intTypePromotion=4
ADSENSE

Pháp luật về khoa học và công nghệ

Xem 1-20 trên 271 kết quả Pháp luật về khoa học và công nghệ
 • Bài viết trình bày những thách thức của cách mạng công nghệ 4.0 đối với pháp luật về khoa học và công nghệ, chung sức giải quyết những vấn đề mà cách mạng công nghệ 4.0 đặt ra đối với nhà nước, doanh nghiệp và các nhà khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p nutifooddau 18-01-2019 18 3   Download

 • )Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững đất nước; Để phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ....

  pdf20p kuteo1851991 17-11-2011 77 10   Download

 • Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN ngày 21/6/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

  pdf6p giangacd 01-07-2010 135 9   Download

 • Nội dung đề tài trình bày về: Quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu; thực trạng in lậu và công tác phòng chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng, chống in lậu; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống in lậu của hệ thống liên ngành phòng chống in lậu.

  pdf10p hanh_tv22 14-03-2019 35 0   Download

 • Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nhanh, bền vững đất nước. Để phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; Căn cứ vào Hiến pháp...

  pdf19p abcdef_44 31-10-2011 58 9   Download

 • Bài viết phân tích những lợi ích cơ bản trong việc ứng dụng thông tin từ kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN (KQNC). Giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật về ứng dụng KQNC và những nội dung mang tính “đột phá” về ứng dụng KQNC trong Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN. Phân tích một số trở ngại chủ yếu trong việc triển khai thực hiện Thông tư nói trên và đề xuất giải pháp khắc phục.

  pdf9p tangtuy01 01-03-2016 38 2   Download

 • Phát triển thị trường khoa học và công nghệ: Kinh nghiệm của Trung Quốc và Việt Nam nhằm mục tiêu trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm thị trường khoa học và công nghệ, phát triển thị trường KH&CN và vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp: chủ thể chính trên thị trường khoa học và công nghệ,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf17p pechi1412 25-11-2015 54 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN CẤP BỘ SOẠN THẢO MỚI NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf3p inoneyear 07-04-2010 47 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP VÀ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG INTERNET CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN THUỘC VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf2p daumeoduoicop 29-03-2010 81 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài luận văn "Pháp luật về đầu tư bằng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ở Việt Nam" là nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về đầu tư vốn từ ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 28 2   Download

 • Luật Chuyển giao công nghệ (CGCN) ra đời năm 2006, có nhiều điểm mới so với các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước đó. Nội dung bài viết này trình bày về những nội dung trao đổi cần được xem xét nhằm hoàn thiện Luật CGCN trong thời gian tới.

  pdf12p jangni6 07-05-2018 27 1   Download

 • Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá.

  doc8p chuongvd 26-11-2010 156 3   Download

 • Luật KH&CN được Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 được đánh giá là mốc quan trọng trong quá trình xây dựng pháp luật về KH&CN ở nước ta, lần đầu tiên trong lĩnh vực KH&CN có riêng một đạo luật thống nhất điều chỉnh các quan hệ xã hội trong hoạt động KH&CN. Luật KH&CN năm 2000 thể hiện được chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, coi phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, KH&CN giữ...

  doc58p nhungdoahoaphudung 05-04-2013 57 17   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2011-2015 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf5p naubanh_tet 01-02-2013 24 2   Download

 • Quyết định số: 24/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf10p ngochuyen2345 23-10-2015 45 0   Download

 • Quyết định số: 39/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật ban hành quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf10p ngochuyen2345 23-10-2015 30 0   Download

 • Quyết định số: 24/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf9p cuonghuyen0628 13-11-2015 29 0   Download

 • Quyết định số: 2951/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;...

  pdf11p codon_09 29-03-2016 28 0   Download

 • Quyết định số 3436/QĐ-BKHCN về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ khoa học và công nghệ.

  pdf64p bachma49 28-12-2017 7 0   Download

 • Luật Công nghệ thông tin của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 tại kỳ họp thứ 9, khóa XI. Luật này quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

  pdf26p kieuoanh 16-09-2009 484 171   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật về khoa học và công nghệ
p_strCode=phapluatvekhoahocvacongnghe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2