intTypePromotion=4
ADSENSE

Lập trình trả nợ

Xem 1-20 trên 464 kết quả Lập trình trả nợ
 • Đây là tài liệu bài tập môn tài chính về cách tính nhu cầu vốn vay, lập trình trả nợ, tính phí vốn vay trước và sau thuế, tính phí tổn vốn bình quân dự án... Mời các bạn tham khảo

  doc2p hieunamhai 11-10-2013 146 14   Download

 • Nộ idung chương 3: 3.1 Hàm và lập trình hướng hàm 3.2 Khai báo, ₫ịnh nghĩa hàm 3.3 Truyền tham số và trả về kết quả 3.4 Thiết kế hàm và thư viện 3.5 Thư viện chuẩn ANSI-C 3.6 Làm việc với tệp tin sử dụng thư viện C++ 3.7 Nạp chồng tên hàm C++ 3.8 Hàm inline trong C++

  pdf51p ledinhtan1991 12-03-2010 253 105   Download

 • Trong khi lập trình các ứng dụng, một số bạn sẽ gặp phải yêu cầu kiểm tra hệ thống và liệt kê tất cả ứng dụng đang chạy (như tiện ích "Task Manager") và trong một số trường hợp còn cần đến cách thức để "kill" các ứng dụng đó. Bài viết sẽ trình bày cách hiện thực các yêu cầu này bằng VB6. Một chương trình được kích hoạt từ 1 tập tin (file) khả thi *.exe nằm ở vị trí xác định trên đĩa cứng. Khi chương trình chạy, nó trở thành tiến trình (process) trong máy, mỗi...

  pdf4p balanghuyen 11-01-2010 183 60   Download

 • Chươngtrìnhtrêncó: Định nghĩa hàm main(). Một dòng chú thích. Một dẫn hướng biên dịch(dùngthưviện). Một câu lệnh xuất ra màn hình(đầurachuẩn). Một câu lệnh trả kết quả. Chương trình thực hiện: Yêu cầu máy tính in ra một dòng chữ ra màn hình. Trả kết quả về là0 cho chương trình gọi nó.

  pdf21p animorphs 16-03-2013 57 10   Download

 • Nếu bạn không muốn dùng con chíp 89C2051-40 chân vừa to lại vừa đắt tiền thì bạn có thể dùng con chíp 89C2051-20 chân vừa nhỏ gọn vừa tiết kiệm tiền bạc mà vẫn đầy đủ các tính năng như chíp 89C51. Chíp 89C2051 rất nhỏ gọn nên nó được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng nhỏ. Nếu bạn muốn vừa học VI SỬ LÝ đồng thời cũng muốn khám phá nó qua các ứng dụng cụ thể, qua các dự án thực tế để phát triển 89C2051, 89C4051…với ngôn ngữ lập trình Assembly thì mạch nạp 89C2051 chính là câu trả lời....

  doc20p bank90 01-12-2010 710 213   Download

 • • Đặc điểm của OOP • Tính đóng gói (Encapsulation) • Tính kế thừa (Inheritance) • Tính đa hình (Polymorphism) 6 Ví dụ về OOP trong Java • Lớp Time và TimeTest nằm trong cùng thư mục • Lớp Time nằm trong file Time.java. Nó chứa các định nghĩa về thời gian. • Lớp TimeTest nằm trong file TimeTest.java. Nó dùng để kiểm tra lớp Time. Lớp TimeTest chứa hàm main. • Khi chạy chỉ cần gõ: • javac TimeTest.java • java TimeTest • Java sẽ tự động tìm và dịch file Time.java ...

  pdf5p zues10 11-07-2011 361 117   Download

 • LINQ to SQL Tutorial của SPROC. Bạn có thể dùng cách tiếp cận này cho cả trường hợp Insert và Update. LINQ to SQL có thể lấy giá trị trả về và dùng nó để cập nhật giá trị của các thuộc tính của các đối tượng trong mô hình dữ liệu mà không cần thực thi thêm một câu truy vấn thứ 2 để lấy các giá trị đã được tạo ra. Sẽ thế nào nếu một SPROC phát ra một lỗi?

  pdf14p kemoc5 06-06-2011 120 33   Download

 • Là hệ thống các chương trình hỗ trợ các tác vụ quản lý, khai thác dữ liệu theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Microsoft Acceess cũng là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nó trợ giúp cho người sử dụng lưu trữ thông tin dữ liệu bên ngoài vào máy tính dưới dạng các bảng và có thể tính toán, xử lý trên dữ liệu trong các bảng đã lưu trữ. I.2. Các đặc điểm của của Microsoft Acceess 2000 Hỗ trợ cơ chế tự động kiểm tra khoá chính, phụ thuộc tồn...

  pdf49p quanvokiem 10-03-2010 150 30   Download

 • ASP.NET MVC là của Microsoft thực hiện một thử và thử nghiệm mô hình kiến trúc. MVC tách ra giao diện người dùng, logic của một ứng dụng, và dữ liệu, và làm cho nó dễ dàng hơn để kiểm tra, gia hạn, và duy trì. MVC là viết tắt của Model, View, Controller. Nếu bạn đã bản đồ các điều khoản cho một truyền thống

  pdf14p yukogaru4 19-09-2010 103 27   Download

 • Chương 12: Kiểm tra và gỡ lỗi Sức mạnh công nghiệp Debugging với Drosera Nếu bạn gọi lại từ Chương 1, Safari được xây dựng trên đầu trang của trình duyệt nguồn mở WebKit động cơ. Drosera là một JavaScript debugger cao cấp được bao gồm với WebKit hàng đêm, nhưng không phải là một phần của Safari chính nó. Tuy nhiên, nếu bạn đang chạy Mac OS X, bạn có thể tải về mới nhất của WebKit đêm xây dựng tại www.webkit.org và tận dụng lợi thế của việc sử dụng Drosera...

  pdf11p yukogaru3 31-08-2010 79 23   Download

 • ÔN THI TOPICA PHP & MySQL.HTML là viết tắt của từ tiếng Anh nào sau đây?. HyperText Markup Language..Ai là người đầu tiên phát minh ra Apache?. Rob McCool..PHP dựa vào Syntax của ngôn ngữ nào?. C..Đâu là chú thích cho nhiều dòng văn bản trong PHP?. /*….*/..Câu lệnh nào sau đây là đúng khi muốn ép kiểu dữ liệu từ dạng dữ liệu dạng string thành.dữ liệu kiểu integer?. $item = (int) ”100Laptop”..Web tĩnh sử dụng công nghệ nào sau đây?. HTML..Kiểu nào sau đây là kiểu số nguyên trong PHP?. int..Dấu biểu tượng nào được dùng để làm thành 1 biến?. $..Đâu không phải là giao thức mạng?. HTML.

  pdf36p thienphukutest 30-05-2017 256 34   Download

 • BÀI 6: TEMPLATE (TIẾP THEO) Trình biên dịch và template Trong bài trước chúng ta thấy một điều hơi là lạ, đó là file header array.h có chỉ thị #include file source array.cpp. Tại sao như vậy ? Khi trình biên dịch gặp template, nó kiểm tra cú pháp, nhưng không biên dịch ngay....

  pdf7p yukogaru 26-07-2010 86 22   Download

 • Tất nhiên, khi bạn đang liên kết với dữ liệu, bạn thường muốn lấy nó từ một nguồn bên ngoài. Việc kiểm soát DataView cho phép bạn dễ dàng thực hiện việc này và liên kết với nhiều loại khác nhau của dịch vụ, ví dụ: • ASMX web dịch vụ • các dịch vụ web WCF • Dịch vụ dữ liệu WCF • ASP.NET MVC điều khiển hành động • JSONP dịch vụ • Về cơ bản bất cứ điều gì mà trả về JSON định dạng dữ liệu Bây giờ bạn sẽ sử dụng các mẫu để khách hàng liên kết với cả một ASMX...

  pdf9p yukogaru4 19-09-2010 67 19   Download

 • Khi bạn đã tạo một socket, bạn có thể dùng nó để thiết lập một kết nối đến server . Ta dùng hàm connect() để thực hiện việc này: int connect (SOCKET s, const struct sockaddr *name, int namelen ). Tham số đầu tiên, s, xác định socket descriptor được trả về bởi hàm socket() .

  doc12p samsara69 15-04-2011 84 16   Download

 • 1- Toán tử gán: Chúng ta đã từng tiếp xúc với toán tử này bởi việc khởi tạo 1 biến. Nó gồm ký tự đơn =. Toán tử gán lấy giá trị của toán hạng bên phải gán nó vào toán hạng bên trá

  doc4p vanminh47 22-06-2011 75 11   Download

 • Hàm lấy trong thư viện alloc.h hoặc stdlib.h. kichthuoc tính bằng số by te. Hàm sẽ đưa con trỏ về vị trí ô nhớ vừa được cấp hoặc về NULL nếu không đủ bộ nhớ cần thiết. Nếu kichthuoc == 0 thì nó trả về NULL. Ví dụ : Tạo một danh sách liên kết. Các biến cấu trúc gồm các trường : Họ tên, Quê quán, tuổi, và một trường con trỏ là Tiếp.

  pdf20p zues10 11-07-2011 62 10   Download

 • Thêm một mẫu vào danh sách bằng cách sử dụng nút + bên dưới danh sách; loại bỏ các mô hình sử dụng - nút. Kiểm tra mẫu (để kích hoạt nó), và sau đó kích đúp vào hình để chỉnh sửa nó, như trong Hình 8-7.

  pdf13p yukogaru8 25-10-2010 40 9   Download

 • 484 ❘ CHAPĐể xóa một biểu thức, chọn nó trong cửa sổ biểu thức và bấm phím Delete. Biểu thức rất hữu ích cho việc kiểm tra các nội dung của các giá trị mảng. Một biểu hiện giống như đống [1] xem xét các yếu tố thứ hai trong các ngăn xếp mảng. Các bộ đệm biểu [chỉ mục] xem xét bất cứ phần tử chỉ số biến dùng để chỉ.TER 18 DEBUGGING To delete an expression, select it in the Expressions window and press the Delete key. Expressions are very useful for examining the contents of array values. An expression like...

  pdf7p yukogaru8 26-10-2010 57 8   Download

 • Việc sử dụng catch không có tham số có vẻ như có nhiều sức mạnh do chúng bắt giữa tất cả các ngoại lệ. Tại sao chúng ta không luôn luôn sử dụng câu lệnh catch không có tham số để bắt các lỗi? Trả lời 1: Mặc dù sử dụng catch duy nhất có rất nhiều sức mạnh, nhưng nó cũng làm mất rất nhiều thông tin quan trọng về ngoại lệ được phát sinh. Khi đó chúng ta sẽ không biết chính xác loại ngoại lệ xảy ra và khó có thể bảo trì cũng như khắc phục...

  pdf4p tengteng16 27-12-2011 41 6   Download

 • Hàm là một đoạn chương trình độc lập thực hiện trọn vẹn một công việc nhất định, sau đó trả về giá trị cho chương trình gọi nó.Hay nói cách khác hàm là sự chia nhỏ của chương trình.Truyền Tham Chiếu (&): Bên trong giá trị các tham số thay đổi, ra khỏi hàm bị thay đổi theo.Truyền Tham Biến (*): Bên trong giá trị các tham số thay đổi, ra khỏi hàm bị thay đổi theo.Ngôn ngữ C cho phép từ trong thân của một hàm có lời gọi hàm chính hàm đó. Hàm như vậy gọi là hàm...

  pdf62p hikarijun 11-07-2013 44 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình trả nợ
p_strCode=laptrinhtrano

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2