intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm toán nợ phải trả

Xem 1-20 trên 187 kết quả Kiểm toán nợ phải trả
 • Bài thuyết trình "Kiểm toán nợ phải trả" trình bày: nội dung và đặc điểm công nợ phải trả, đặc điểm kiểm toán nợ phải trả, mục tiêu kiểm toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nợ phải trả, kiểm toán khoản mục kiểm toán nợ phải trả.

  ppt13p ngonhiphuong 24-11-2014 488 73   Download

 • Bài giảng Kiểm toán nợ phải trả thu khách hàng nhằm mục tiêu giúp người học hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức về kế toán,kiểm toán nội bộ và kiểm toán vào thực tế của nợ phải thu.

  pdf14p xuanlan_12 24-04-2014 177 21   Download

 • Bài giảng Chương 5: Kiểm toán nợ phải trả & vốn chủ sở hữu trình bày các nội dung chính sau: Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ phải trả, kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả, các thủ tục kiểm toán nợ phải trả.

  pdf71p vitexas2711 03-11-2020 42 4   Download

 • Chương 4. Kiểm toán nợ phải trả - Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình. Nợ phải trả được ghi nhận khi có đủ điều kiện chắc chắn là doanh nghiệp sẽ phải dùng một lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại mà doanh...

  pdf37p ktouch_12 20-06-2013 184 38   Download

 • Đề tài tìm hiểu những vấn đề lý luận chung làm cơ sở cho việc tìm hiểu quy trình kiểm toán nợ phải trả người bán; nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng quy trình kiểm toán nợ phải trả người bán tại Công ty TNHH Kiểm toán AFA; từ việc nghiên cứu trên rút ra được những ưu, nhược điểm và đề xuất một số các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải trả người bán tại công ty TNHH Kiểm toán AFA.

  pdf137p thangnamvoiva26 21-10-2016 122 30   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 4 Kiểm toán nguồn vốn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Kiểm toán nợ phải trả, kiểm toán vốn chủ sở hữu,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 64 6   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 5: Kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ phải trả, kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả, các thủ tục kiểm toán nợ phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf71p koxih_kothogmih2 23-08-2020 17 1   Download

 • Môn học này giúp người học tìm hiểu đặc điểm nghiệp vụ, kiểm soát nội bộ và vận dụng các thủ tục kiểm toán đối với các khoản mục chủ yếu trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp như Kiểm toán Tiền; Kiểm toán Hàng tồn kho; Kiểm toán Giá vốn hàng bán; Kiểm toán Doanh thu & Nợ phải thu; Kiểm toán Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

  pdf7p vitexas2711 03-11-2020 26 2   Download

 • Chương 4: Kiểm toán nợ phải trả. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Vay và nợ ngắn hạn/dài hạn; phải trả nhà cung cấp ngắn hạn và dài hạn; thuế, các khoản phải nộp ngân sách nhà nước; phải trả người lao động, các khoản trích theo lương và dự phòng trợ cấp mất việc làm; chi phí phải trả ngắn hạn và dài hạn; phải trả nội bộ ngắn hạn và dài hạn.

  pdf37p lovebychance02 04-05-2021 9 0   Download

 • Nhận biết một khoản nợ phải trả Phân loại nợ phải trả Thực hiện tính toán và xử lý kế toán liên quan đến đối tượng nợ (ngân hàng, người bán hàng, Nhà nước, người lao động…) Ghi sổ chi tiết và tổng hợp công nợ Quản lý được công nợ phải trả Khái niệm nợ phải trả 2. Phân loại nợ phải trả 3. Các nguyên tắc hạch toán 4. Kế toán vay ngắn hạn 5. Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả 6. Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7. Kế toán các khoản...

  pdf93p can_loc 27-07-2012 402 77   Download

 • – Nghĩa vụ hiện tại của đơn vị – Phát sinh từ một sự kiện trong quá khứ – Việc thanh toán làm chuyển giao lợi ích kinh tế • ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN – Có khả năng đơn vị phải bỏ ra những lợi ích kinh tế để thanh toán – Số tiền có thể xác định một cách đáng tin cậy BAO GỒM: -Phải trả cho người bán -Người mua trả tiền trước -Các khoản vay -Phải trả người lao động -Phải trả khác -Thường được ghi nhận theo số tiền phải trả -Có thể ghi nhận theo giá trị hiện tại...

  pdf4p coc_xanh 18-01-2013 405 55   Download

 • Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp; - Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được vật tư, hàng hoá, dịch vụ, khối lượng sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao; - Số tiền người bán chấp thuận giảm giá hàng hoá hoặc dịch vụ đã giao theo hợp đồng; - Chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại được người bán chấp thuận cho doanh nghiệp giảm trừ vào nợ phải trả cho...

  pdf83p can_loc 27-07-2012 184 39   Download

 • Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp vật tư, hàng hoá, dịch vụ, hoặc cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết từng đối tượng phải trả, tài khoản này phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao. ...

  pdf68p can_loc 27-07-2012 182 37   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán BCTC nói chung hay quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả nhà cung cấp nói riêng từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc công việc kiểm toán; tìm hiểu và phân tích thực trạng kiểm toán nợ phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán An Phát thực hiện; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả nhà cung cấp do công ty TNHH kiểm toán An Phát thực hiện.

  pdf105p thangnamvoiva26 21-10-2016 255 43   Download

 • Đề tài nghiên cứu tìm hiểu những vấn đề lý luận chung làm cơ sở cho việc tìm hiểu quy trình kiểm toán nợ phải trả; qua thực tế tìm hiểu nắm bắt được quy trình thực hiện kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán cụ thể, từ đó đúc rút được các kinh nghiệm bài học trong quá trình thực hiện kiểm toán; đề xuất một số các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải trả người bán tại công ty.

  pdf131p thangnamvoiva26 21-10-2016 87 27   Download

 • Chuyên đề 4 trình bày về kiểm toán nợ phải thu khách hàng. Chuyên đề này tập trung vào khoản mục nợ phải thu khách hàng, một khoản mục quan trọng trên báo cáo tài chính. Trong chuyên đề này, các bạn sẽ tiếp cận với những chuẩn mực kế toán liên quan, hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình doanh thu và quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng.

  pdf55p kiepnaybinhyen_03 09-12-2015 101 20   Download

 • Nghiên cứu nhằm nắm được cơ sở lý luận của một quy trình kiểm toán BCTC nói chung hay quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả nhà cung cấp nói riêng từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn tất công việc kiểm toán; tìm hiểu và phân tích được thực trạng thực hiện công tác kiểm toán khoản mục nợ phải trả nhà cung cấp tại công ty cổ phần XYZ do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện;... Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf92p thangnamvoiva30 02-11-2016 98 19   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm tìm hiểu, nghiên cứu về quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán tại công ty TNHH FAC nhằm tìm ra những ưu, nhược điểm của quy trình, đồng thời nêu lên những ý kiến góp phần hoàn thiện quy trình này.

  pdf76p thangnamvoiva26 21-10-2016 89 14   Download

 • Chương học này giúp người học nhận biết về khoản nợ phải trả, phân biệt các khoản nợ phải trả nhằm phục vụ quản lý và công tác kế toán, thực hiện kiểm toán một số khoản nợ phải trả, trình bày thông tin về nợ phải trả trên báo cáo tài chính.

  pdf15p nganga_04 27-09-2015 56 5   Download

 • CHƯƠNG 5 – KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ Bài 5.1: Công ty M nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trong tháng 3, phòng kế toán có tài liệu liên quan đến tình hình thanh toán với người bán và người nhận thầu như sau: I. Số dư đầu tháng 3: TK 331: 31.000.000đ, trong đó: công ty xây dựng số 1 – số dư Nợ: 50.000.000đ, cửa hàng Đồng Tâm – số dư Có: 80.000.000đ, ông A – số dư Có: 1.000.000đ. II. Số phát...

  pdf12p gackiem196 01-12-2011 494 161   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm toán nợ phải trả
p_strCode=kiemtoannophaitra

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2