intTypePromotion=3

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 4: Kiểm toán hàng tồn kho

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
40
lượt xem
12
download

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 4: Kiểm toán hàng tồn kho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của bài giảng "Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 4: Kiểm toán hàng tồn kho" là giới thiệu quy trình kiểm toán một khoản mục; giúp người học hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức về kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán vào thực tế của hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 4: Kiểm toán hàng tồn kho

Chuyên đề 4<br /> KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO<br /> <br /> Muïc ñích<br />  Giôùi thieäu quy trình kieåm toaùn moät khoaûn<br /> muïc<br />  Giuùp ngöôøi hoïc heä thoáng hoùa vaø vaän<br /> duïng caùc kieán thöùc veà keá toaùn, kieåm soaùt<br /> noäi boä vaø kieåm toaùn vaøo thöïc teá cuûa<br /> haøng toàn kho<br /> <br /> 2<br /> <br /> Noäi dung<br />  Quan heä HTK vaø Giaù voán haøng baùn<br />  Nhöõng yeâu caàu veà vieäc laäp vaø trình baøy<br /> khoaûn muïc HTK treân BCTC<br />  KSNB ñoái vôùi HTK<br />  Muïc tieâu vaø ñaëc ñieåm kieåm toaùn HTK<br />  Quy trình kieåm toaùn HTK<br /> <br /> 3<br /> <br /> HTK vaø GVHB<br /> Haøng toàn kho<br /> ñaàu kyø<br /> <br /> Giaù voán<br /> haøng baùn<br /> <br /> Haøng mua<br /> trong kyø<br /> <br /> Haøng toàn kho<br /> cuoái kyø<br /> <br /> 4<br /> <br /> Haøng toàn kho<br /> CAÙC YEÂU CAÀU VEÀ VIEÄC LAÄP VAØ TRÌNH BAØY<br /> <br />  Ghi nhaän haøng toàn kho<br />  Ñaùnh giaù haøng toàn kho<br />  Trình baøy vaø coâng boá<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản