intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngân sách nhà nước năm 2013

Xem 1-20 trên 257 kết quả Ngân sách nhà nước năm 2013
 • Phụ lục số 1 "Quyết toán cân đối ngân sách nhà nước năm 2013" được ban hành kèm theo Nghị quyết số 90/2015/QH13 ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và ôn thi.

  doc33p lethixuanhuong_9312 23-12-2015 68 3   Download

 • "Nghị quyết số: 90/2015/QH13 - Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013" phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc20p tsmttc_010 28-08-2015 30 1   Download

 • Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

  doc2p daoquocmanh28 13-12-2017 8 0   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết này, nhóm tác giả đã nghiên cứu thực trạng huy động nguồn thu ngoài ngân sách Nhà nước của Trường Đại học Hồng Đức trong 5 năm gần đây (2013-2017) từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thu hút nguồn thu ngoài ngân sách Nhà nước cho Nhà trường trong thời gian tới.

  pdf12p viedison2711 03-09-2019 41 0   Download

 • Quyết định 23/2013/QĐ-UBND quy định mức chi, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

  pdf16p minhhanhmh 05-03-2014 49 1   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 NĂM 2013 - 2015

  pdf17p ngu_mieu 24-10-2012 50 12   Download

 • Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN giai đoạn từ năm 2013-2015 trên địa bàn huyện Bố Trạch. Từ đó, đề xuất những phương hướng, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn huyện Bố Trạch trong thời gian tới.

  pdf82p thangnamvoiva30 02-11-2016 45 10   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf9p mungtetmoi 21-01-2013 57 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

  pdf8p naubanh_tet 01-02-2013 57 7   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

  pdf13p naubanh_tet 01-02-2013 30 7   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

  pdf37p ngu_mieu 24-10-2012 37 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

  pdf11p naubanh_tet 01-02-2013 46 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf8p naubanh_tet 01-02-2013 36 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ- XÃ HỘI NHÀ NƯỚC VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf2p naubanh_tet 01-02-2013 32 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG ...

  pdf18p mualan_mualan 03-04-2013 57 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

  pdf47p bachqua 19-04-2013 41 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

  pdf13p naubanh_tet 01-02-2013 72 4   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 NĂM 2013 - 2015

  pdf22p ngu_mieu 24-10-2012 31 3   Download

 • CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 NĂM 2013 - 2015

  pdf17p noel_vui 13-11-2012 36 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf4p naubanh_tet 01-02-2013 47 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
900 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Ngân sách nhà nước năm 2013
p_strCode=ngansachnhanuocnam2013

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2