intTypePromotion=3

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
38
lượt xem
5
download

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 1 Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm, mục tiêu, phương pháp, những nguyên tắc cơ bản chi phối, quy trình kiểm toán báo cáo tài chính,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 1 - ĐH Thương Mại

U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> GV: Lưu Thị Duyên<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Bộ môn Kiểm toán<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> KIỂM TOÁN<br /> BCTC<br /> <br /> 1<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> ■ TLTK bắt buộc<br /> ■ [1] Giáo trình kiểm toán căn bản, Trường Đại học Thương mại,<br /> 2016<br /> ■ [2] Bài tập Kiểm toán, Bộ môn Kiểm toán, 2017<br /> ■ [3] Kiểm toán tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> ■ TLTK khuyến khích<br /> ■ [4] Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (38 chuẩn mực),<br /> Bộ Tài chính, Nhà Xuất bản Tài chính, 2014<br /> ■ [5] Các văn bản pháp luật về kiểm toán, Bộ Tài Chính, Nhà<br /> Xuất bản Tài chính (2006)<br /> ■ [6] Tạp chí kiểm toán<br /> ■ [7] Giáo trình kế toán tài chính, 2010, Trường Đại học Thương<br /> mại.<br /> ■ [8] Trang web: www.kiemtoan.com.vn<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 2<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> D<br /> M<br /> U<br /> M<br /> TM<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Đề tài 2: Thủ tục kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền?<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> Đề tài 1: Thủ tục kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán?<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> ĐỀ TÀI THẢO LUẬN<br /> <br /> 3<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> Chương 3: Kiểm toán tài sản dài hạn<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> Chương 2: Kiểm toán tài sản ngắn hạn<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> Chương 1: Tổng quan về kiểm toán BCTC<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Chương 6: Kiểm toán doanh thu và thu nhập<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> D<br /> <br /> 9/27/2017<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> Chương 5: Kiểm toán chi phí<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương 4: Kiểm toán nguồn vốn<br /> <br /> 4<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> 9/27/2017<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> 1.1. Khái niệm, mục tiêu của kiểm toán<br /> BCTC<br /> 1.1.1. Khái niệm kiểm toán BCTC<br /> 1.1.2. Mục tiêu kiểm toán BCTC<br /> 1.2. Phƣơng pháp kiểm toán BCTC<br /> 1.3. Những nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm<br /> toán BCTC<br /> 1.4. Quy trình kiểm toán BCTC<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> TỔNG QUAN VỀ KTBCTC<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản