intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương thức lãnh đạo

Xem 1-20 trên 1011 kết quả Phương thức lãnh đạo
 • Mục tiêu của nghiên cứu của bài viết "Mô hình đánh giá năng lực lãnh đạo của chủ doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Bình" là tìm hiểu mô hình đánh giá năng lực lãnh đạo của các chủ doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Bình. Thông qua phương pháp thu thập số liệu sơ cấp, thứ cấp và phương pháp chuyên gia, nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng phát triển doanh nghiệp trẻ ở Quảng Bình, đồng thời nhận diện mức độ cần thiết của các tiêu chí đánh giá, từ đó đề xuất mô hình ASK-LOYQB đánh giá năng lực lãnh đạo của các chủ doanh nghiệp trẻ của tỉnh.

  pdf6p phuong62310 31-01-2023 25 1   Download

 • Nội dung "Hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ" gồm có: việc xây dựng bộ máy hành chính và đội ngũ cán bộ quản lý hành chính, việc hoạch định và thực hiện chính sách, quản lý nhân sự, quản lý tài chính công, quản lý chính quyền địa phương, quản lý hiệu quả chính phủ, trong đó việc hoạch định chính sách và luật pháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây.

  pdf109p tranghong0906 04-01-2023 6 0   Download

 • Luận án "Các tỉnh uỷ ở đồng bằng sông Cửu Long lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ là người Khmer giai đoạn hiện nay" được hoàn thành với mục tiêu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh uỷ ở ĐBSCL lãnh đạo xây dựng ĐNCB là người Khmer luận án, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở vùng này đối với ĐNCB là người Khmer trong những năm tới.

  pdf27p tranghong0906 02-01-2023 7 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá tình hình sử dụng đất của một số công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk" phân tích tình hình sử dụng đất của 3 công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp khảo sát thực địa; phỏng vấn với Lãnh đạo, cán bộ phụ trách chuyên môn của ba Công ty về tình hình quản lý, sử dụng đất và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Bạc Liêu năm 2021 bao gồm hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội của địa phương năm 2020 và 2021. Sử dụng hệ thống số liệu giúp các nhà quản lý, nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu dùng tin phân tích, đánh giá về quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Các cấp lãnh đạo, các ban, ngành… hoạch định, lập kế hoạch, quy hoạch đưa ra chủ trương, chính sách và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2022 và các năm tiếp theo.

  pdf520p trangxanh0906 30-12-2022 13 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước" trình bày những nội dung về: những vấn đề lý luận chung về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và quản lý của Nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf288p langmongnhu 14-12-2022 6 3   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước" tiếp tục trình bày những nội dung về: thực tiễn đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước ở Việt Nam; định hướng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf510p langmongnhu 14-12-2022 12 3   Download

 • Phần 1 của giáo trình "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 1)" trình bày những nội dung về: đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân (9-1945 - 12-1946);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf120p langmongnhu 14-12-2022 12 3   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" trình bày những nội dung về: những vấn đề lý luận về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận;...

  pdf89p langmongnhu 14-12-2022 10 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" tiếp tục trình bày những nội dung về: phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay; quan điểm và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;...

  pdf289p langmongnhu 14-12-2022 12 2   Download

 • Bài viết Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị trong thời kỳ phát triển mới của đất nước nêu lên yêu cầu cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hoạt động nghiên cứu lý luận nhằm phát huy dân chủ, khai thác mọi tiềm năng sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

  pdf8p viwmotors 13-12-2022 10 1   Download

 • Bài viết "Một số nội dung và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo" bàn về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục - đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học.

  pdf9p chutieubang 06-12-2022 4 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật tổ chức công sở: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: phương pháp lãnh đạo quản lý hành chính; đổi mới kỹ thuật điều hành trong cải cách hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p matroicon2510 02-12-2022 19 1   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực trạng công tác lãnh đạo báo chí địa phương ở vùng ĐBSCL, luận văn "Sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí địa phương vùng đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay" đề xuất một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí địa phương vùng này.

  pdf156p bigdargon02 10-11-2022 15 3   Download

 • "Niên giám thống kê tỉnh Bạc Liêu 2020 (Bac Lieu statistical yearbook 2020)" trình bày hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội của địa phương từ năm 2016 - 2020. Sử dụng hệ thống số liệu giúp các nhà quản lý, nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu dùng tin phân tích, đánh giá về quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Các cấp lãnh đạo, các ban, ngành... hoạch định, lập kế hoạch, quy hoạch đưa ra chủ trương, chính sách và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

  pdf520p duonghoanglacnhi 07-11-2022 11 4   Download

 • "Niên giám thống kê tỉnh Bạc Liêu 2019 (Bac Lieu statistical yearbook 2019)" trình bày hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội của địa phương từ năm 2015 - 2019. Sử dụng hệ thống số liệu giúp các nhà quản lý, nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu dùng tin phân tích, đánh giá về quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Các cấp lãnh đạo, các ban, ngành... hoạch định, lập kế hoạch, quy hoạch đưa ra chủ trương, chính sách và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2020 và các năm tiếp theo.

  pdf524p duonghoanglacnhi 07-11-2022 22 2   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Một sức khỏe" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: áp dụng năng lực một sức khỏe trong kiểm soát dịch bệnh và an toàn thực phẩm; lập kế hoạch và quản lý kế hoạch trong kiểm soát dịch bệnh; các yếu tố văn hóa, niềm tin và một sức khỏe; lãnh đạo, hợp tác, quan hệ đối tác một sức khỏe;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf110p duonghoanglacnhi 07-11-2022 12 2   Download

 • Bài viết Kinh tế biển - xu thế phát triển mới của nhân loại trong thế kỷ XXI giới thiệu những nhận thức cơ bản về kinh tế biển, lý do mà loài người phải hướng đến biển và đại dương trong thế kỷ XXI và các phương thức sử dụng, cách tiếp cận khai thác, quản trị kinh tế đại dương, biển, ven biển và hải đảo để phát triển bền vững.

  pdf17p vipagani 24-10-2022 3 1   Download

 • Bài viết Cơ chế, chính sách đối với công ty lâm nghiệp đang quản lý rừng sản xuất là rừng tự nhiên thực trạng và định hướng trình bày thực trạng quản lý các công ty lâm nghiệp; Khảo sát thực tế tại một số công ty lâm nghiệp thuộc các tỉnh Sơn La, Quảng Bình, Gia Lai, Kon-Tum bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp ban lãnh đạo các công ty trong thời gian từ năm 2012 - 2014.

  pdf9p vimclaren 12-10-2022 5 1   Download

 • Nội dung cuốn sách "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước" gồm có 4 phần, trình bày Những vấn đề lý luận chung về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và quản lý của Nhà nước; Thực tiễn đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước ở Việt Nam;...

  pdf798p canhdongco10 07-10-2022 39 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương thức lãnh đạo
p_strCode=phuongthuclanhdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2