thu, tổ chức chứng từ và sổ sách kế toán. Mời các bạn cùng thma khảo.

  pdf22p bautroibinhyen11 25-12-2016 50 3   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, đọc và giải thích thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf22p doinhugiobay_15 22-02-2016 24 2   Download

 • Bài giảng Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu giúp các bạn trình bày yêu cầu của chuẩn mực kế toán liên quan đến tiền và các khoản phải thu; vận dụng trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền và khoản phải thu.

  pdf25p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 42 2   Download

 • Mục tiêu của chương này là giúp người học hiểu được khái niệm tiền và các khoản phải thu, ứng dụng nguyên tắc và phương pháp kế toán tiền và nợ phải thu, lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và xóa nợ, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p nganga_04 27-09-2015 31 4   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 Kế toán tiền và nợ phải thu với mục tiêu chính là: Trình bày yêu cầu của chuẩn mực kế toán liên quan đến tiền và các khoản phải thu, vận dụng trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền và khoản phải thu, nhận biết được chứng từ kế toán liên quan đến tiền và nợ phải thu,...

  ppt98p convitdola 11-12-2017 41 4   Download

 • Bài giảng giúp sinh viên có thể xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền và khoản phải thu, trình bày những vấn đề cơ bản về tổ chức chứng từ kế toán, sổ kế toán trong kế toán tiền và nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p bautroibinhyen11 25-12-2016 19 1   Download

 • Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 2 Kế toán tiền và nợ phải thu là: Trình bày khái niệm, ghi nhận, đánh giá, trình bày trên BCTC liên quan đến tiền và các khoản phải thu, xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền và khoản phải thu,...

  pdf24p cobematxanh 05-12-2017 14 1   Download

 • Chương 2 sẽ trình bày một số khái niệm và nguyên tắc cơ bản nhằm giúp người học có thể nắm bắt được yêu cầu của chuẩn mực kế toán liên quan đến tiền và các khoản phải thu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p estupendo1 03-08-2016 29 2   Download

 • Chương 2 (phần 2) của bài giảng Kế toán tài chính 1 tiếp tục cung cấp cho người học những kiến thức về kế toán tiền và các khoản phải thu. Các nội dung cần nắm bắt trong chương này gồm: Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính, thuế với kế toán tiền và nợ phải thu, tổ chức chứng từ và sổ sách kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p kiepnaybinhyen_03 10-12-2015 38 1   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong nội dung này, người học có thể: ◦ Trình bày yêu cầu của quy định kế toán liên quan đến tiền và các khoản phải thu. ◦ Vận dụng tỷ số tài chính trong việc đánh giá tiền và các khoản phải thu ◦ Xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền và khoản phải thu. ◦ Nhận diện và giải thích một số chứng từ và sổ kế toán có liên quan...

  pdf28p thjennenhox 28-08-2013 55 8   Download

 • Chương mở đầu trong Bài giảng Kế toán tài chính 3 được biên soạn nhằm giúp người học có thể hiểu được yêu cầu của chuẩn mực kế toán liên quan đến tiền và các khoản phải thu, nhận biết được chứng từ kế toán liên quan đến tiền và nợ phải thu; đọc và giải thích được các thông tin liên quan đến tiền và nợ phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính. Để tìm hiểu và nắm rõ nội dung kế toán tiền và nợ thu phải trả, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p kimngan29092009 16-10-2018 10 3   Download

 • Kế toán tiền và nợ phải thu. Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 trình bày những nội dung chính sau: các khái niệm và nguyên tắc liên quan đến tiền và nợ phải thu, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền và khoản phải thu; nhận biết chứng từ kế toán liên quan đến tiền và nợ phải thu, đọc và giải thích được các thông tin liên quan đến tiền và nợ phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính.

  pdf49p kimngan29092009 16-10-2018 9 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu nhằm giúp học viên hiểu được khái niệm và cách thức phân loại tiền, các khoản tương đương tiền và Nợ phải thu, nắm được các thủ tục KSNB Tiền và các khoản NPT, hiểu được nguyên tắc hạch toán các giao dịch liên quan đến ngoại tệ, nắm được cách thức tổ chức kế toán Tiền và khoản NPT.

  pdf19p wide_12 30-07-2014 121 10   Download

 • Chương 2 Kế toán tiền và các khoản phải thu thuộc bài giảng kế toán tài chính, mục tiêu trong chương này muốn người học hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, ứng dụng nguyên tắc và phương pháp kế toán tiền và nợ phải thu, lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và xóa nợ, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

  pdf13p thanhthienhoang23 14-05-2014 52 8   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 có cấu trúc gồm 7 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về KTTC và HTKT Việt Nam, kế toán tiền và nợ phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, nợ phải trả,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf154p nguoibakhong05 05-03-2018 31 4   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền & các khoản phải thu (Accounting for and presentation of cash & receivable). Mục tiêu học tập trong chương này: Hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, trình bày thông tin tiền và các khoản phải thu trên BCTC.

  ppt50p hihihaha2 03-12-2016 22 3   Download

 • Bài giảng môn học "Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p bautroibinhyen27 09-05-2017 18 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kế toán tiền và nợ phải thu
p_strCode=ketoantienvanophaithu

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản