intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
58
lượt xem
6
download

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 2 Kiểm toán tài sản ngắn hạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Kiểm toán tài sản bằng tiền, kiểm toán khoản nợ phải thu khách hàng, kiểm toán hàng tồn kho,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 2 - ĐH Thương Mại

U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> KIỂM TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 2.2. Kiểm toán khoản nợ phải thu khách hàng<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1. Kiểm toán tài sản bằng tiền<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.3. Kiểm toán HTK<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> 2<br /> 2<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> M<br /> _T<br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> 2.1.1. Mục tiêu kiểm toán tài sản bằng tiền<br /> 2.1.2. Nội dung kiểm toán tài sản bằng tiền<br /> 2.1.3. Thủ tục kiểm toán tài sản bằng tiền<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1. Kiểm toán tài sản bằng tiền<br /> <br /> 3<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> Khoản mục tiền trình bày trên BCĐKT: Phần Tài<br /> sản: Loại A: Tài sản ngắn hạn; Khoản I: Tiền và<br /> các khoản tương đương tiền; Mục 1: Tiền.<br />  Khoản mục tiền trình bày trên BCĐKT theo số<br /> tổng hợp. Nội dung chi tiết được công bố trong<br /> Bản thuyết minh BCTC gồm: Tiền mặt, Tiền gửi<br /> ngân hàng và Tiền đang chuyển chi tiết tiền VND,<br /> ngoại tệ, vàng bạc đá quý<br /> <br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> 2.1.1.1 Đặc điểm khoản mục tiền:<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.1. Mục tiêu kiểm toán tài sản bằng tiền<br /> <br /> 4<br /> 4<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.1.1 Đặc điểm khoản mục tiền:<br />  Tiền là khoản mục quan trọng trong tài sản ngắn<br /> hạn dùng để phân tích khả năng thanh toán nên<br /> có thể cố tình trình bày sai lệch (Ghi nhận sớm<br /> hơn để khả năng thanh toán cao hơn thực tế)<br />  Tiền là khoản mục bị ảnh hưởng và có ảnh hưởng<br /> đến nhiều khoản mục quan trọng: Doanh thu, chi<br /> phí, công nợ,… Do đó những sai sót và gian lận<br /> trong các khoản mục khác thường liên quan đến<br /> các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ của tiền<br /> <br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2