Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Xem 1-20 trên 28 kết quả Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
 • Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2005.

  doc2p angola 13-05-2009 382 36   Download

 • Tài liệu tham khảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

  doc22p bachma45 30-05-2010 168 20   Download

 • Pháp lệnh này quy định về đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

  doc17p angola 13-05-2009 620 70   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định về việc trợ cấp một lần đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 - Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; - Căn cứ Nghị định số ……/200...

  pdf2p jindo2000 09-08-2010 186 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lệnh số 18/2005/l/ctn về việc công bố pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do chủ tịch nước ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p lawqds2 09-12-2009 82 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng; ...

  pdf7p poqueen 13-05-2013 64 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng;...

  pdf5p poqueen 13-05-2013 39 2   Download

 • Thông tư số: 148/2015/TT-BTC quy định về nội dung và mức chi thực hiện đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;...

  pdf7p cuonghuyen0628 13-11-2015 12 0   Download

 • Hướng dẫn về điều kiện xác nhận, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân theo qui định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; việc xử lý vi phạm trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện Pháp lệnh.

  pdf42p hoamynguyen1811 19-04-2013 189 7   Download

 • Pháp lệnh số 38/KH-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

  pdf9p tuyetroimuahe123 13-03-2014 23 1   Download

 • Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 dể sửa đổi một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

  pdf3p lawvhxh7 16-11-2009 194 12   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu Quyết địnhVề trợ cấp đối với thân nhân của người có côn với cách mạng từ trần - Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; - Căn cứ Nghị định số ……/200../NĐ-CP ngày … tháng … năm 200 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; - Xét...

  pdf2p jindo2000 09-08-2010 39 4   Download

 • Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công. Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;...

  pdf19p bachma47 22-12-2017 7 0   Download

 • Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 về việc ưu đãi người có công với cách mạng do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf16p lawvhxh10 19-11-2009 941 54   Download

 • Lệnh số 07/2007/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawvhxh7 16-11-2009 100 5   Download

 • Lệnh số 18/2005/L/CTN về việc công bố Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawvhxh10 19-11-2009 68 4   Download

 • PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06 tháng 8 năm 2011 của Quốc hội khóa XIll về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011; ...

  pdf17p tymong_manh 19-11-2012 112 0   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định về việc cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật - Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; - Căn cứ Nghị định số ……/200...

  pdf2p jindo2000 09-08-2010 245 8   Download

 • Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Sau khi thống nhất ý kiến với các cơ quan liên quan, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện khoản 1 Điều 37 của Nghị định như sau:

  doc93p 02101983 29-11-2010 49 7   Download

 • Nghị định số 89/2008/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttnh19 19-11-2009 29 4   Download

Đồng bộ tài khoản