intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
18
lượt xem
1
download

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 5 Kiểm toán chi phí gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Kiểm toán giá vốn hàng bán, kiểm toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 5 - ĐH Thương Mại

U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> CHƢƠNG 5<br /> KIỂM TOÁN CHI PHÍ<br /> <br /> 1<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.1. KIỂM TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN<br /> 5.2. KIỂM TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ<br /> QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> NỘI DUNG:<br /> <br /> 2<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> 5.1.1. Mục tiêu kiểm toán giá vốn hàng bán<br /> 5.1.2. Nội dung kiểm toán giá vốn hàng bán<br /> 5.1.3. Thủ tục kiểm toán giá vốn hàng bán<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.1. KIỂM TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN<br /> <br /> 3<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> - Giá vốn hàng bán là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh trị giá thực tế của<br /> sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư đã tiêu thụ trong kz.<br /> - Giá vốn hàng bán bao gồm nhiều loại:<br /> • Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh Giá vốn hàng bán là trị giá vốn<br /> của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kz; là chi phí nguyên vật<br /> liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất<br /> chung cố định không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán trong kz;<br /> là các khoản hao hụt, mất mát hàng tồn kho sau khi trừ đi phần bồi<br /> thường do trách nhiệm cá nhân gây ra; là chi phí xây dựng tự chế giá<br /> vốn hàng bán vượt trên mức bình thường không được tính vào nguyên<br /> giá giá vốn hàng bán hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành; là số<br /> trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.<br /> • Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: Giá vốn hàng bán là số<br /> khấu hao bất động sản đầu tư trích trong kz; là chi phí sửa chữa, nâng<br /> cấp, cải tạo bất động sản đầu tư không đủ điều kiện tính vào nguyên<br /> giá bất động sản đầu tư; là chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho thuê<br /> hoạt động bất động sản đầu tư trong kz; là giá trị còn lại của bất động<br /> sản đầu tư bán, thanh lý trong kz; là chi phí của nghiệp vụ bán, thanh<br /> lý bất động sản đầu tư phát sinh trong kz.<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> 5.1.1.1 Đặc điểm khoản mục giá vốn hàng bán:<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.1.1. Mục tiêu kiểm toán giá vốn hàng bán<br /> <br /> 4<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> - Giá vốn hàng bán là một chỉ tiêu quan trọng được trình bày trên<br /> Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp<br /> đến lợi nhuận gộp, từ đó, ảnh hưởng đến chi phí thuế thu nhập<br /> doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Bên cạnh<br /> đó, giá vốn hàng bán và hàng tồn kho cùng các chỉ tiêu khác trên<br /> Bảng cân đối kế toán cũng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Một<br /> sự sai lệch của giá vốn hàng bán cũng sẽ làm sai lệch mang tính chất<br /> lan tỏa đến các chỉ tiêu khác trên Báo cáo tài chính và ngược lại.<br /> Chính vì vậy, kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán là một nội<br /> dung quan trọng trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính.<br /> - Do mối quan hệ chặt chẽ nên việc kiểm toán giá vốn hàng bán<br /> được thực hiện ngay trong quá- trình kiểm toán hàng tồn kho. Nói<br /> cách khác, qua quá trình thu thập những bằng chứng đầy đủ và<br /> thích hợp về hàng tồn kho, kiểm toán viên đồng thời cũng đã có<br /> những bằng chứng cần thiết về giá vốn hàng bán.<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> 5.1.1.1 Đặc điểm khoản mục giá vốn<br /> hàng bán:<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản