intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu phiếu đăng ký công dân

Xem 1-19 trên 19 kết quả Mẫu phiếu đăng ký công dân
 • Tiết 88: ÔN TẬP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH....I/ Mục đích yêu cầu: Giúp học sinh nắm:.. - Hệ thống được kiến thức về văn bản thuyết minh... - Rèn luyện, nâng cao một bước kỹ năng làm bài văn thuyết minh... II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:..1. Kiến thức:..- Khái niệm văn bản thuyết minh...- Các phương pháp thuyết minh...- Yêu cầu cơ bản khi làm bài văn thuyết minh...- Sự phong phú, đa dạng về đối tượng cần giới thiệu trong văn bản thuyết minh...2. Kỹ năng:..- Khái quát, hệ thống hóa những kiến thức đã học...- Đọc – hiểu yêu cầu đề bài văn thuyết minh...

  doc9p ducviet_58 07-08-2014 730 25   Download

 • MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Văn phòng HĐND và UBND... Bộ phận TN&TKQ Số: ……/PĐK-BPTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ................, ngày ....... tháng ....... năm 201... PHIẾU ĐĂNG KÝ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ Bộ phận TN&TKQ đã chấp nhận đăng ký giải quyết hồ sơ của Ông (bà), tổ chức: ...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 54 4   Download

 • Mẫu số 01/PĐK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------……., ngày……tháng……năm 20… PHIẾU ĐĂNG KÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC Kinh gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố............................ 1. Tên Hộ:.............................. (đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước): Địa chỉ liên hệ ...

  pdf3p banhbeonhanthit 31-07-2013 87 4   Download

 • CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng) TÊN CÔNG TY -------Số: / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------…………, ngày … tháng … năm…... CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch...

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 63 2   Download

 • ỦY BAN DÂN TỘC ------HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 20..... PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP BỘ (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/năm 2013 của Bộ trưởng, ...

  pdf3p banhnamdua 19-07-2013 133 4   Download

 • Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

  pdf2p depart 27-02-2012 332 12   Download

 • Các công ty, một nhà sản xuất thiết bị bệnh viện, phải chịu đựng từ việc bán hàng và lợi nhuận bằng phẳng. Giám đốc điều hành là mục đích nâng cao lợi nhuận của công ty và giá cổ phiếu. Vì vậy, ông đã ra lệnh cắt giảm chi phí qua-các-board. Lợi nhuận tăng, và anh ta đang đợi giá cổ phiếu tăng. Khi nó không, ông đã đi đến Wall Street để tìm hiểu lý do tại sao. Các nhà phân tích nói với ông rằng mấu chốt của ông đã được cải thiện nhưng không hàng đầu...

  pdf18p banhbeo2 05-11-2011 71 10   Download

 • Mẫu phiếu khai báo chất thải phóng xạ ; Mẫu 15/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 137 5   Download

 • Mẫu phiếu khai báo các nguồn bức xạ ; Mẫu 13/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf10p dauhuthiu 27-09-2010 169 8   Download

 • Mẫu phiếu khai báo địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ ; Mẫu 14/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 191 7   Download

 • Mẫu phiếu khai báo nhân viên bức xạ ; Mẫu 12/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 174 5   Download

 • Mẫu phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ ; Mẫu 11/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 187 4   Download

 • Mẫu phiếu khai báo cơ sở bức xạ ; Mẫu 10/A (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ) TBX-CP

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 134 3   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu đăng ký công dân

  pdf1p mattroi_thuytinh 27-07-2010 104 4   Download

 • - Qua bưu điện Thành phần hồ sơ: 1- Đăng ký công dân: + Phiếu đăng ký công dân (theo mẫu số 19/NG-LS), Người đăng ký phải điền đầy đủ các chi tiết trong Phiếu đăng ký công dân (nếu người khai còn có hộ chiếu nước ngoài thì mục hộ chiếu ghi thêm nước cấp hộ chiếu). + Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hợp lệ (đương sự xuất trình hộ chiếu để đối chiếu). + Nếu không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị (hoặc giấy tờ thay hộ chiếu)...

  doc2p batoan 09-09-2009 118 4   Download

 • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả. + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ. * Bước 3: Nhận giấy thông hành hồi hương tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an. tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cán bộ trả giấy thông hành hồi hương và viết phiếu thu lệ phí. ...

  doc4p quochung 09-09-2009 122 4   Download

 • a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Sổ hộ khẩu. Có một trong các loại giấy tờ phản ánh các trường hợp sau: + Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết; + Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại; + Đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú của cơ quan có thẩm quyền; + Ra nước ngoài để định cư; + Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu thông báo đã đăng ký thường trú của cơ quan Công...

  doc2p trannhu 08-09-2009 168 9   Download

 • - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Phiếu đăng ký dự thi. + Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt có công chứng của cơ quan công chứng Việt Nam: Bằng tốt nghiệp đại học; Chứng chỉ hành nghề thẩm định giá. + Lý lịch do cơ quan trực tiếp quản lý lao động của Việt Nam xác nhận. + Hợp đồng lao động với một doanh nghiệp thẩm định giá hoặc có chức năng hoạt động thẩm định giá được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. + 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 chụp trong...

  doc2p batrinh 19-08-2009 225 16   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: + Phiếu đăng ký dự thi. + Sơ yếu lý lịch (có xác nhận); +Các bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ quy định, bao gồm: Bằng Đại học chuyên ngành phù hợp, Chứng chỉ Bồi dưỡng thẩm định giá, Chứng chỉ tin học và ngoại ngữ, Chứng chỉ Kiểm toán viên (nếu có) và các văn bằng, chứng chỉ liên quan (nếu có). + 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4cm (chụp trong thời gian 6 tháng tính đến trước ngày đăng ký dự thi), hai phong bì có dán tem ghi rõ họ...

  doc2p batrinh 19-08-2009 174 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu phiếu đăng ký công dân
p_strCode=mauphieudangkycongdan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2