Phân loại fdi

Xem 1-13 trên 13 kết quả Phân loại fdi
 • Theo nguồn quốc tế: Khái niệm của IMF: FDI là một hoạt động đầu tư được thực hiện nhằm đạt được những lợi ích lâu dài trong một doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ của một nền kinh tế khác nền kinh tế nước chủ đầu tư

  doc11p truongng7878 18-05-2011 1856 307   Download

 • Mục tiêu chính của chương 3 Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thuộc bài giảng Đầu tư nước ngoài có nội dung trình bày về lý thuyết về FDI, phân loại FDI, các nhân tố ảnh hưởng đến FDI, tác động của FDI, xu thế vận động của FDI trên thế giới, FDI tại Việt Nam.

  pdf65p thin_12 23-07-2014 127 32   Download

 • Mục tiêu trình bày chương 2 Phân loại đầu tư nước ngoài thuộc bài giảng Đầu tư nước ngoài có nội dung trình bày về kênh chính phủ hay kênh chính thức, kênh tư nhân, phân loại đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân quốc tế, các thành phần của vốn FDI, đầu tư phi nhân quốc tế.

  pdf28p thin_12 23-07-2014 61 11   Download

 • Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng Khoa kinh tÕ ngo¹i th¬ng  kho¸ luËn tèt nghiÖp §Ò tµi: mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n fdi trong c¸c khu c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam Gi¸o viªn híng

  doc102p ngocminh_0984 07-03-2013 52 14   Download

 • Chương 1 Tổng quan về đầu tư nước ngoài, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức được chia làm 4 phần chính: Phần 1 khái niệm chung, phần 2 phân loại đầu tư quốc tế, phần 3 FDI, phần 4 ODA.

  pdf89p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 42 6   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam trong thời gian vừa qua đã đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 8%/năm. Để đạt được tốc độ tăng trưởng như vậy, thì yếu tố nguồn vốn phục vụ cho việc phát triển kinh tế chiếm giữ vai trò quan trọng. Việc huy động nguồn vốn trong và ngoài nước của Việt Nam đã đạt được kết quả hết sức khả quan. Nếu như nguồn vốn trong nước, gồm nguồn vốn huy động từ dân cư, cá tổ chức kinh tế,...

  doc35p nhanma89 02-06-2010 350 192   Download

 • FDI “sạch” là loại FDI hướng đến sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. FDI “sạch” phải đáp ứng được phần lớn các lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội, cũng như vấn đề bảo vệ môi trường cho cả nước đầu tư và nước tiếp nhận đầu tư.

  doc7p thivedochanh 31-03-2011 119 34   Download

 • Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau thời gian hoạt động đã chuyển đổi thành công ty cổ phần và niêm yết, tạo thành nhóm các cổ phiếu "FDI" trên hai sàn tập trung.

  pdf10p bongbong000 14-12-2010 78 19   Download

 • Cùng đi vào tìm hiểu kiến thức bài giảng kinh tế phát triển với chương 3 Các nguồn lực phát triển, trong chương học này trình bày kiến thức về: Vốn, lao động, khoa học-công nghệ, tài nguyên thiên nhiên.

  pdf85p tienaganhgiaotieps234 12-05-2014 41 9   Download

 • Vốn đầu tư nước ngoài đặc biệt là vốn FDI có vai trò hết sức to lớn trong quá trình phát triển kinh tế của nước ta nói chung và các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ nói riêng. Để góp phần thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này vào sự phát triển kinh tế của khu vực, bài viết này, tập trung đánh giá tầm quan trọng của vốn đầu tư nước ngoài với sự phát triển kinh tế ở các tỉnh này; tình hình phát triển các loại......

  pdf7p phalinh18 18-08-2011 35 12   Download

 • Nếu thông tin không có sẵn cho các chức năng xúc tiến FDI một cách riêng biệt, xin vui lòng cung cấp dữ liệu cho các cơ quan của bạn như một toàn bộ NGÂN SÁCH MẶT 33 - Tiền lương và lợi ích (bao gồm cả tiền thưởng) 34 - chi phí cố định khác (giá thuê văn phòng, vv) 35 - Phí trả cho tư vấn 36 - Ấn phẩm và tài liệu quảng cáo khác 37 - Đào tạo nhân viên 38 - Du lịch 39 - Loại khác (xin ghi rõ )

  pdf11p myngoc1 07-09-2011 31 3   Download

 • Nếu phân loại theo mục đích sẽ có: DN kinh doanh nhằm mục tiêu Πmax DN công ích nhằm mục tiêu Umax Nếu phân loại theo sở hữu sẽ có: DNNN gồm Cty NN, CTCP NN, CTTNHHNN + DN ngoài quốc doanh gồm: CTCP, CTTNHH, Tty hợp danh, DN tư nhân + DN có vốn nước ngoài gồm DN FDI (100% vốn nước ngoài) và DN liên doanh 1. + + 2.

  pdf6p phuoctam25 09-06-2011 34 2   Download

 • Chúng tôi tin rằng những nỗ lực sau đó cần được tăng cường để tìm một diễn đàn thường đồng ý, trong đó để làm việc ra một khuôn khổ phát triển cân bằng cho FDI, có lẽ bắt đầu với một "Đối thoại Chính sách phát triển" của các loại hình đề xuất trong phần IV.

  pdf18p kennguyen9 16-11-2011 26 1   Download

Đồng bộ tài khoản