intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

59
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 4 Kiểm toán nguồn vốn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Kiểm toán nợ phải trả, kiểm toán vốn chủ sở hữu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 4 - ĐH Thương Mại

U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 4<br /> <br /> KIỂM TOÁN NGUỒN VỐN<br /> <br /> 1<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.1. Kiểm toán nợ phải trả<br /> 4.2. Kiểm toán vốn chủ sở hữu<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> _T<br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.1.1. Mục tiêu kiểm toán các khoản nợ phải trả<br /> 4.1.2. Nội dung kiểm toán các khoản nợ phải trả<br /> 4.1.3 Thủ tục kiểm toán các khoản nợ phải trả<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.1. Kiểm toán nợ phải trả<br /> <br /> 3<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> 4.1.1. Mục tiêu kiểm toán các khoản nợ phải trả<br /> 4.1.1.1 Đặc điểm khoản mục nợ phải trả<br /> - Nợ phải trả<br /> a<br /> n i a DN<br /> t sinh tư<br /> c giao ch va sư n đa qua<br /> DN<br /> i thanh n tư c<br /> n c a nh. Nơ<br /> i tra<br /> c ghi<br /> n khi đu u<br /> n<br /> c<br /> n DN<br /> i ng<br /> t<br /> ng n chi ra đê<br /> trang i cho<br /> ng<br /> a<br /> n i<br /> DN<br /> i thanh n,<br /> va<br /> n nơ<br /> i tra đo<br /> i c nh<br /> c<br /> t ch ng tin<br /> y.<br /> - Các khoản nợ phải trả thông thường bao gồm nợ phải trả<br /> người bán, người mua trả tiền trước, các khoản vay, các khoản<br /> phải trả Nhà nước, người lao động, phải trả nội bộ, chi phí phải<br /> trả và các khoản phải trả khác. Dự phòng cũng được ghi nhận<br /> như một khoản phải trả trên Bảng CĐKT khi thỏa mãn định<br /> nghĩa và các tiêu chuẩn của Nợ phải trả.<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.1. Kiểm toán nợ phải trả<br /> <br /> 4<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> • - Cần phân biệt Nợ phải trả và các khoản nợ tiềm tàng. Các<br /> khoản nợ tiềm tàng không được ghi nhận trên Bảng CĐKT vì<br /> tính chất không chắc chắn xảy ra của nó hoặc giá trị chưa thể<br /> xác định một cách đáng tin cậy.<br /> • Trên Bảng CĐKT, Nợ phải trả được phân chia thành Nợ ngắn<br /> hạn và Nợ dài hạn.<br /> • - Nợ phải trả thường được ghi nhận theo số tiền phải trả, tuy<br /> nhiên trong một số trường hợp, có thể được ghi nhận theo<br /> giá trị hiện tại của các dòng tiền phải trả trong tương lai, ví dụ<br /> các khoản dự phòng mà ảnh hưởng về giá trị thời gian của<br /> tiền là trọng yếu.<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> 4.1.1.1 Đặc điểm khoản mục nợ phải trả<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2