intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh nghiệm nông nghiệp

Xem 1-20 trên 6781 kết quả Kinh nghiệm nông nghiệp
 • TỔ CHỨC TIÊU THU SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 1. Vai trò và đặc điể m của tiê u thụ sản phẩ m trong kinh doanh nô ng nghiệ p 1.1. Vai trò của tiêu thụ sản phẩ m Tiê u thụ sản phẩm là một khâu quan trọng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó chính là quá trình thực hiện giá trị của sản phẩ m, là gia i đoạn là m cho sản phẩ m ra khỏi quá trình sản xuất bước vào lưu thông, đưa sản phẩm từ lĩnh vực lưu...

  pdf95p windlee 07-10-2011 253 105   Download

 • Khái niệm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá 1.1.1.1. Các quan niệm về công nghiệp hoá Ngày nay, công nghiệp hoá, hiện đại hoá mang tính tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế của các quốc gia. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy công nghiệp hoá, hiện đại hoá là con đường để biến một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành một nền kinh tế hiện đại, mà công nghiệp có vai tròđặc biệt quan trọng. Với cách tiếp cận khác nhau thì quan niệm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng có...

  pdf188p bandoctl 01-07-2013 101 33   Download

 • Luận án làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp (KTNN) từ năm 2001 đến năm 2010; đúc rút một số kinh nghiệm để vận dụng vào hiện thực, góp phần làm cho KTNN của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Luận án đúc rút kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển KTNN trong những năm 2001 - 2010 để vận dụng vào thực tiễn.

  doc212p change03 06-05-2016 155 29   Download

 • Chúng ta xây dựng đất nước đi theo con đường Chủ nghĩa Xã hội từ một xuất phát điểm thấp: nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Vấn đềđặt ra cho chúng ta là làm thế nào để xây dựng lại đất nước bắt kịp với nền kinh tế thế giới, tránh tụt hậu xa hơn về mọi mặt đặc biệt là về kinh tế. Chúng ta không còn con đường nào khác là phải tiến hành công nghiệp hoá- hiện đại hoá nhằm đưa nền kinh tế - xã hội nước...

  pdf43p caphe_123 17-07-2013 68 21   Download

 • Luận án làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp (KTNN) từ năm 2001 đến năm 2010; đúc rút một số kinh nghiệm để vận dụng vào hiện thực, góp phần làm cho KTNN của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Luận án đúc rút kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển KTNN trong những năm 2001 - 2010 để vận dụng vào thực tiễn.

  pdf12p change12 30-06-2016 63 12   Download

 • Thông qua nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp tỉnh Hải Dương thời kỳ 1883 - 1945, luận án góp một cái nhìn cụ thể, toàn diện hơn về kinh tế nông nghiệp thời Pháp thuộc ở Bắc Kỳ nói chung và đồng bằng Bắc Bộ nói riêng. Đồng thời trên cơ sở đó đánh giá một cách khách quan, khoa học về tác động của chính sách thuộc địa của Pháp đối với kinh tế nông nghiệp Hải Dương và rút ra những bài học kinh nghiệm cho công cuộc phát triển nông nghiệp, đổi mới nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

  doc257p change01 05-05-2016 66 8   Download

 • Bài viết Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao ở Đà Lạt thành tựu và bài học kinh nghiệm trình bày quá trình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp , đánh giá kết quả và đúc kết những bài học kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao từ thực tiễn của thành phố Đà Lạt

  pdf6p dangthitrangtrang 10-05-2018 58 7   Download

 • Luận án làm rõ chủ trương lãnh đạo của Đảng bộ Thái Nguyên đối với kinh tế nông nghiệp trong thời kỳ từ năm 1997 đến năm 2010, quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và những chuyển biến của kinh tế nông nghiệp Thái Nguyên trong thời kỳ từ năm 1997 đến năm 2010, đánh giá những thành tựu, hạn chế trong quá trình Đảng bộ lãnh đạo kinh tế nông nghiệp và bước đầu rút ra một số kinh nghiệm từ sự lãnh đạo kinh tế nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc32p khanhnie 03-01-2017 40 5   Download

 • Luận án làm sáng tỏ đường lối, chính sách của Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp Miền Bắc từ năm 1961 đến năm 1975; qua đó làm rõ vị trí, vai trò của kinh tế nông nghiệp trong công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc (1961-1975) và đúc kết những kinh nghiệm, làm cơ sở vận dụng vào quá trình đổi mới phát triển kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng ở nước ta hiện nay.

  pdf20p cuongcuncon 29-08-2019 27 4   Download

 • Mục đích của luận văn là trên cơ sở phân tích thực trạng vận dụng lý luận và kinh nghiệm đề xuất những phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành huyện Từ Liêm - Hà Nội theo hướng đô thị hoá, sinh thái và hiệu quả trong thời gian tới.

  pdf110p trananh2212 25-09-2020 15 4   Download

 • Thông qua nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp tỉnh Hải Dương thời kỳ 1883 - 1945, luận án góp một cái nhìn cụ thể, toàn diện hơn về kinh tế nông nghiệp thời Pháp thuộc ở Bắc Kỳ nói chung và đồng bằng Bắc Bộ nói riêng. Đồng thời trên cơ sở đó đánh giá một cách khách quan, khoa học về tác động của chính sách thuộc địa của Pháp đối với kinh tế nông nghiệp Hải Dương và rút ra những bài học kinh nghiệm cho công cuộc phát triển nông nghiệp, đổi mới nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

  doc26p change01 05-05-2016 30 3   Download

 • Luận án làm sáng tỏ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ 1986 đến 2005; khắc họa các bước phát triển, đúc kết kinh nghiệm lịch sử và gợi mở những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án.

  pdf27p lequangvinh1608 13-08-2019 8 1   Download

 • Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Kinh tế nông nghiệp, trang bị những kiến thức về nguyên lý kinh tế áp dụng vào nông nghiệp bao gồm sản xuất, marketing và thương mại. Kinh tế các nguồn lực trong nông nghiệp. Các nguyên tắc khi ra quyết định trong nông nghiệp. Lý thuyết cung cầu và sự hình thành giá cả nông sản. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp trên thế giới. Những quan điểm mới về phát triển nông nghiệp bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  doc5p koxih_kothogmih8 01-10-2020 4 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ sự chủ động, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên trong quá trình vận dụng chủ trương của Đảng về phát triển KTNN vào thực tiễn địa phương. Góp phần phục dựng bức tranh chung về tình hình phát triển kinh tế nói chung, kinh tế nông nghiệp nói riêng của tỉnh Hưng Yên dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.Cung cấp thêm luận cứ khoa học để Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đưa ra những đánh giá toàn diện, khách quan về KTNN và bước đầu rút ra một số kinh nghiệm có giá trị thực tiễn, có thể áp dụng trong thời gian tiếp theo.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 8 0   Download

 • . Giới thiệu chung Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt của FAO đưa ra cơ chế để thực hiện các hành động cụ thể nhằm đạt được phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vữ ng. Mục đích của những họat động này là khuyến khích nông dân, các nhà chế biến thực phẩm, hệ thống bán lẻ, người tiêu dùng và chính phủ có trách nhiệm trong hệ thống sản xuất nông nghiệp bền vững nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người, động vật, tạo nên một xã hội thịnh vượng. Mặc dù...

  pdf8p pencil_7 13-10-2011 214 45   Download

 • Góp phần nâng cao kiến thức và hiểu biết đối với sinh viên ngành Nông nghiệp về khung pháp lý các văn bản Pháp lệnh giống cây trồng; Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định của chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón ở Việt Nam.

  pdf45p windlee 07-10-2011 167 42   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là hệ thống hoá cơ sở lý luận về chuyển dịch CCKTNN theo hướng phát triển bền vững (PTBV) và tìm hiểu kinh nghiệm thực thực tiễn của một số tỉnh để nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng chuyển dịch CCKTNN ở tỉnh Nghệ An trong các năm gần đây, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy theo hướng PTBV trong thời gian tới.

  pdf177p change05 08-06-2016 92 33   Download

 • Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt có nghĩa là áp dụng kiến thức vào nguồn tài nguyên thiên nhiên theo phương thức bền vững đối với sản xuất thực phẩm có lợi cho sức khoẻ, an toàn và các sản phẩm phi thực phẩm, có đạo đức nhưng vẫn đạt được hiệu quả kinh tế và ổn định xã hội.

  pdf9p pencil_7 13-10-2011 70 15   Download

 • Giới thiệu chung Các hoạt động phi nông nghiệp sinh ra các nguồn vật liệu phi nông nghiệp. Nguồn vật liệu phi nông nghiệp được sử dụng bón vào đất như là nguồn dinh dưỡng: 1. Bột giấy và giấy vụn. 2. Rác thải sinh học.

  pdf3p pencil_7 13-10-2011 55 4   Download

 • Nói đến nghề nông trồng lúa nước, tức là nói đến ruộng đất. Vì vậy, quản lý và không ngừng mở rộng ruộng đất là những vấn đề sống còn của con người. Nhưng quản lý như thế nào, mở rộng như thế nào, tùy thuộc vào những quan hệ xã hội đương thời chi phối. Định Hoá là một huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, với địa hình khá phức tạp và tương đối hiểm trở, núi thấp, đồi cao đã tạo nên vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, thuận lợi phát triển kinh tế nông nghiệp ruộng nước.

  pdf8p cumeo2005 02-07-2018 47 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
816 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kinh nghiệm nông nghiệp
p_strCode=kinhnghiemnongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2