intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 1 - Khái quát Về kiểm toán báo cáo tài chính

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
93
lượt xem
21
download

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 1 - Khái quát Về kiểm toán báo cáo tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 1 - Khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính tập trung trình bày các vấn đề về khái niệm, mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính; nội dung kiểm toán báo cáo tài chính; nguyên tắc cơ bản và quy trình kiểm toán báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 1 - Khái quát Về kiểm toán báo cáo tài chính

 1. BỘ TÀI CHÍNH - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - BỘ MÔN KIỂM TOÁN Chƣơng 1 Khái quát Về kiểm toán báo cáo tài chính
 2. NỘI DUNG CHƢƠNG 1 1.1: Khái niệm, mục tiêu kiểm toán BCTC 1.2: Nội dung kiểm toán BCTC 1.3: Nguyên tắc cơ bản và quy trình kiểm toán BCTC
 3. 1.1.1 KHÁI NIỆM KIỂM TOÁN BCTC + Khái niệm chung về kiểm toán. (GS. Alvin A. Arens- Missigan và GS. James K.Loebbecke-Utah) + Khái niệm kiểm toán BCTC - Định nghĩa của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) - Theo tiến sỹ Robert N.Anthony - Trƣờng đại học Harvard (Mỹ) - Theo chuẩn mực kiểm toán của Vƣơng quốc Anh - Khái niệm về kiểm toán BCTC
 4. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KIỂM TOÁN Kiểm toán là quá trình các KTV độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin đƣợc kiểm toán nhằm xác nhận và báo cáo về mức độ phù hợp giữa các thông tin này với các chuẩn mực đã đƣợc xây dựng
 5. KHÁI NIỆM KIỂM TOÁN BCTC - Định nghĩa của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC): “Kiểm toán là việc kiểm toán viên độc lập kiểm tra và trình bày ý kiến của mình về BCTC” - Theo tiến sỹ Tobert N.Anthony - Trường đại học Harvard (Mỹ): “Kiểm toán là việc xem xét, kiểm tra các ghi chép kế toán bởi các Kiểm toán viên công cộng độc lập, đƣợc thừa nhận và ở bên ngoài tổ chức, đơn vị đƣợc kiểm tra”
 6. KHÁI NIỆM KIỂM TOÁN BCTC - Theo chuÈn mùc kiÓm to¸n cña V¬ng quèc Anh: “ KiÓm to¸n lµ sù kiÓm tra ®éc lËp vµ lµ sù bÇy tá ý kiÕn vÒ nh÷ng BCTC cña mét ®¬n vÞ do KiÓm to¸n viªn ®îc bæ nhiÖm ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã theo ®óng víi mäi nghÜa vô ph¸p ®Þnh cã liªn quan” - Theo gi¸o tr×nh kiÓm to¸n BCTC: “KiÓm to¸n BCTC lµ qu¸ tr×nh c¸c KTV ®éc lËp vµ cã n¨ng lùc tiÕn hµnh thu thËp vµ ®¸nh gi¸ c¸c b»ng chøng vÒ BCTC ®îc kiÓm to¸n nh»m x¸c nhËn vµ b¸o c¸o vÒ møc ®é trung thùc, hîp lý cña BCTC ®ã víi c¸c chuÈn mùc ®· ®îc thiÕt
 7. 1.1.2 MỤC TIÊU KIỂM TOÁN BCTC BCTC là đối tƣợng của kiểm toán. Do đó, mục tiêu tổng quát của kiểm toán BCTC là: - Kiểm toán viên và công ty kiểm toán đƣa ra ý kiến xác nhận rằng báo cáo tài chính có đƣợc lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc đƣợc chấp nhận), có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trong yếu hay không; - Kiểm toán báo cáo tài chính còn giúp cho đơn vị đƣợc kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lƣợng thông tin tài chính của đơn vị.
 8. 1.2 NỘI DUNG THỰC HÀNH KIỂM TOÁN BCTC  Báo cáo tài chính đƣợc kiểm toán bằng cách chia BCTC thành nhiều bộ phận  Có 2 phƣơng pháp tiếp cận khi kiểm toán BCTC, gồm: – Phƣơng pháp kiểm toán trực tiếp – Phƣơng pháp kiểm toán theo chu kỳ  Do đó nội dung thực hành kiểm toán đƣợc xác định theo 2 phƣơng pháp này cũng khác nhau. Cụ thể:…
 9. 1.2 NỘI DUNG THỰC HÀNH KIỂM TOÁN BCTC Kiểm toán BCTC theo phƣơng pháp kiểm toán trực tiếp: Theo phương pháp này KTV kiểm toán BCTC theo các chỉ tiêu hoặc các nhóm chỉ tiêu: – Kiểm toán Vốn bằng tiền – Kiểm toán Hàng tồn kho. – Kiểm toán Tài sản cố định – Kiểm toán nợ phải trả – Kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu – Kiểm toán Chi phí – Kiểm toán doanh thu – Kiểm toán kết quả và phân phối kết quả – …
 10. 1.2 NỘI DUNG THỰC HÀNH KIỂM TOÁN BCTC Kiểm toán BCTC theo phƣơng pháp kiểm toán theo chu kỳ: Theo phương pháp này, những chỉ tiêu có liên quan đến cùng một loại nghiệp vụ được nghiên cứu trong mối quan hệ với nhau. Các nghiệp vụ, chỉ tiêu có thể kháí quát thành các chu kỳ sau: – Kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền; – Kiểm toán chu kỳ mua vào và thanh toán; – Kiểm toán chu kỳ TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn; – Kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự; – Kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho, chi phí và giá thành; – Kiểm toán chu kỳ huy động vốn và hoàn trả; – Kiểm toán các thông tin khác; – Kiểm toán VBT.
 11. 1.3 NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC 1.3.1 Nguyên tắc chi phối kiểm toán BCTC + Tuân thủ pháp luật của Nhà nước; + Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp; - Độc lập - Chính trực - Khách quan - Năng lực chuyên môn và tính thận trọng - Tính bí mật - Tư cách nghề nghiệp - Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn + Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán; + Kiểm toán viên phải có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp.
 12. 1.3.2 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 1.4.1 Quy trình kiểm toán BCTC Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm toán Giai đoạn 2: Thực hiện kiểm toán Giai đoạn 3: Kết thúc kiểm toán
 13. Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm toán. Bao gồm các phần công việc chính như sau: • Tìm hiểu khách hàng và đánh giá rủi ro • Xây dựng kế hoạch kiểm toán
 14. Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm toán. Bao gồm các phần công việc chính như sau: Công việc 1: Tìm hiểu khách hàng và đánh giá rủi ro + Thu thập thông tin về khách hàng: - Thông tin sơ bộ: lĩnh vực hoạt động, loại hình Doanh nghiệp, hình thức sở hữu, công nghệ sản xuất, tổ chức bộ máy quản lý và thực tiễn hoạt động của đơn vị…-> xác định tính có thể kiểm toán để ký hợp đồng kiểm toán - Nội dung cơ bản cần tìm hiểu: Hiểu biết chung về nền kinh kế; Môi trường và lĩnh vực hoạt động của đơn vị; Nhân tố nội tại của đơn vị được kiểm toán (các đặc điểm về sở hữu và quản lý; tình hình kinh doanh; khả năng tài chính; khả năng sinh lời; môi trường lập BCTC; yếu tố pháp luật… - Cách thức tìm hiểu: Xem hồ sơ tài liệu của công ty, của kiểm toán; Trao đổi với đối tượng bên trong và ngoài đơn vị được kiểm toán; Quan sát cơ sở vật chất…
 15. Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm toán. Bao gồm các phần công việc chính như sau: + Đánh giá trọng yếu, rủi ro: Đánh già RRTT, RRKS; Xác định mức độ trọng yếu; Xác định những vấn đề mới, các tình huống bất ngờ trong hoạt động của đơn vị, trong hoạt động kiểm toán; Xem xét sự phù hợp của công tác kế toán và chế độ kế toán áp dụng
 16. Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm toán. Bao gồm các phần công việc chính như sau: Công việc 2: Xây dựng kế hoạch kiểm toán + Phác thảo kế hoạch kiểm toán + Lập kế hoạch và chương trình kiểm toán
 17. Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm toán. Bao gồm các phần công việc chính như sau: Công việc 2: Xây dựng kế hoạch kiểm toán + Phác thảo kế hoạch kiểm toán  Mục đích của việc lập kế hoạch  Nội dung cơ bản cần đýợc thể hiện trong kế hoạch  Yêu cầu của việc lập kế hoạch  Tác dụng của việc lập kế hoạch  Sản phẩm của việc lập kế hoạch
 18. 2.2.1 Phác thảo kế hoạch kiểm toán • Mục đích của việc lập kế hoạch • Trợ giúp cho công việc kiểm toán tiến hành đúng thời gian, có chất lượng và hiệu quả. • Trợ giúp cho việc kiểm tra hoạt động kiểm toán • Nội dung cơ bản cần được thể hiện trong kế hoạch • Những thông tin cần được kiểm toán viên thu thập • Mục đích kiểm toán BCTC nói chung và từng bộ phận nói riêng • Mức độ trọng yếu và rủi ro • Nội dung và phạm vi cần kiểm toán • Phương pháp và thủ tục kiểm toán • Thời gian, nhân sự và chi phí kiểm toán • Các điều kiện phục vụ cho việc kiểm toán
 19. 2.2.1 Phác thảo kế hoạch kiểm toán • Yêu cầu của việc lập kế hoạch • KHKT phải được lập riêng cho từng cuộc kiểm toán • KHKT đảm bảo bao quát hết các khía cạnh trọng yếu của cuộc kiểm toán; đảm bảo cuộc kiểm toán được hoàn thành đúng thời hạn • KTV phải có đủ hiểu biết về đơn vị được kiểm toán • KHKT sẽ thay đổi theo quy mô, tính chất phức tạp cũng như kinh nghiệm và sự hiểu biết của KTV • Tác dụng của việc lập kế hoạch Kế hoạch kiểm toán càng khoa học, càng sát thực, càng chặt chẽ, đầy đủ, chi tiết, cụ thể thì hiệu quả và chất lượng kiểm toán càng cao. Kế hoạch kiểm toán thích hợp sẽ giúp kiểm toán viên, cụ thể:
 20. Tác dụng của KHKT - Xác định được các vấn đề trọng tâm cần chú ý những điểm mấu chốt, quan trọng kiểm toán và khái quát hiết các khía cạnh trọng yếu, rủi ro của một cuộc kiểm toán, những bộ phận có thể rủi ro, những vấn đề cần được nhận biết để tránh sai sót và hoàn tất công việc nhanh chóng. - Giúp KTV thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp làm cơ sở để đưa ra các ý kiến xác đáng về các BCTC, từ đó giúp kiểm toán viên hạn chế những sai sót, giảm thiều trách nhiệm pháp lý, nâng cao hiệu quả công việc và giữ vững được uy tín nghề nghiệp đối với khách hàng. - Xác định được thời gian, biên chế, chi phí, nội dung, phương pháp kiểm toán cần thiết.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản