intTypePromotion=3

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 4: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
74
lượt xem
8
download

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 4: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 4: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng" giúp người học hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của nợ phải thu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 4: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng

Chuyên đề 4<br /> <br /> KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG<br /> <br /> Muïc ñích<br />  Giuùp ngöôøi hoïc heä thoáng hoùa vaø vaän<br /> duïng caùc kieán thöùc veà keá toaùn, kieåm<br /> soaùt noäi boä vaø kieåm toaùn vaøo thöïc teá cuûa<br /> nôï phaûi thu<br /> <br /> 2<br /> <br /> Noäi dung<br />  Quan heä NPT vaø Doanh thu<br />  Nhöõng yeâu caàu veà vieäc laäp vaø trình baøy<br /> khoaûn muïc NPT treân BCTC<br />  Muïc tieâu vaø ñaëc ñieåm kieåm toaùn NPT<br />  KSNB ñoái vôùi NPT<br />  Quy trình kieåm toaùn NPT<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nôï phaûi thu vaø Doanh thu<br /> Nôï phaûi thu<br /> ñaàu kyø<br /> <br /> Tieàn thu<br /> baùn haøng<br /> <br /> Doanh thu<br /> trong kyø<br /> <br /> Nôï phaûi thu<br /> cuoái kyø<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nôï phaûi thu<br /> CAÙC YEÂU CAÀU VEÀ VIEÄC LAÄP VAØ TRÌNH BAØY<br /> <br />  Ghi nhaän nôï phaûi thu<br />  Ñaùnh giaù nôï phaûi thu<br />  Trình baøy vaø coâng boá<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản