intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
15
lượt xem
2
download

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 6 Kiểm toán doanh thu và thu nhập gồm các nội dung chính được trình bày như sau: kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kiểm toán doanh thu hoạt động tài chính, kiểm toán thu nhập khác,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 6 - ĐH Thương Mại

U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 6<br /> <br /> KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP<br /> <br /> 1<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> 6.1 Kiểm toán doanh thu bán hàng và cung<br /> cấp dịch vụ<br /> 6.2 Kiểm toán doanh thu hoạt động tài chính<br /> 6.3 Kiểm toán thu nhập khác<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> NỘI DUNG:<br /> <br /> 2<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 6.1 Kiểm toán doanh thu bán hàng và CCDV<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 6.1.1. Mục tiêu kiểm toán doanh thu BH và CCDV<br /> 6.1.2. Nội dung kiểm toán doanh thu BH và CCDV<br /> 6.1.3. Thủ tục kiểm toán doanh thu BH và CCDV<br /> <br /> 3<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Theo chuẩn mực kế toán số 14 (VAS 14), doanh thu là tổng giá trị<br /> các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ<br /> các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp,<br /> góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.<br /> Khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được trình<br /> bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, gồm doanh thu bán<br /> hàng- cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu và doanh thu<br /> thuần.<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> 6.1.1.1 Đặc điểm khoản mục doanh thu BH và CCDV:<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> 6.1.1. Mục tiêu kiểm toán doanh thu BH và<br /> CCDV<br /> <br /> 4<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu<br /> được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch như bán hàng hoá…bao gồm cả<br /> các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). Doanh thu<br /> còn bao gồm các khoản trợ giá, phụ thu theo quy định của nhà nước đối<br /> với một số hàng hoá dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ được nhà nước cho<br /> phép và giá trị của các sản phẩm hàng hoá đem biếu, tặng hoặc tiêu<br /> dùng trong nội bộ doanh nghiệp.<br /> Doanh thu nội bộ là số tiền thu được do bán hàng hoá, sản phẩm<br /> cung cấp dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng<br /> một công ty hay tổng công ty.<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> 6.1.1.1 Đặc điểm khoản mục doanh thu BH và CCDV:<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> 6.1.1. Mục tiêu kiểm toán doanh thu BH và<br /> CCDV<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản