intTypePromotion=1
ADSENSE

Phê duyệt dự án khuyến nông

Xem 1-20 trên 31 kết quả Phê duyệt dự án khuyến nông
 • Quyết định số 3986/2019/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2020-2022. Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  doc40p anphongduong999 03-12-2019 6 0   Download

 • Quyết định 43/2019/QĐ-UBND ban hành việc quy định các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

  doc2p sohucninh000 23-08-2019 18 0   Download

 • Quyết định số 4061/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá giống cây trồng và vật tư hệ thống tưới nước tiết kiệm phục vụ chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng dự án cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  doc16p trangan_123 03-03-2018 22 0   Download

 • Quyết định 01/QĐ-BNN-KHCN năm 2014 phê duyệt định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng cho chương trình, dự án khuyến nông thâm canh giống bông lai tại tỉnh miền Bắc và tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  doc3p ngaymoibinhye 12-07-2014 38 0   Download

 • Quyết định 1311/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Mục tiêu và Nội dung bổ sung mô hình tưới tiết kiệm nước và thành lập Hội đồng cấp Bộ tư vấn xét chọn bổ sung mô hình cho 5 Dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2014-2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  doc5p ngaymoibinhye 12-07-2014 29 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CHỦ TRÌ, CÁ NHÂN CHỦ NHIỆM DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01...

  pdf2p minhtri2205 29-05-2013 44 1   Download

 • Mô hình rừng ổn định là sự biểu hiện hoặc hình ảnh của khu rừng có trữ lượng nhiều, quản lý tốt, có thể mang lại các sản phẩm về kinh tế và môi trường theo hướng bền vững. Mô hình rừng ổn định phải được xây dựng cho mỗi kiểu rừng trong từng vùng sinh thái dựa trên kết quả điều tra rừng đại diện đạt được cho mỗi kiểu rừng. Việc soạn thảo mô hình rừng ổn định phải được tổ chức chuyên nghiệp thực hiện và cần được cơ quan chức năng phê duyệt trước...

  pdf35p badaovl 18-05-2013 75 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN XÉT CHỌN BỔ SUNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015 THỰC HIỆN TỪ 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf8p hoamai_do 01-02-2013 71 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC NỘI DUNG ÁP DỤNG CHO PHẦN SỰ NGHIỆP DỰ ÁN "PHÁT TRIỂN GIỐNG DÊ, CỪU GIAI ĐOẠN 2011-2015" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 48 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN “XÂY DỰNG VÀ MỞ RỘNG TRẠM NGHIÊN CỨU, NUÔI GIỮ GIỐNG LỢN HẠT NHÂN VÀ CƠ SỞ DẠY NGHỀ CHĂN NUÔI LỢN THUỘC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LỢN THỤY PHƯƠNG” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p bupbebagsu 16-01-2013 130 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN GEN CÁC DÒNG/GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM” DO HIỆP HỘI ĐẬU TƯƠNG HOA KỲ TÀI TRỢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p bupbebagsu 16-01-2013 52 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG GIAI ĐOẠN 2010-2011 VÀ NHU CẦU KHUYẾN NÔNG ĐẾN NĂM 2015” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p tymong_manh 23-11-2012 29 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA, DỰ TOÁN DỰ ÁN VÀ GIAO NHIỆM VỤ ĐIỀU TRA VỀ ĐẦU TƯ CƠ BẢN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRONG NÔNG LÂM THỦY SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p nhanhoxihxih 01-11-2012 40 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG "SẢN XUẤT CÀ PHÊ BỀN VỮNG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TẠI TÂY NGUYÊN" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p ngu_mieu 26-10-2012 44 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: "CHĂN NUÔI DÊ, CỪU SINH SẢN" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p socoladaungot 13-07-2012 65 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: "XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHĂN NUÔI THỎ QUY MÔ NÔNG HỘ" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p socoladaungot 13-07-2012 74 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: "PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA CẦM ATSH VÀ ÁP DỤNG VIETGAHP TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p socoladaungot 13-07-2012 71 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: "PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CHĂN NUÔI VÀ VỖ BÉO GIA SÚC LỚN TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p socoladaungot 13-07-2012 73 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: "XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CHO GIA SÚC, GIA CẦM QUY MÔ XÃ" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p socoladaungot 13-07-2012 50 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: “PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NUÔI CÁ-LÚA” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf5p socoladaungot 13-07-2012 64 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phê duyệt dự án khuyến nông
p_strCode=pheduyetduankhuyennong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2